23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-211516
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/923

Indlevering af tilbud

Til
27.05.2021 Kl. 14:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/923

Udbyder

Miljøstyrelsen Storstrøm

Kemiske laboratorieanalyser - massescreening af pesticider i grundvand 2021


Miljøstyrelsen Storstrøm

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen Storstrøm
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Fejøgade 1
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Stentebjerg-Czuba
E-mail: leste@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/923
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/923
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af kemiske laboratorieanalyser - massescreening af pesticider i grundvand 2021

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand i prøver, som indsamles af Miljøstyrelsen. Der er tale om en massescreening og screeningen er planlagt udført i 250 indtag fordelt over hele landet. Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand i prøver, som indsamles af Miljøstyrelsen. Der er tale om en massescreening, som er planlagt udført i 250 indtag fordelt over hele landet. Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation. Tilbudsgiverne vil blive bedømt på hvor mange stoffer de kan analysere inden for den fastsatte økonomiske ramme. Indeholdt i tilbudsgivers tilbud på 2,1 mio. DKK skal være analyser af samtlige stoffer, som er markeret med minimum i kolonne A i udbudsmaterialets bilag 3. Herudover skal tilbudsgiver angive hvor mange øvrige stoffer oplistet i bilag 3, de kan analysere, ligesom tilbudsgiver skal angive, om laboratoriet er akkrediteret til at foretage disse analyser. Ud over antal stoffer, der kan analyseres for, vil tilbudsgiverne blive vurderet på deres kvalitetssikring.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal stoffer og kvaliteten tilbudsgiver kan analysere / Vægtning: 80
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 05/07/2021
Slut: 28/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option på yderligere analyser for op til 1 mio. DKK ekskl. moms. Tilbudsgivere skal angive priser på analyser de kan foretage, men som ikke indgår i deres tilbud på den omvendte licitation til 2,1 mio. DKK ekskl. moms.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen er ikke opdelt i særskilte delaftaler, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6), da de administrative omkostninger minimeres ved at indgå én samlet kontrakt, og ordregiver har behov for en hensigtsmæssig styring og opfølgning på analysekvalitet og metoder, hvorfor det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt at indgå kontrakt med én leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en dækningssum for erhvervsansvarsforsikringen på minimum 5 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtager, såvel offentlige som private.

2) Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol til rådighed for tilbudsgiver.

3) Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1): Minimum 1 leverance af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private. Ved relevante referencer forstås følgende: analyser af pesticider i grundvand.

Ad 2): Tilbudsgiver skal have en dansktalende kontaktperson og en dansk- eller engelsktalende kemiker.

Ad 3): For analyserne i stoflisten, minimumsliste (bilag 3), skal tilbudsgiver ved tilbudsgivningen kunne analysere for samtlige stoffer med den krævede analysekvalitet. Der stilles ikke krav om akkrediterede analyser, men leverandøren skal tilbyde analysemetoder, der er valideret og dokumenteret i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025, eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vilkårene for opgavens udførelse er angivet i det til udbudsmaterialet vedhæftede rammeaftaleudkast. Rammeaftalen omfatter en arbejdsklausul. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 14:01
Sted:

 

Nykøbing Falster

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.063