23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 075-192870
Offentliggjort
19.04.2021
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d537f23-8f40-4252-8474-aafac5d84e5f/homepage

Udbyder

Norlys Holding A/S

Vindere

Etablering af en ny 60kV linje mellem station Lykkegaard og station Estrupvej

(20.08.2021)
Munck Forsyningsledninger A/S
Tulipvej 1B
7100 Vejle

Etablering af 60kV linje mellem KAE og VAR m.fl.

(15.09.2021)
Caverion Danmark A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia

Kvalifikationsordning vedrørende 60 kV graveentrepriser


Norlys Holding A/S

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

 

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Baggesgaard Juhl-Pedersen
E-mail: frejuh@norlys.dk
Telefon: +45 27822758
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d537f23-8f40-4252-8474-aafac5d84e5f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d537f23-8f40-4252-8474-aafac5d84e5f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kvalifikationsordning vedrørende 60 kV graveentrepriser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45236000 Jord- og belægningsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kvalifikationsordningen benyttes til at udbyde bygge- og anlægsopgaver for N1 A/S og N1 Randers A/S.

Disse opgaver omfatter nedgravning af 60 kV kabler samt tilhørende opgaver gældende i både by- og landområder, enten udført som gravning med åben rende eller med gravekasse. Der vil ligeledes kunne forekomme dobbelttracéer.

Ydermere inkluderer kvalifikationsordningen følgende og lignende opgaver (listen er ikke udtømmende):

— Der vil kunne forekomme opgaver med styret underboringer.

— Egen kvalitetskontrol under opgavens udførsel iht. godkendt kvalitetsplan fremsendt til ordregiver.

— As-built materiale fremsendes til ordregiver efter endt arbejde.

— Kontakt til lodsejere inden opgave-start, samt løbende under opgavens udførsel i samarbejde med ordregiver.

— Indhentning af opgravningstilladelse af veje samt rådighedstilladelse.

— Søgning af LER-oplysninger samt kontakt til ledningsejere.

Ansøgning skal afleveres elektronisk på Ethics. I henhold til del IV punkt .2.4 skal ansøgning og tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk eller tysk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på Ethics.

Optagelse på kvalifikationsordningen medfører, at entreprenøren kan blive inviteret til at deltage i de udbud, som ordregiver måtte afholde i henhold til kvalifikationsordningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8) Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.9) Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

1) Ansøgning om optagelse sker ved udfyldelse af et ESPD (Det fælles europæiske udbudsdokument).

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Ordregiver vil verificere oplysningerne i ansøgers ESPD.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

2) For at blive optaget på kvalifikationsordningen, må ansøger ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelses § 10. Ansøger må derudover ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Verificeringen sker ved fremsendelse af dokumentation i henhold til afsnit 6 i "Kvalifikationsordning vedrørende 60kV graveentrepriser".

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel og skal dokumentere oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 159, stk. 2, jf. implementerings-bekendtgørelsens § 11. Erhvervsstyrelsen kan udarbejde en serviceattest på 1-2 uger, hvilket ansøger bør tage højde for.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

3) Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: Ansøger har en samlet årsomsætning på 10 mio. DKK i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår. Ansøger har en egenkapital på 5 mio. DKK i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår. Ansøger har en soliditetsgrad (samlede egenkapital/balancesum) på 10 % i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Ordregiver verificere ansøgers økonomiske og finansielle formåen ud fra følgende dokumentation:

— Serviceattest

— Årsregnskab

— Underskrevet ledelseserklæring, om virksomhedens akutelle økonomiske situation skal vedlægges såfremt seneste godkendte årsregnskab er afsluttet for mere end 6 måneder siden.

 

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

4) Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) relevante referencer med nedgravning af 60 kV kabler indenfor de seneste fem (5) år. Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med følgende referenceområder:

— Erfaring med håndtering af nedgravning af 60 kV kabler

— Forundersøgelser i forbindelse med opgaven, herunder blandt andet søgning af LER-oplysninger

— Gravning af render, nedlægning af et eller flere 60 kV kabler og/eller rør i den opgravede rende, nedlægning af rør i åben grav, styrbare underføringer og almindelig indpresning af rør, nedlægning af dækningsmateriale og dækbånd, tilfyldning af renden og retablering af overfladen.

— Nedlægning af et eller flere 60 kV kabler og/eller rør og dækbånd med gravekasse, tilfyldning af renden og retablering af overfladen

— Andet arbejde, der vedrører 60 kV rør/kabelanlæg – f.eks. gravning af muffehuller/splejsehuller, søgning efter rør eller kabler.

 

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på kvalifikationsordningen som minimum påvise erfaring med alle 5 referenceområder. Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 018-039511
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I forbindelse med ordregivers foretagelse af indkøb under kvalifikationsordningen, vil ordregiver tage stilling til, om det enkelte indkøb skal foretages som et begrænset udbud eller som udbud med forhandling. Det præciseres, at der på kvalifikationsordningen i forbindelse med et konkret udbud vil kunne ske tildeling efter såvel tildelingskriterierne laveste pris eller bedste forhold mellem pris og kvalitet. De anvendte tildelingskriterier vil blive anført i udbudsbetingelserne for hvert konkret udbud.

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at entreprenøren er garanteret opgaver.

I forbindelse med de konkrete udbud ordregiver måtte afholde i henhold til kvalifikationsordningen, forbeholder ordregiver sig ret til at begrænse antallet af entreprenører, og alene fremsende udbudsmaterialet til de virksomheder, som ordregiver anser for bedst kvalificerede i forhold til det konkrete udbud. Udvælgelse af de bedst kvalificerede vil ske på baggrund af saglige hensyn, ordregiver vil i vurderingen ligge vægt på de mest relevante og sammenlignelige referencer i henhold til del III pkt. 1.9.

Ordregiver vil som udgangspunkt anmode 2-6 entreprenører om at afgive tilbud på de konkrete udbud.

Det præciseres at første udbud under denne kvalifikationsordning forventes udsendt til udvalgte ansøgere medio maj 2021.

For at ansøgere kan komme i betragtning ved dette udbud er seneste frist for indsendelse af anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen:

— Fredag den 7. maj 2021, kl. 12.00.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2021

Send til en kollega

0.078