23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 080-206143
Offentliggjort
26.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.05.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/154645948.aspx

Udbyder

Frederikssund Kommune

Genudbud vedr. mobil stormflodsbeskyttelse


Frederikssund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederik Thilo Christiansen
E-mail: flchr@frederikssund.dk
Telefon: +45 47351079
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154645948.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154645948.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154645948.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud vedr. mobil stormflodsbeskyttelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721800 Beskyttelse mod naturkatastrofer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en kontrakt om mobil/ikke-permanent stormflodsbeskyttelse på 8 lokaliteter i Frederikssund Kommune.

Kontrakten har karakter af en abonnements- og lejeaftale.

Udbuddet gennemføres som et genudbud efter annullering af tidligere udbud (udbudsbekendtgørelse 2021/S 055-137927).

Tryk her https://permalink.mercell.com/154645948.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35112000 Rednings- og nødudstyr
45243000 Kystsikringsarbejder
45246400 Arbejder til sikring mod oversvømmelser
75250000 Brandvæsen og redningstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Frederikssund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en kontrakt om mobil/ikke-permanent stormflodsbeskyttelse på 8 lokaliteter i Frederikssund Kommune.

Kontrakten har karakter af en abonnements- og lejeaftale.

De omfattede ydelser samt krav hertil er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et genudbud efter annullering af tidligere udbud (udbudsbekendtgørelse 2021/S 055-137927). Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 4 for en beskrivelse af foretagne ændringer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere, vil udvælgelsen af ansøgere ske på baggrund af ansøgernes referencer, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger i henhold til dennes 3 senest godkendte regnskabsår har haft:

- Gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 20 % for de seneste 3 år

- Soliditetsgrad på minimum 20 % for det seneste år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger i henhold til dennes 3 senest godkendte regnskabsår har haft:

- Gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 20 % for de seneste 3 år

- Soliditetsgrad på minimum 20 % for det seneste år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere 1-5 relevante referencer vedrørende de ydelser, som kontrakten omfatter, udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfrist).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal for hver reference angive følgende oplysninger:

- En beskrivelse af opgaven

- Beløb/opgavens værdi i DKK

- Datoer for udførsel

- Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 055-137927
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2021

Send til en kollega

0.125