23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 045-109280
Offentliggjort
05.03.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.04.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt totalentreprenør

(14.09.2021)
Dansk Boligbyg A/S

Totalentreprise vedr. nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Naheeb Bawar
E-mail: nabaw@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise vedr. nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører projektering og opførelse af et nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme i Odense Kommune. Byggeriet udbydes som en totalentreprise på baggrund af et byggeprogram, med en forventet aflevering af det færdig byggeri i sommeren 2023.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, med omvendt licitation og en licitationssum på 70 mio. DKK ekskl. moms. Dette betyder, at tilbudsgiver skal tilbyde mest mulig kvalitet og opfylde flest mulige af ordregivers ønsker for en sum, der maksimalt modsvarer licitationssummen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Kelsbjergvej 11, 5260 Odense S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Et nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme vil betyde, at Odense Kommune kan imødekomme efterspørgslen på pladser. For Odenses borgere med autisme vil det betyde, at borgerne kan blive i deres hjemby Odense. Med dette anlægsønske vil der blive bygget et tilbud med plads til 35 botilbudspladser, og 40 dagtilbudspladser, hvor de overskydende 5 pladser planlægges solgt til andre kommuner. Beboerne i de 35 botilbudspladser vil således bruge 35 ud af de 40 dagtilbudspladser.

Byggegrunden ligger på Kelsbjergvej 11, 5260 Odense S. Byggeriet skal være på 4 100 m2, for botilbuddet, dagtilbuddet og servicedelen til sammen, der etableres derudover en kælder på ca. 210 m2. Matriklen til byggeriet vil være på ca. 27 955 m2, og er i dag en ”barmark”. Bebyggelsen skal opføres i ét plan. Projektet skal DGNB-certificeres til sølv version 2020.

Gode udearealer er en afgørende faktor for borgere med autisme. Gruppen af borger med autisme har bl.a. brug for cykelstier, bakker, beplantning og afskærmede kroge, uden at komme ud fra matriklen. Totalentreprenøren skal påregne også at levere projektmateriale til lokalplansarbejdet, da de 2 processer løber parallelt. Lokalplanarbejdet skal være færdiggjort inden den endelige byggetilladelse kan søges.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for flere oplysninger om opgavens indhold og omfang. Prækvalifikations- og udbudsbetingelser indeholder en nærmere beskrivelse af udbudsforløbet samt kravene til tilbuddene.

Odense Kommune forbeholder sig retten til at tildele totalentrepriseaftalen på baggrund af det indledende tilbud, alternativt gennemføres der et forhandlingsforløb, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere inviteres til individuelle forhandlingsmøder i henhold til beskrivelsen i prækvalifikations- og udbudsbetingelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer jf. punkt III.1.3), af de ydelser og arbejder som totalentrepriseaftalen omfatter jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Bygherre vil prækvalificere 3 ansøgere til at afgive indledende tilbud. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med vægt på sammenlignelighed med den udbudte opgave. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige opgaver, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med det udbudte projekt i omfang og indhold.

I vurderingen af referencer vil bygherre lægge vægt på, at referencerne dokumenterer:

- At totalentreprenøren har erfaring med opførelse af bo- og dagtilbud til borgere med autisme, alternativt bo- og dagtilbud for andre plejekrævende borgere.

- At arkitekten har erfaring med projektering af bo- og dagtilbud til borgere med autisme, alternativt bo- og dagtilbud for andre plejekrævende borger.

- At ingeniøren har erfaring med projektering af bo- og dagtilbud til borgere med autisme, alternativt bo- og dagtilbud for andre plejekrævende borger.

- At landskabsarkitekten har erfaring med projektering af udearealer til borgere med autisme.

Referencer fra projekter, som omhandler både bo- og dagtilbud vurderes højere end referencer, som kun indeholder bo- eller dagtilbud. Bygherre forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal udfylde elektroniske ESPD på RIB, ser nærmere pkt. III.1.1) og VI.3). Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåens eller en en sammenslutning af aktører, skal der ligeledes afleveres en støtte- og eller konsortieerklæring (Odense Kommunes skabelon skal anvendes), og vil blive vedlagt aftalen som et bilag. Der henvises desuden til det øvrige udbudsmateriale.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøgeren er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-7 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgeres ansøgning om prækvalifikation. ESPD'et indeholder

ansøgers erklæring i henhold til de af Odense Kommune opstillede krav og betingelser for deltagelse

I udbuddet. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning.

Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet udfylde og vedlægge et individuelt ESPD. Konsortiedeltagerne hæfter solidarisk overfor bygherre.

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglige formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (fx en underrådgiver/underentreprenør), skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal ansøgeren derudover godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under en eventuel aftaleperiode, jf. udbudslovens § 144, stk. 2, ved at aflevere et støtteerklæring (se punkt II.2.14)). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden bygherres forudgående skriftlige tilladelse. Er ansøgeren en sammenslutning af økonomiske aktører, baserer ansøgeren sig på andre enheders formåen og/eller har ansøgeren underrådgivere og/eller underentreprenører opfordres ansøgeren derudover til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøgeren beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det klart bør fremgå, hvem der er ansøger, og hvem der er underrådgivere og/eller underentreprenører, samt hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk og finansiel formåen som teknisk og faglig formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver de forskellige virksomheder forventes at varetage.

