23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-222608
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c65fe598-35a7-45a3-85f9-d7a4a48f5e88/homepage

Udbyder

Aalborg Service A/S og I/S Reno Nord

Rammeaftale på bygherrerådgivning for Aalborg Forsyning og Reno Nord


Aalborg Service A/S og I/S Reno Nord

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Service A/S
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborg.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S RENO NORD
CVR-nummer: 46076753
Postadresse: Troensevej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborg.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energi Holding A/S
CVR-nummer: 37189170
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborg.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand Holding A/S
CVR-nummer: 32651747
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborg.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljø- og Energiforvaltningen
CVR-nummer: 98156566
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborg.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c65fe598-35a7-45a3-85f9-d7a4a48f5e88/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c65fe598-35a7-45a3-85f9-d7a4a48f5e88/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c65fe598-35a7-45a3-85f9-d7a4a48f5e88/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed, affaldshåndtering og energivirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på bygherrerådgivning for Aalborg Forsyning og Reno Nord

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Forsyning og Reno-Nord udbyder en rammeaftale på bygherrerådgivning.

Rammeaftalen omfatter udelukkende bygherrerådgivning og rammeaftalen tildeles til én rådgiver.

For yderligere beskrivelse af rammeaftalens indhold, henvises til beskrivelsen af rammeaftalen i udbudsmaterialet.

Opgørelsen af rammeaftalernes anslåede værdi i punkt. II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at bygherre ikke har aftagepligt på rammeaftalen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter bygherrerådgivning, der relaterer sig til bygge- og anlægsprojekter hos Aalborg Forsyning og Reno-Nord. Det kan eksempelvis være traditionel bygherrerådgivning, udvikling af bygninger og arealer, implementering og udvikling af strategier samt udvikling af bæredygtighedsstandarder på tværs af projekter. For en yderligere beskrivelse af rammeaftalens indhold henvisning der til bilag 2.1 – Aalborg Forsyning, visioner for rammeaftalen og bilag 2.3 – projektbeskrivelse for Nordjyllands Ressourcepark.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Bygherre forbeholder sig ret til at forny rammeaftalen på de samme vilkår på op til 1 x 12 måneder, jf. rammeaftalens punkt 16.1.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der ikke modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Hvis der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, foretages en begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de arbejder, som aftalen omfatter.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte aftale og sammenlignelighed i referencen.

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Erfaring med planlægning, udarbejdelse og gennemførsel af ressourcepark/ genbrugsplads eller lignende, eks. projekter med særlig fokus på affaldssortering, genanvendelse m.m.

2) Erfaring med udvikling og implementering af organisationsstrategier for bygherre, f.eks. IKT-strategi, bæredygtighedsstrategi eller driftsvedligeholdelsesstrategi

3) Erfaring med interessantinddragelse i større projekter

4) Erfaring med udvikling og udarbejdelse af en masterplan/ helhedsstrategi for et større projekt eller område

5) Erfaring som bygherrerådgiver på et projekt på over 50 mio. DKK, som omfatter både byggeri og anlægsarbejder.

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på 7 referencer. Såfremt der oplyses flere end 7 referencer, vil ordregiver udelukkende vurdere ansøger på de første 7 oplyste referencer.

Referencerne må kun vedrøre opgaver (der er udført) i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristens udløb. Kun referencer, der vedrører arbejder på en kontrakt, som er udløbet eller fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret det mest relevante erfaringsgrundlag.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Med henvisning til udbudslovens § 49 har bygherre valgt ikke at opdele udbuddet i særskilte delaftaler. Dette er valgt under hensyntagen til kommunikation og synergi i opgaverne i relation til bygherres visioner.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge ESPD, afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— Samlet årsomsætning på minimum 15 mio. DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— En positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— En soliditetsgrad på minimum 15 % for hver af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser inden for de seneste fem (5) år, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4) og II.2.4).

Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen er leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og anlægsværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes ansøger angives den estimerede anlægsværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Ansøger kan maksimalt angive 7 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 7 referencer i alt. Såfremt tilbudsgiver har vedlagt flere end 7 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 7 først angivne referencer i ESPD'et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøger fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring som bygherrerådgiver på et projekt med en entreprisesum på mindst 100 mio. DKK ekskl. moms.

- Ansøger fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring med bygherrerådgivning i en politisk styret organisation, eks. kommune, almen boligselskab eller lignende.

- Ansøger fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring med et bæredygtighedscertificeret byggeri, eks. DGNB, LEED, Bream m.m.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til rammeaftalens punkt 8.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Opgørelsen af aftalens anslåede værdi i punkt II.1.5), udgør et skøn for hele kontraktperioden og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Det betyder, at den anslåede værdi er et udtryk for bygherrens forventninger til honorarstørrelse i aftalens løbetid, men ikke nødvendigvis udgør det maksimale beløb.

Opgørelse af kontraktens varighed i punkt II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem er udtryk for ordregivers nuværende skøn på baggrund af den aktuelle tidsplan og er således forbundet med en vis usikkerhed.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.096