23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-082486
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.03.2021 Kl. 23:59

Udbyder

Gribvand Spildevand A/S

Vedligeholdelse af grønne områder og regnvandsbassiner


Gribvand Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749054
Postadresse: Holtvej 18c
By: Græsted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
E-mail: fts@gribvand.dk
Telefon: +45 48404190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qrvrpmdmwv
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelse af grønne områder og regnvandsbassiner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

GribVand udbyder vedligehold af grønne områder i forbindelse med renseanlæg, pumpestationer og

regnvandsbassiner samt rengøring og vedligehold af regnvandsbassiner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
77312000 Fjernelse af ukrudt
77314000 Vedligeholdelse af arealer
77315000 Såning
77341000 Træbeskæring
77342000 Hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Gribskov Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tjenesteydelsen vedrører:

1) Vedligehold af grønne områder i forbindelse med renseanlæg (8 lokaliteter)

2) Vedligehold af grønne områder i forbindelse med pumpestationer (ca.50 pumpestationer) og

3) Vedligehold af grønne områder i forbindelse med åbne regnvandsbassiner (ca. 35 regnvandsbassiner)

4) Rengøring og vedligehold af åbne regnvandsbassiner (ca. 35 regnvandsbassiner).

Tjenesteyder skal varetage vedligeholdelsesopgaver, således at:

— Grønne plæner og øvrig vegetation samt stier og fliser ved renseanlæggene, pumpestationer og bassiner er pæne og præsentable.

— Bassiner skal fremstå rene og pæne. Vandet skal kunne løbe frit i bundrender, og riste skal friholdes for blade og løse genstande.

— Vandmiljøet i området sikres mod forurening fra tilstoppede bassiner og borgere/brugere mod hygiejniske og lugtmæssige problemer på grund af svigt i vedligeholdelsen.

— Miljømyndighedernes og andre offentlige myndigheders krav skal opfyldes.

Tjenesteyders ydelser skal desuden omfatte nødvendig administration for gennemførelse af drift og

vedligeholdelsesopgaven.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Naturvenlig drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet-, drifts- og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 3 gange op til 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som opfylder kravene til udvælgelse, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag

5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede

ansøgninger.

Såfremt der modtages mindre end 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil GribVand udvælge de

ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe GribVand vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive foretaget en videregående

udvælgelse. GribVand foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold

til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor særligt referencelisten vil have betydning. Derudover vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på at få det bedste konkurrencefelt til opgaven således at både små, mellemstore og store virksomheder vil blive opfordret til at give tilbud.

Der foretages en helhedsvurdering af referencelisten, GribVand lægger vægt på følgende:

— Referencernes relevans i forhold til opgaven, herunder om referencerne indeholder følgende ydelser:

a) referencer for vedligeholdelse af grønne områder, herunder referencerne sammenlignelighed med

nærværende opgave.

— Varigheden af referencerne

— Referencernes alder

— At referencernes omfang/omsætning er tilstrækkeligt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen kriterier fastsat.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i evt. konsortie.

— Finansielle nøgletal: Ansøger skal oplyse soliditetsgrad for det seneste, afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgraden skal som minimum have været 10 % i det seneste, afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

De krævede oplysninger afleveres for alle firmaer i et eventuelt konsortie.

— Referenceliste: Ansøger skal oplyse referenceliste for de seneste 3 år. Der angives maksimalt 5 referencer. I tilfælde af fremsendelse af flere referencer bedømmes ansøgningen alene på de 5 førstnævnte referencer.

— Oplysninger om eventuelle underleverandører som ansøger forventer at inddrage i opgaveløsningen.

Herunder hvilke fagområder underleverandøren forudsættes at varetage samt oplysning om underleverandørers faglige ekspertise.

Referencelisten skal indholde oplysninger om hvilke opgaver virksomheden har løst, i hvilket tidsrum og hvor opgaverne er blevet løst. Såfremt der blev anvendt/anvendes underentreprenør skal det fremgå, hvilke af referencerne som tilhørte/tilhører underentreprenøren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at max. 20 % af den samlede kontrakt gives til under-entreprenører.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.062