23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-082471
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-12428

Udbyder

Helsingør Kommune

Bygherrerådgivning Værftshallerne Helsingør


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64 50 20 18
Postadresse: Stengade 72
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: thori@helsingor.dk
Telefon: +45 25312443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-12428
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-12428
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning Værftshallerne Helsingør

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Helsingør Kommune ønsker de oprindelige værftshaller fra 1882-1883 der i dag er uistandsatte renoveret og transformeret til kulturelle formål. Helsingør Kommune har afsat 91 mio. DKK til de indledende arbejder med klimaskærm og teknik. Det forventes at den samlede projektøkonomi bliver væsentlig højere beroende på fondstilskud. Dialog med kommende brugere pågår, og det forventes at bygherrerådgiver inddrages i udarbejdelse af byggeprogram og disponering af hallernes anvendelse. Bygherrerådgiver vil desuden skulle være bygherres repræsentant under alle projektets faser frem til indvielse. Projektet forventes at blive udbudt i en samarbejdsform, som bygherrerådgiver vil skulle varetage fremdriften af.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Ny Kronborgvej 2, 3000 Helsingør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Værftshallerne er et vigtigt kapitel i Helsingørs historie, et markant og bevaringsværdigt bygningsanlæg ved havnefronten. Havnen har i mange år været under omdannelse til kulturrettede formål. I 2010 åbnede Kulturværftet, der er en overbygning på en tidligere værftsbygning. Siden er Søfartsmuseet kommet til og anlægget omkring Kronborg har undergået et større forvandling.

De oprindelige værftshaller fra 1882-1883 er uistandsatte og står foran en større renovering og transformationsproces. Hallerne fremstår i dag autentiske rå og overvejende uindrettede. Renoveringen omhandler i første omgang 4 større haller, der samlet udgør ca. 12 000 m2. Dertil kommer en bygning i 2 etager (hal 18) på samlet ca. 450 m2.

Helsingør Kommune har afsat 91 mio. DKK til de indledende arbejder med klimaskærm og teknik. Det forventes at den samlede projektøkonomi bliver væsentlig højere beroende på fondstilskud.

Hallerne har siden 2013 været benyttet til events (hal 14) og værkstedsaktiviteter (hal 16). Det er planen at enkelte haller vil blive indrettet med undervisningsrum i et omfang, der pt. ikke er klarlagt. De øvrige haller vil rettes mod at kunne opvarmes til 15 grader, og lejlighedsvis fuldt opvarmet.

Dialog med kommende brugere pågår, og det forventes at bygherrerådgiver inddrages i udarbejdelse af byggeprogram og disponering af hallernes anvendelse. Bygherrerådgiver vil desuden skulle være bygherres repræsentant under alle projektets faser frem til indvielse. Projektet forventes at blive udbudt i en samarbejdsform, som bygherrerådgiver vil skulle varetage fremdriften af.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 44
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Helsingør Kommune lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt:

- Ansøgernes erfaring som bygherrerådgiver med den tidsmæssige og økonomiske planlægning og styring af tilsvarende projekter.

- Ansøgernes erfaring med som bygherrerådgiver at støtte bygherren i forbindelse med tidlig inddragelse af en entreprenør i projekteringen.

- Ansøgers erfaring med bevaringsværdige bygninger.

- Ansøgers erfaring med brugerinddragelse i tilsvarende projekter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherrerådgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af den frivillige

udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Bygherrerådgiveren skal erklære under ESPD’ens del IV, pkt. α, at bygherrerådgiveren opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige formåen.

For at kunne blive prækvalificeret skal bygherrerådgiveren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

- Nettoomsætning 5 mio. DKK

- Egenkapital 2 mio. DKK

- Soliditetsgrad 15 %.

Det bemærkes, at nøgletallene ikke behøves oplyst i ansøgningen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Bygherrerådgiveren skal erklære under ESPD’ens del IV, pkt. α, at bygherrerådgiveren opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige formåen.

For at sikre, at bygherrerådgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøger skal kunne vedlægge mindst en reference inden for hver af følgende kategorier:

a) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med bevaringsværdige bygninger

b) Referenceprojekt, der dokumenterer erfaring med stor grad af brugerinddragelse inden for kultur, undervisning eller lignede

c) Referenceprojekt, der dokumenterer ansøgers erfaring som bygherrerådgiver med en samlet entreprisesum på mindst 75 mio. DKK ekskl. moms.

d) Referenceprojekt, der dokumenterer ansøgers erfaring som bygherrerådgiver med tidlig inddragelse af den udførende entreprenør.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)</span>Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/ tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.078