23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-201920
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.05.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/152976518.aspx

Udbyder

Viborg Kommune

Transport af deponiaffald


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: askja@viborg.dk
Telefon: +45 87878787
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152976518.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/152976518.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/152976518.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af transport af deponiaffald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Revas indsamler deponiaffald modtaget fra borgere og virksomheder i Viborg kommune via forskellige ordninger. Affaldscentret Revas, Viborg Kommune, har indgået aftale med Reno Djurs I/S, som aftager af det deponeringsegnede affald. I den forbindelse ønsker Revas at udbyde kørselen med deponiaffald fra Revas i Viborg og frem til aflæsning hos Reno Djurs I/S, samt returnering til Viborg med tomme containere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Midtjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Deponiaffaldet afhentes hos Revas Affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg og afleveres hos Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle hvorefter de tomme containere returneres til Revas.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/01/2022
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne estimerede mængde i bilag 3 - tilbudsliste, er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver og kan i princippet have udsving fra år til år og fra måned til måned.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers omsætning har været minimum 2 mio. DKK i det seneste afsluttede årsregnskab.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver via tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har haft 2 mio. DKK i omsætning i indeværende, men endnu ikke afsluttede regnskabsår. Dokumentationen skal såfremt der anmodes om det være attesteret af en uafhængig revisor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der er krav til referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 1 reference fra håndtering og transport af deponiaffald. Referencen skal som minimum omfatte transport af 5 000 tons deponiaffald over en 12 måneders periode indenfor de sidste 3 år. Der må gerne fremsendes flere referencer, som tilsammen svarer til den krævede volumen. Tilbudsgiver skal i ESPD oplyse om leverancen, angive beløb samt navn og telefonnummer på kontaktperson hos den ordregivende myndighed.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. udkast til kontrakt afsnit 18.

Leverandøren skal holde biler og materiel behørigt forsikrede i hele kontraktperioden. Leverandøren er desuden i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK pr. år.

Øvrige kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialets udkast til rammeaftale (Bilag 4).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbyder er Revas, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Revas hører under Viborg Kommune.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

— Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.1. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske

efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2021

Send til en kollega

0.063