23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 91-150729
Offentliggjort
14.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Bascon A/S, Åboulevarden 21, Att: Thomas Rolskov Christiansen, 8000 Aarhus C

Udbyder

Odder Spildevand A/S

Separatkloakering af Hundslund m.fl. - Teknisk Rådgivning


Odder Spildevand A/S

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Odder Spildevand A/S
Rude Havvej 9
Att: Michael Lind-Frandsen
8300 Odder
DANMARK
Telefon: +45 87812820
Mailadresse: mlf@ospv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.odderspildevand.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Bascon A/S
Åboulevarden 21
Att: Thomas Rolskov Christiansen
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 52196095
Mailadresse: trc@bascon.dk
Fax: +45 87314401
Internetadresse: http://www.bascon.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Separatkloakering af Hundslund m.fl. - Teknisk Rådgivning.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odder Kommune.
DANMARK.

NUTS-kode DK042

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 5
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: Der er overordnet set tale om et sammenhængende projekt, som har en investeringsplan, der løber fra 2012-2016.

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rammeaftale vedrørende rådgivning i forbindelse med separatkloakering af Hundslund, Ørting og Gylling med tilhørende transportanlæg til Odder Renseanlæg og nedlæggelse af renseanlæggene i Hundslund og Gylling. Aftalen vedrører indledende planlægning, herunder overvejelser om LAR-løsninger, myndighedsbehandling, udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale samt byggeledelse og tilsyn i forbindelse med arbejdernes udførelse. Rådgiveren skal være villig til at indgå i et tæt samarbejde med klienten med henblik på at videndele med klientens medarbejdere.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71300000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 5 000 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
De nærmere vilkår for sikkerhedsstillelse vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Krav vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Dersom et konsortium eller en gruppe af økonomiske aktører får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet eller gruppen af økonomiske aktører afgive en skriftlig erklæring om solidarisk ansvar/hæftelse for kontrakten. Konsortiet/gruppen skal udpege en befuldmægtiget, med hvem alle aftaler kan træffes.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Navn, adresse og selskabsform. Oplysning om virksomhedens kontaktperson, herunder telefonnummer og e-mailadresse. For selskaber med personlig hæftelse skal ejerforhold samt eventuelle begrænsninger i virksomhedens hæftelse tillige oplyses.
2) Tro- og loveerklæring i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997
3) Tro-og loveerklæring om, at virksomheden ikke befinder sig i en af de i direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet), artikel 45, anførte situationer. For den vindende tilbudsgiver vil der blive stillet krav om aflevering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller, for virksomheder ikke hjemhørende i Danmark, tilsvarende dokumentation.
4) Bevis for relevant erhvervsforsikring, inkl. personskade og tingskadeforsikring.
Såfremt ansøgeren er en gruppe af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger gives for samtlige virksomheder i gruppen.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysning om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår omfattende omsætning, resultat, egenkapital, samlede aktiver og soliditetsgrad.
Såfremt ansøgeren er en gruppe af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger gives for samtlige virksomheder i gruppen.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgerens erfaringer fra tilsvarende eller lignende opgaver i form af maksimalt 20 referencer fra opgaver udført inden for de seneste 5 år omhandlende: overordnet afløbsplanlægning, myndighedsbehandling samt projektering, udbud og tilsyn med kloakarbejder.
Referencerne bør indeholde en kort beskrivelse af opgaven samt oplysninger om ydelsesperiode, kundens navn, opgavens lokalisering og størrelse.
Såfremt ansøgeren er en gruppe af økonomiske aktører, skal ovennævnte oplysninger gives for samtlige virksomheder i gruppen.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underrådgivere) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved erklæring fra disse enheder om at stille ressourcer tilrådighed.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Odder Spildevand A/S udvælge de 5-7 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om optimal konkurrence har den bedste tekniske kapacitet.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres i 2 papireksemplarer og én samlet PDF-udgave på CD-ROM eller USB-stick.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33007700
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har sendt underretning til ansøger. Klager over udbuddet skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
9.5.2012

Send til en kollega

0.218