23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 030-073656
Offentliggjort
12.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eec6218e-1536-4b92-a5f1-40a77c78178d/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Vindere

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

(11.06.2021)
SLETH A/S
Sonnesgade 11, 1
8000 Aarhus C

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

(11.06.2021)
C.F. Møller Danmark A/S
Europaplads 2, 11
8000 Aarhus C

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

(11.06.2021)
Grandville ApS
Store Torv 14, 1.
8000 Aarhus C

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

(11.06.2021)
TRANSFORM ApS
Vesterbro Torv 3, 3.
8000 Aarhus C

Rammeaftale om strategisk rådgivning (genudbud)


Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com
Telefon: +45 25263361
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eec6218e-1536-4b92-a5f1-40a77c78178d/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eec6218e-1536-4b92-a5f1-40a77c78178d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eec6218e-1536-4b92-a5f1-40a77c78178d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eec6218e-1536-4b92-a5f1-40a77c78178d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om strategisk rådgivning (genudbud)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan i relation til dette blandt andet omfatte:

— Udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

— Strategisk byudvikling - herunder procesledelse af større udviklingsprojekter

— Byplanfaglig viden om de krav og løsninger, der stilles til fremtidens byudvikling på lokalt og globalt niveau

— Styring af processer omkring byudvikling herunder planprocesser

— Tids- og etapeplaner herunder udbudsstrategier

— Markedsforståelse

— Gennemførelse af processer med inddragelse af interessenter, herunder borgere

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter, herunder rådgivning om håndtering af de politiske processer

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Tværfagligt projektarbejde omkring byudvikling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan i relation til dette blandt andet omfatte:

— Udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

— Strategisk byudvikling - herunder procesledelse af større udviklingsprojekter

— Byplanfaglig viden om de krav og løsninger, der stilles til fremtidens byudvikling på lokalt og globalt niveau

— Styring af processer omkring byudvikling herunder planprocesser

— Tids- og etapeplaner herunder udbudsstrategier

— Markedsforståelse

— Gennemførelse af processer med inddragelse af interessenter, herunder borgere

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter, herunder rådgivning om håndtering af de politiske processer

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Tværfagligt projektarbejde omkring byudvikling.

Idet opgavernes karakter og omfang ikke kendes og dermed ikke kan fastslås på forhånd, vurderes det ikke at være muligt at foretage en yderligere opdeling af rammeaftalerne i delaftaler..

Ordregiver tilsigter at indgå op til 4 parallelle rammeaftaler.

Rammeaftalen løber som udgangspunkt i 3 år med mulighed for forlængelse med 1 år.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv hverken for den enkelte rammeaftaleholder eller for de 4 rammeaftaleholdere tilsammen. Tilbudsgiverne er således ikke garanteret en minimumsomsætning, såfremt de opnår tildeling af en rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for 1 års forlængelse (ud over de 36 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for 1 års forlængelse (ud over de 36 måneder).

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal beskrive sine væsentligste referencer vedrørende levering af strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling og salg af større byudviklingsopgaver udført inden for de seneste 3 år. Oplysningerne afgives ved udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år kan dokumentere mindst 3 relevante referencer vedrørende strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling og salg af kommunale og/eller offentlige arealer.

”Relevante referencer” defineres i den forbindelse som projekter relateret til udvikling og/eller salg af kommunale og/eller offentlige arealer, hvor tilbudsgiver har forestået:

i) Udarbejdelse af udviklingsplaner,

ii) rådgivet om udbudsstrategier, byplanfaglig viden eller markedsforståelse,

iii) processtyring,

iv) borgerinddragelse,

v) bistået med strategisk- og helhedstækning,

vii) understøttet den politiske proces, samt

viii) ledet eller indgået i tværfagligt projektarbejde.

Referencerne kan enten være igangværende eller afsluttede. Hver enkelt reference skal ikke indeholde alle ovennævnte delopgaver, men tilsammen skal referencerne overvejende dække disse.

Tilbudsgiver anmodes om præcist at angive start- og sluttidspunkt for hver enkelt reference med henblik på at sikre, at referencen er udført (i ikke uvæsentligt omfang) inden for de seneste 3 år. Såfremt referencen relaterer sig til en periode, der strækker sig længere tilbage og/eller frem i tid i forhold til denne treårige periode, bedes det angivet, i hvilket omfang og/eller hvilken del af referencen der er udført inden for de seneste 3 år. Alene den del af referencen, der er udført inden for de seneste 3 år, vil således indgå i evalueringen af tilbudsgiverens egnethed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år kan dokumentere mindst 3 relevante referencer vedrørende strategisk rådgivning i forbindelse med udvikling og salg af kommunale og/eller offentlige arealer (som nærmere defineret i udbudsbetingelser samt ovenfor).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/03/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2:

— Tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2021

Send til en kollega

0.082