23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 048-120771
Offentliggjort
10.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.04.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/150951822.aspx

Udbyder

Forsyningsservice A/S - Forsyningsservice

Vindere

EU-udbud på udførsel af driftsmæssig spuling og rodskæring af ledninger samt TV-inspektion for Morsø Spildevand A/S

(14.05.2021)
Thisted Kloakservice ApS
Højmarken 12
7700 Thisted

Udførelse af driftsmæssig spuling og rodskæring af ledninger samt TV-inspektion for Morsø Spildevand A/S


Forsyningsservice A/S - Forsyningsservice

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsyningsservice A/S - Forsyningsservice
CVR-nummer: 36072911
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/150951822.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/150951822.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/150951822.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud på udførsel af driftsmæssig spuling og rodskæring af ledninger samt TV-inspektion for Morsø Spildevand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af driftsmæssig spuling, rodskæring af ledninger op til ca. Ø 800 mm. spuling af brønde, pumpestationer, bassiner og bygværker samt TV-inspektion af ledninger for Morsø Spildevand A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af driftsmæssig spuling, rodskæring af ledninger op til ca. Ø 800 mm. spuling af brønde, pumpestationer, bassiner og bygværker samt TV-inspektion af ledninger for Morsø Spildevand A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen er gældende pr. 1. maj 2021 og frem til 30. april 2023 med mulighed for at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. En forlængelse skal ske senest tre (3) måneder før udløb af aftalen. Såfremt rammeaftalen ikke forlænges eller forlænges jf. optioner, udløber rammeaftalen altid uden yderligere varsel.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

En positiv soliditetsgrad for hvert år de sidste 2 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Kan dokumentere mindst en (1) sammenlignelig reference leveret i de sidste 3 år indenfor nærværende udbudte område. Med sammenlignelig reference (opgave) menes opgave - kontrakt med kunde, hvor spuling, rørskæring og TV-inspektion med - og uden dokumentation er indeholdt i kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal være autoriseret kloakmester.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2021

Send til en kollega

0.062