23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
03.05.2021
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet Eltransmission

Integrated Geological Model for Hesselø Off-shore Wind Farm - 21/03315


Energinet Eltransmission

Opgavebeskrivelse Hesselø havvindmøllepark er placeret i det indre danske farvand Kattegat. Der er udlagt 247 km2.
Som en del af forundersøgelserne for den kommende Hesselø havvindmøllepark har Energinet forestået indsamlingen af geofysiske data ved Fugro (2020), der består af 2D og 3D UHRS og geotekniske undersøgelser ved Gardline (2021) i Hesselø området. De geotekniske undersøgelser består af 40 lokationer med borehuller og CPT målinger.
Formålet med denne opgave er at sammenholde de informationer, der er indsamlet i de geofysiske undersøgelser med informationer indhentet via de geotekniske undersøgelser, hvorved der skabes en integreret 3D geomodel for hele havvindmølleparkområdet til brug for de fremtidige bydere på Hesselø havvindmøllepark.
Arbejdet forventes at pågå i andet halvår 2021.
Annonceret 3. maj 2021 14:00:00 CEST
Deadline 7. maj 2021 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Andet
CPV kode 71332000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 1 000 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/300391

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling inkl. prækvalifikation

Energinet prækvalificerer de 3 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave som beskrevet. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål. Endvidere vægtes referencer, som demonstrerer kendskab til de regionalgeologiske forhold ved den kommende Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat positivt.

I forbindelse med prækvalifikationen skal følgende vedlægges ansøgningen via EU-Supply:

Generelt
Ansøger skal fremsende en kort virksomhedsbeskrivelse, herunder CVR-nr. samt kontaktoplysninger med angivelse af kontaktperson (telefonnummer og e-mail adresse).

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheder, skal ansøgeren vedlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Økonomisk og finansiel formåen
Ansøgeren skal vedlægge den seneste revisorpåtegnede årsrapport med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

• Egenkapital (Samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.)
• Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum)

I den forbindelse skal følgende mindstekrav opfyldes:

• Egenkapitalen skal minimum udgøre 25 pct. af den forventede totale kontraktsum (som er 1m DKK)
• Soliditetsgraden skal minimum være 20 pct.
o Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan leverandøren godkendes, hvis egenkapitalen overstiger den forventede totale kontraktsum

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Teknisk og faglig formåen
Ansøgeren skal vedlægge referenceliste over de mest sammenlignelige opgaver udført indenfor de seneste 5 år indeholdende kundenavn, kontraktperiode og detaljeret opgavebeskrivelse. Der skal maksimalt vedlægges 5 referencer. Såfremt der vedlægges flere end 5, vil alene de 5 første indgå i evalueringen.

Energinet ser gerne, at referencerne indsendes i Energinets dertil udformede template, jf. EU Supply.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Indgivelse af klage
Klager over nærværende udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for de i klagenævnsloven fastsatte frister, jf. klagenævnsloven § 7 (lov nr. 593 af 02/06/2016).

Website: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

Ansøgningen skal afleveres gennem Energinets elektroniske udbudssystem, EU-Supply.
For at få mulighed for at aflevere ansøgningen til prækvalifikation, registrere venligst jeres virksomhed/log ind i EU-Supply.

Følg venligst nedenstående link for at blive ført til EU-Supply:
https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Det fulde udbudsmateriale, inkl. ydelsesbeskrivelse og kontraktudkast offentliggøres i forbindelse med prækvalifikationen.

Udbudsmaterialet vil være på engelsk. Afrapportering under kontrakten med den vindende tilbudsgiver vil ligeledes skulle foregå på engelsk. Ansøgning om prækvalifikation kan være på engelsk eller dansk efter ansøgers eget valg.


Kontaktperson

Navn Helle Barløse
Telefon +45 70102244
E-mail indkob@energinet.dk

Ordregiver

Navn Energinet Eltransmission
Adresse Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
DK
Telefon +45 70102244
E-mail indkob@energinet.dk
WWW https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Send til en kollega

0.063