23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 080-205966
Offentliggjort
26.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
25.05.2021

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Frejaskolen (GOP), Strandparkskolen (HHR)og Skolen i Peter Vedels Gade (HHR)


Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Kirstein
E-mail: db5a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Frejaskolen (GOP), Strandparkskolen (HHR)og Skolen i Peter Vedels Gade (HHR)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med genopretning (GOP) af Frejaskole og helhedsrenovering (HHR) af Strandparkskolen og Skolen i Peter Vedels Gade med det formål at nedbringe det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb og løfte fysiske rammer.

Genopretning/helhedsrenovering af skolerne udbydes som én samlet rådgivningsopgave. Opgaven på hver af de 3 skoler består af 2 faser:

- Fase 1: Indledende rådgivning: Tilstandsvurdering, ideoplæg, byggeprogram. Honorar efter medgået tid indenfor aftalt ramme og med timepriser i henhold til tilbud.

- Fase 2: Projektering, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, rådgivning under udførelse frem til aflevering, idriftsættelse og 1 års gennemgang. Honorar efter tilbudt % sats af entrepriseomkostninger.

Yderligere oplysninger kan fås efter udbuddets åbning på Byggeweb: https://www.rib-software.dk/ under udbuddet TN404894A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71300000 Ingeniørvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fælles for de 3 skoler er at de alle er specialskoler. Skolen i Peter Vedels Gade og Freja-skole er karakteriseret ved primært at bestå af klassiske murstensbygninger fra start 1900’erne, hvoraf nogle af bygningerne er bevaringsværdige. Strandparkskolen er en 1-plans bygning fra 1980erne.

Da alle 3 skoler er specialskoler med sensitive elever og budgetterne samtidig er begrænsede i forhold til de behov der pt. er vurderet, kan det være hensigtsmæssigt at udføre renovering uden genhusning, men etapevist hvis muligt. Målet er at finde de løsninger, hvor vi med så lidt indgreb i de eksisterende konstruktioner som muligt, kan nå højest muligt resultat. Dermed skal der fokuseres på at finde løsninger, der giver mindst muligt gener for eleverne, mest muligt renovering inden for budgetterne og samtidig ønsker bygherre at der skal fokuseres på at finde løsninger, der giver mindst muligt miljøpåvirkning. Der kan i øvrigt henvises til screeningsrapporter vedr. genhusning, der indgår som del af udbudsmaterialet.

Totalrådgivningen for de 3 skoler udbydes som en samlet opgave, men det er op til totalrådgiver at vurdere hvorvidt de bemandes og udføres som 3 projekter samlet eller delvis sagsspecifikt. De 3 byggesager skal håndteres som selvstændige byggeopgaver, dog vil overordnede emner blev håndteret samlet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere udvælger ordregiver ud fra en helhedsvurdering dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 3 år. Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter.

Ved ”sammenlignelige projekter” forstås projekter, der indeholder følgende elementer:

1) Teknisk rådgivning omfattende projektering (både arkitekt- og ingeniørarbejder) af renovering og ombygning af byggeri af tilsvarende økonomisk størrelse og teknisk kompleksitet som det udbudte projekt.

Det vægtes positivt, at referencerne dokumenterer:

a) Erfaring med etapevis renovering af skolebyggeri med samtidig drift af bygning

b) Erfaring med ombygning af offentligt, bevaringsværdigt institutionsbyggeri

c) Erfaring med planlægning af genhusning/etapevis gennemførelse, herunder gerne i forbindelse med specialskoler.

d) Erfaring med planlægning af byggeplads med begrænset plads til rådighed

e) Erfaring med energioptimering.

Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens relevante erfaring, og bør indeholde følgende oplysninger:

a) Navn på projektet

b) Navn på bygherre

c) En kort beskrivelse af projektet, herunder:

i) Type (funktion fx skole, nybyg, renovering, tilbyg mv.)

ii) Entreprisesum

iii) Udførelsestidspunkt (start- og slutdato)

iv) Entrepriseform

v) Bruttoareal

d) Ansøgers rolle og ansvarsområder på projektet (total- eller underrådgiver, faglig rådgiver m.v.)

e) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant kategoriseret i forhold til elementerne i pkt. 1) ovenfor.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer og at hver reference ikke fylder mere end 2 A4-side.

Ordregiver ser gerne, at referencerne vedrører udførte og idriftsatte byggerier. Hvis ansøger vælger at fremsende referencer på igangværende projekter ser ordregiver gerne, at det af referencen fremgår, hvor i byggeprocessen projektet befinder sig på tidspunktet for aflevering af prækvalifikationsansøgning samt hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. For så vidt angår igangværende projekter ser ordregiver gerne, at der som minimum er opnået byggetilladelse. Referencer på igangværende projekter medtages i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som referencer på idriftsatte byggerier.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskaber).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimum 1 af ansøgers referencer skal vedrøre rådgivning i forbindelse med renovering af bygninger i samtidig drift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 1 af ansøgers referencer skal vedrøre rådgivning i forbindelse med renovering af bygninger i samtidig drift.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast og de heri indeholdte vilkår for bl.a. CSR, arbejdsklausul og inddragelse af praktikanter.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2021
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning skal indgives via Byggeweb - TN404894A på adressen https://www.rib-software.dk/ Der vil blive åbnet for samme 23. maj 2021, kl 13.00.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

— Udfyldt ESPD (udfyldes i Byggewebs ESPD-løsning)

— Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Såfremt ansøgningen er baseret på andres økonomiske og/eller tekniske formåen, skal der fremsendes dokumentation for, at disse enheder er juridisk forpligtet til at stille nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Ordregiverens skabelon kan eventuelt anvendes.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb udbud.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete Byggeweb udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via Byggeweb.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2021

Send til en kollega

0.094