23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081612
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Fremstilling og levering af pallebure og trækasser


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
CVR-nummer: 55145016
Postadresse: Øster Voldgade 10
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1350
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Schannong
E-mail: miscr@sdfe.dk
Telefon: +45 51162649
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.geus.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293394&B=KEFM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293394&B=KEFM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fremstilling og levering af pallebure og trækasser

Sagsnr.: 8016-0009
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter fremstilling og levering af trækasser i krydsfiner med inklusiv låg, til opbevaring af undergrundsmateriale, samt fremstilling og levering af pallebure til opbevaring af ovennævnte trækasser til ordregivers nye logistikcenter.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: Fremstilling og levering af trækasser,

— Delaftale 2: Fremstilling og levering af pallebure.

Udbuddets formål:

Ordregiver har egenskab af national databank og opbevarer geologisk materiale af enhver art. Ordregiver står foran at skulle modtage en større samling prøvemateriale, løbende, over en komprimeret tidsperiode. Dette udbud omhandler indkøb af trækasser og pallebure til opbevaring af dette materiale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fremstilling og levering af trækasser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30193000 Udstyr til arkivering, opbevaring m.v. og tilbehør
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
44212320 Diverse konstruktioner
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Nordhavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal leveres i alt 12 000 stk. trækasser. Total Denmark A/S vil være modtager af leverancen.

Leverancen opdeles i 8 delleverancer, hvor hver delleverance skal indeholde minimum 1 500 stk. pr. delleverance.

Den samlet volumen af varerne skal leveres inden for en periode på 2 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan hos leverandøren bestille optil 10 % ekstra antal trækasser, oven i hvad der er angivet, jf. kontraktbilag 3: Tilbudslisten. Gældende et år fra underskrift af kontrakten. På samme vilkår, jf. nærværende kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Femstilling og levering af pallebure

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30193000 Udstyr til arkivering, opbevaring m.v. og tilbehør
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
44212320 Diverse konstruktioner
44316400 Metalprodukter
44316500 Smedede produkter
44512930 Stålholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Nordhavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal leveres i alt 600 stk. pallebure. Total Denmark A/S vil være modtager af leverancen.

Leverancen opdeles i 8 delleverancer, hvor hver delleverance skal indeholde minimum 75 stk. pr. delleverance.

Den samlet volumen af varerne skal leveres inden for en periode på 2 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan hos leverandøren bestille optil 10 % ekstra antal pallebure, oven i hvad der er angivet, jf. kontraktbilag 3: Tilbudslisten. Gældende et år fra underskrift af kontrakten. På samme vilkår, jf. nærværende kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke særlige krav til egnethed til at udøve den omhandlede erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal i videst muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret, eller har, startede sin virksomhed, have en positiv egenkapital og et positivt resultat i gennemsnit for de senest 3 tilgængelige årsregnskaber.

Tilbudsgiver skal i videst muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret, eller har, startede sin virksomhed, have en minimumsomsætning på 2 mio. DKKK for hver af de senest 3 tilgængelige årsregnskaber.

Tilbudsgiver skal ved tildeling af kontrakten kunne fremvise dokumentation for at sikkerhedsstillelsen jf. kontraktens pkt. 22 kan opfyldes – f.eks. ved et bindende forhåndstilsagn fra anerkendt pengeinstitut eller kautionsselskab på at garanti kan stilles i form af anfordringsgaranti på 500 000 DKK.

Alternativt skal tilbudsgiver på samme tidspunkt fremlægge dokumentation for opfyldelse af anden fuldgod sikkerhed (f.eks. pantsætning af konto til fordel for kunden med tilsvarende anfordring/effektiv betaling), der i tilbuddet måtte være udtrykt ønske om at erstatte garantistillelsen med og som efter konkret vurdering kan imødekommes af ordregiver.

Formål med garantien:

Garantien/sikkerhedsstillelsen er at sikre ordregiver mod tab, herunder ved dækningskøb med kort varsel, og begrænser ikke ordregivers rettigheder i øvrigt i henhold til kontrakten eller til dansk rets almindelige regler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers seneste 3 godkendte årsregnskaber eller en revisorpåtegnet erklæring hvor de efterspurgte økonomiske nøgletal fremgår af.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning dokumentere at sikkerhedsstillelsen jf. kontraktens pkt. 22 kan opfyldes – f.eks. ved et bindende forhåndstilsagn fra anerkendt pengeinstitut eller kautionsselskab.

Alternativt skal tilbudsgiver på samme tidspunkt fremlægge dokumentation for opfyldelse af anden fuldgod sikkerhed (f.eks. pantsætning af konto til fordel for ordregiver med tilsvarende anfordring/effektiv betaling), der i tilbuddet måtte være udtrykt ønske om at erstatte garantistillelsen med og som efter konkret vurdering kan imødekommes af ordregiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal angive referencer for sammenlignelige leverancer. Minimumsniveauet for egnethed er 2 referencer maks. antal er 4 referencer. Referencer må højst være 3 år gamle og skal være relevante i forhold til de udbudte leverancer.

Hver reference bør ikke fylde mere end 300 ord. Hvis tilbudsgiver fremsender flere end 4 referencer, er det kun de første 4 referencer, der indgår i evalueringen.

Referencerne skal præsenteres enkeltvis, og præsentationen bør indeholde en beskrivelse af den løste opgave, herunder tidspunkt for udførelse, kunden og antal leveret konstruktioner, samt angivelse af kontraktens værdi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende minimum 2 og maks. 4 referencer. Referencerne skal opbygges, jf. ovestående.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv., nr. 3 om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, nr. 4 om konkurrenceforvridende aftaler, nr. 5 om tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt og nr. 6 om forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2,

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.063