23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-166390
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297520&B=DK_UDBUD

Udbyder

Vestsjællands Almene Boligselskab

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter


Vestsjællands Almene Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestsjællands Almene Boligselskab
CVR-nummer: 13152128
Postadresse: Elmevej 4
By: Jyderup
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4450
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirstine Toft Dahl
E-mail: kd@vab.dk
Telefon: +45 81779235
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vab.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297520&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297520&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har ca. 212 boligafdelinger i 8 vestsjællandske kommuner og har derfor en stærk position på det almene boligområde på Sjælland. VAB dækker Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Kalundborg Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Odsherred Kommune. Det er VAB's målsætning at bidrage aktivt til udviklingen af nye almene boliger. Inden for de næste 4 år har VAB derfor til hensigt at udvikle og opføre nye almene boliger i byområder i VAB's markedsområde med en skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 250 mio. DKK. VAB har desuden til hensigt at igangsætte og gennemføre 4-6 helhedsplaner og større renoveringsprojekter med en skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 150 mio. DKK. På den baggrund ønsker VAB at indgå en rammeaftale med 5 økonomiske aktører om totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af disse byggerier.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Vestsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har ca. 212 boligafdelinger i 8 vestsjællandske kommuner og har derfor en stærk position på det almene boligområde på Sjælland. VAB dækker Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Kalundborg Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Odsherred Kommune. Det er VAB's målsætning at bidrage aktivt til udviklingen af nye almene boliger. Inden for de næste 4 år har VAB derfor til hensigt at udvikle og opføre nye almene boliger i byområder i VAB's markedsområde med en skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 250 mio. DKK. VAB har desuden til hensigt at igangsætte og gennemføre 4-6 helhedsplaner og større renoveringsprojekter med en skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 150 mio. DKK. På den baggrund ønsker VAB at indgå en rammeaftale med 5 økonomiske aktører om totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af disse byggerier.

Totalrådgivningsydelserne omfatter arkitektydelser, ingeniørydelser og landskabsarkitektydelser. Tilbudsgivernes ydelser skal omfatte alle ydelserne i pkt. 1-8 og visse af ydelserne i pkt. 9 i FRI og Danske Ark's ydelsesbeskrivelse "Byggeri & Landskab 2018".

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er flere egnede ansøgere end 10, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 10 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af:

- Teknisk og faglig kapacitet, jf. del III.1.3): Mest sammenlignelige referencer. Ved "sammenlignelige" referencer forstås referencer for opgaver, der vedrører almene familie- og ældreboliger af karakteren tæt / lav bebyggelse og i størrelsesordenen 20-50 boliger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af oplysninger om den økonomiske aktørs årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis ansøgeren udgør et konsortium vurderes den økonomiske og finansielle kapacitet som en samlet vurdering af konsortiets deltagere.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet foretages vurderingen som en samlet vurdering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal have en samlet årsomsætning på minimum 6 mio. DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den tekniske og faglige kapacitet vurderes på baggrund af den økonomiske aktørs referenceliste vedrørende relevante opgaver inden for de seneste 3 år.

Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kundens /klientens navn

2) Opgavens indhold og størrelse

3) Beskrivelse af hvilken ydelse ansøgeren har leveret på opgaven

4) Tidsperiode for opgavens udførelse.

Hvis ansøgeren udgør et konsortium vurderes den tekniske og faglige kapacitet som en samlet vurdering af konsortiets deltagere.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet foretages vurderingen som en samlet vurdering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal have udført mindst 1 relevant opgave inden for de seneste 3 år inden for hver af de 2 kategorier af totalrådgiverydelser -

1) nybyggeri og

2) udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter. Ved ”relevant” forstås opgaver, der vedrører totalrådgivning i forbindelse med opførelse hhv. renovering, vedligeholdelse og ombygning af almene boliger og / eller boliger med tilsvarende funktion og / eller kompleksitet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Udbudsprocessen gennemføres ved brug af udbudssystemet CTM. Al kommunikation skal foregå via CTM, og ansøgninger og tilbud kan alene afgives via CTM.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter at ordregiver har underrettet ansøgerne om resultatet af prækvalifikationen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud i øvrigt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte tilbudsgivere om tildeling af rammeaftalen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2021

Send til en kollega

0.094