De tilbudsgivere, som Odense Kommune efter evaluering af ansøgninger prækvalificerer, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5. Som dokumentation for ikke at være omfattet af de obligatoriske og frivillig udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af de prækvalificerede tilbudsgivere mhp. at proceduren gennemføres korrekt jf. udbudslovens § 151, stk. 2:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøgeren opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i relation til økonomisk og finansiel formåen angive følgende oplysninger i afsnit B i del IV i ESPD'et. Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de seneste 2 disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

Ansøgers soliditetsgrad i hvert regnskabsår.

Ansøgers samlede årsomsætning i hvert regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansiel formåen, kan bygherre kræve, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for aftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

I forbindelse med opfordring til at afgive tilbud, vil bygherre kræve dokumentation fra de prækvalificerede tilbudsgivere for oplysninger i ESPD´et, jf. udbudslovens §151, stk. 1 med henblik på at procedurens gennemføres korrekt.

Når bygherre forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Soliditetsgrad i de seneste 2 år: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver for de seneste 2 disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne for de seneste 2 disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansiel formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Omsætning i de 2 seneste år: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 15 % i de seneste 2 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i hvert af de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i hvert af de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber.

Omsætning: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 140 mio. DKK i hvert af de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 2 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde følgende oplysninger i afsnit C i del IV i ESPD'et eller vedlægge referencer som separat bilag til ESPD´et.

Ansøger skal angive en liste over de 7 mest lignende referencer af projektering og udførelse af bo- og dagtilbud til borgere med autisme, jf. II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen, der er udført inden for de sidste 5 år inden ansøgningsfristen. Ved lignende referencer forstås referencer som består af projektering og udførelse af bo- og dagtilbud til borgere med autisme, alternativt bo- og dagtilbud til andre plejekrævende beboer.

Ansøger bedes angive følgende referencer:

- 2 referencer fra totalentreprenør, som dokumenter erfaring med håndtering af totalentrepriser

- 2 referencer fra arkitekt, som dokumenter erfaring med projektering

- 2 referencer fra ingeniør, som dokumenter erfaring med projektering

- Én reference fra landskabsarkitekt, som dokumenter erfaring med projektering af udearealer.

Alle referencer skal være udført inden for de seneste 5 år forstået således, at totalentreprenøren har gennemført aflevering af reference projekterne inden for de seneste 5 år, og rådgiverne har afleveret hoved- eller udbudsprojekt inden for tidsrummet. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af referencen, hvornår byggeriet er afleveret for totalentreprenørens referencer, og hvornår hovedprojekt/udbudsprojekt er færdiggjort for rådgivernes referencer.

Vedlægges der flere referencer, end det ovenfor anførte, vil kun de første 2 for henholdsvis totalentreprenør, arkitekt og ingeniør og den første for landskabsarkitekt blive taget i betragtning ved vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret mest relevante referencer. Referencerne må maksimalt fylde 2 A4-sider, hvis referencerne fylder mere end 2 A4-sider, vil bygherre alene inddrage de først 2 A4-sider i sin vurdering.

Der er ansøgers ansvar, at alle nødvendige oplysninger fremgår tydeligt og klart af referencen.

Det anbefales i hver reference at indsætte en faktaboks med følgende oplysninger:

- Navn på bygherre

- Type af byggeri

- Kontraktform

- Dato (i formatet dd.mm. åååå)

- For ABT-aflevering for totalentreprenøren

- For færdiggørelse af hoved- eller udbudsprojekt for rådgiverne

- Byggeriets pris (omkostning for både projektering og håndværkerudgifter kan medtages).

Der kan maksimalt angives 7 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne som aftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under aftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen. Dog forbeholder bygherre sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder:

— En arbejdsklausul i henhold til ILO-konventionen 94 og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014

— En uddannelsesklausul om ansættelse af praktikanter/lærlinge

— Indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

— Indeholder en konkursklausul om bygherrens indtrædelses adgang i aftaler med underrådgivere, underentreprenører og underleverandører på uændrede vilkår, i tilfælde af totalentreprenørens konkurs.

— Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

— Indeholder krav til totalentreprenørens erhverves- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 15 mio. DKK for person- og tingskade.

— Odense Kommune tegner en entrepriseforsikring med en selvrisiko på 100 000 DKK pr. skade som påhviler totalentreprenøren.

— Odense Kommune tegner en brand- og stormskadeforsikring.

For flere oplysninger henvises der til det øvrige udbudsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/04/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud skal ske digitalt via udbudsportalen RIB/Byggeweb.

Support: Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk

Udbudsnr. i RIB er TN655562A

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen.

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder.

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud.

4) Indtast RIB udbudsnummer TN655562A og tryk søg.

5) Udbuddet Totalentreprise vedr. nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme fremkommer, og vælg OK.

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og Totalentreprise vedr. nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme i oversigten.

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om udvælgelse.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen.

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for antagelig aflevering af ansøgningen og tilbud.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav. Sådan gør ansøgeren:

1) Tilgå Udbuddet.

2) Gå til "Aflevering af tilbud/ansøgning".

3) Klik på afleveringskravet "ESPD".

4) Klik på "Opret ESPD-svar".

5) Udfyld ESPD-formularen.

6) Klik "Eksporter" til sidst.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Den tilbudsgiver som Odense Kommune vælger at tildele aftalen til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten.

Konkurrencevederlag:

Der ydes et konkurrencevederlag på 100 000 DKK ekskl. moms til de prækvalificerede tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt endeligt tilbud, men som ikke tildeles totalentrepriseaftalen.

Annulleres tildelingsbeslutningen eller udbudsproceduren efter afgivelse af indledende tilbud eller endelig tilbud udbetales der vederlag til samtlige tilbudsgivere i henhold til ovenstående.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2021

Send til en kollega

0.078