23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-166480
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nsgrricegt

Udbyder

Syddjurs Kommune

Hornslet Skole - helhedsplan og realisering af etape 1 og 2 - bygherrerådgivning


Syddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8400
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Fredensvang
E-mail: lifre@syddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.syddjurs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nsgrricegt
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nsgrricegt
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nsgrricegt
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hornslet Skole | Helhedsplan og realisering af etape 1 og 2 - udbud af bygherrerådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Syddjurs Kommune oplever store demografiske ændringer i skoledistrikt Hornslet, hvorfor byrådet har besluttet at udbygge Hornslet Skole. Udbygningen består af 2 etaper.

- Etape 1: ny bebyggelse ved den eksisterende Hornslet hal, Stadionvej 4, Hornslet. Etapen forventes opført i perioden foråret 2023 – foråret 2025 og omfatter bl.a. ca. 4 000 m2 - 4 500 m2 nybygning til 6.- 9. årgang i 5 spor. Der er afsat 80 mio. DKK til etape 1. Heraf forventes at ca. 65 mio. DKK ekskl. moms kan disponeres til honorarbærende byggeudgifter som håndværkerudgifter, indeksregulering m.m..

- Etape 2: ombygning af eksisterende skole og SFO, Ballesvej 6, Hornslet. Etapen forventes opført fra foråret 2025 – foråret 2026. Der er afsat 20 mio. DKK til etape 2. Heraf forventes at ca. 17 mio. DKK ekskl. moms kan disponeres til honorarbærende byggeudgifter som håndværkerudgifter, indeksregulering m.m.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Hornslet

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der ønskes indkøbt bygherrerådgivningsydelser i forbindelse med udbygning af Hornslet Skole.

Bygherrerådgiveren skal varetage etape 1 og etape 2 som beskrevet under II.1.4). Det forventes at bygherrerådgiver skal udbyde etape I som projektkonkurrence (totalrådgivning) og med hovedentreprise samt etape 2 som totalrådgivning og med fagentrepriser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 59
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere som opfylder minimumskravene vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den fornødne motivation.

- At ansøger via referencer kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver.

"Lignende opgaver" forstås af bygherre som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

— bygherrerådgivning med fokus på kvalitet igennem samtlige faser fra vision til ibrugtagning

— bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse eller renovering af lærings- og fritidsbyggeri

— opførelse af lærings- og fritidsbyggeri med tilsvarende størrelse og økonomiske ramme

— programmering af lærings- og fritidsbyggeri

— brugerproces /brugerinddragelse

— fokus på bæredygtighed igennem hele processen.

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede bygherrerådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

- At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Anmodningsbrev: I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge.

Referencer: Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 8 år tilbage i tiden.

Grundet ESPD’ens tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, ønskes det, at ansøger supplerer beskrivelsen med de 5 referencer angivet i ESPD, med selvstændige bilag jf. udbudsbetingelserne.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

- projektet

- kunde

- rådgiverens ydelse og omfang — herunder referencens relevans i forhold til nærværende udbud

- oplysninger om anlægssum og udbudsform

- udførelsesperiode (status).

Referenceblade vedhæftes som selvstændige bilag. Ansøger må maksimal aflevere 5 stk. referencer og den enkelte reference må maksimalt må være på 1 A4 sider.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Iht. ABR18 med de i udbudsmaterialets anførte ændringer og tilføjelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nsgrricegt

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Anmodningsbrev

2) Udfyldt ESPD

3) Referenceblade, max 5 stk.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 22. april 2021, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 26. april 2021 på iBinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2021

Send til en kollega

0.093