23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 103-272531
Offentliggjort
31.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302678&B=KRFO

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning samt bygningssyn vedrørende Kriminalforsorgens bygninger


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Att: Marie Jepsen
Mailadresse: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.kriminalforsorgen.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302678&B=KRFO

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302678&B=KRFO

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning samt bygningssyn vedrørende Kriminalforsorgens bygninger
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 17: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København K

NUTS-kode DK Danmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 60 000 000 og 130 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder af Kriminalforsorgens bygninger (eksklusiv lejemål og lejeboliger), herunder fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger samt tilhørende friarealer. Rammeaftalen indeholder ligeledes rådgivning ved nybyggeri. Herudover indeholder rammeaftalen ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger i henhold til cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (CIR1H nr. 9886 af 11.12.2008). Derudover skal den kommende rådgiver levere bygherrerådgivning vedr. tværgående bygge- og ejendomsspørgsmål samt i forhold til totalentreprise i mindre omfang.
I forbindelse med varetagelse af ovenstående opgaver vil rådgiver, efter behov, skulle udarbejde udbudsmateriale samt sikre gennemførelse af hele udbudsprocessen ved EU-udbud/licitationer/tilbudsindhentninger i overensstemmelse med relevant lovgivning. I givet fald at rådgiveren skal stå for gennemførelse heraf, vil rådgiveren have det juridiske ansvar her for.
Rammeaftalen vil ikke indebære en eksklusiv ret for den kommende rådgiver til at levere de af rammeaftalen omfattede ydelser.
Ordregiver forventer, at rammeaftaleindgåelsen vil finde sted ultimo december 2021.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder71315400 Bygningsinspektion71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri79111000 Juridisk rådgivning

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
 
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 60 000 000 og 130 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Der vil blive stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Rammeaftalen omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.
Det bemærkes, at alle medarbejdere, som skal have adgang til ordregivers matrikler, skal sikkerhedsgodkendes af ordregiver og skal underskrive tavshedserklæring. I forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen skal medarbejderne underskrive en erklæring om, at de er indforståede med, at der indhentes oplysninger om den pågældende hos Politiets Efterretningstjeneste – herunder oplysninger i politiets registre og efterretningstjenestens egne registre. Sikkerhedsgodkendelsen vil forventeligt være til niveauet “hemmelig“.
Alle medarbejdere, som skal rådgive ordregiver enten direkte eller ved behandling af skriftlige materialer og tegninger vil skulle underskrive en tavshedserklæring samt en erklæring om, at de er indforståede med, at der indhentes oplysninger om den pågældende i Kriminalregisteret. Ordregiver vil på denne baggrund beslutte, om den pågældende kan varetage den angivne funktion.
Det bemærkes, at det ved udførelse af opgaver på Kriminalforsorgens matrikler er forbudt at medbringe mobiltelefoner og pc’ere i fængslerne.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger, som dokumentation for ansøgers personlige forhold:
- Ansøgers kontaktinformation, jf. bilag 2.
- Udfyldt og underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke opfylder nogle af udelukkelsesgrundene i Forsvars- og Sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 1 og stk. 2, jf. bilag 1.
- Udfyldt og underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK, jf. bilag 1.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle egnethed:
- Ansøgers samlede omsætning for hvert af de seneste 3 regnskabsår, såfremt tallene for disse foreligger.
- Ansøgers samlede egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår, såfremt tallene for disse foreligger.
Ansøger bedes angive oplysningerne vedrørende økonomisk og finansiel formåen i bilag 2.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: - Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig omsætning på minimum 10 mio. DKK beregnet på baggrund af de seneste 3 (tre) afsluttede regnskabsår.
- Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste 3 (tre) afsluttede regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
- En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige leverancer, som ansøger har udført.
Referencelisten bedes angivet i bilag 2 og forventes at indeholde:
- En beskrivelse af hver reference, herunder hvilken leverance, der har fundet sted, relevansen i forhold til udvælgelseskriterierne i pkt. IV.1.2) samt hvilken rolle ansøger har haft i forbindelse med udførelse af leverancen.
- Information om, hvornår levering fandt sted.
- Modtageren af leverancen samt eventuel kontaktperson til denne og kontraktværdi, såfremt disse oplysninger ikke er fortrolige.
Det bemærkes, at der maksimalt må anføres referencer for 5 tidligere leverancer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt ansøger anfører flere end 5 referencer, vil ordregiver alene inddrage de 5 første referencer anført i referencelisten i evalueringen af ansøgers tekniske og faglige formåen.
Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.
Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.
Leverancer, der er afsluttet før 2014, vil ikke blive taget i betragtning.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) samt i tilfælde, hvor ansøger baserer sin tekniske formåen på støttende enheder, bedes der kun udfyldt én samlet referenceliste. Dvs. der skal ikke fremsendes en separat referenceliste for hver konsortiedeltager eller hver støttende enhed. De relevante referender bedes således oplistes i samme dokument/liste (referencerne bedes udfyldt i bilag 2, underbilag E).
Ansøger bedes angive oplysningerne vedrørende teknisk og/eller faglig formåen i bilag 2.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere mindst én sammenlignelig reference.
Ved sammenlignelig reference forstås erfaring med levering af rådgivning og bygningssyn, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.5).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt mere end tre (3) ansøgere vurderes egnede, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Ordregiver vil foretage udvælgelsen på baggrund af de i bilag 2 angivne referencer. Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på, i hvor høj grad/hvorvidt referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.5). Ved vurderingen af referencernes relevans vil der blive lagt særlig positiv vægt på følgende:
— Erfaring med rådgivning og/eller bygningssyn i relation til statslige byggerier, herunder de særlige regler for økonomistyring
— Erfaring med rådgivning og/eller bygningssyn i forhold til projekter, der kræver etablering af lokalplangrundlag
— Erfaring med rådgivningskontrakter og/eller bygningssynskontrakter, der har været gældende over en længere periode (forstået som varighed over 5 år)
— Erfaring med rådgivning og/eller bygningssyn i forhold til byggerier med elementer af frihedsberøvelse, f.eks. fængsler, retspsykiatri og lign.
Ordregiver forbeholder sig retten til at prækvalificere færre end tre (3) ansøgere, såfremt der er færre end tre (3) konditionsmæssige og-/eller egnede ansøgere.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
21-15-0066
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28.6.2021 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
AD II.1.4) samt AD II.2.1): Anslået værdi af indkøb under rammeaftalen forventes at ligge mellem 60 og 130 mio. DKK. Ordregivers forventede forbrug af rådgivning samt bygningssyn i rammeaftalens løbetid er forbundet med betydelig usikkerhed, hvorfor det forventede samlede forbrug angives i et interval på 60 til 130 mio. DKK. Det er ordregivers forventning, at forbruget vil være i den lave del af intervallet, såfremt der i rammeaftaleperioden primært vil være behov for løbende ad hoc rådgivning samt tilsyn af eksisterende bygninger. Hvis flere bygge- og anlægsprojekter realiseres forventer ordregiver, at det forventede forbrug af både rådgivning og bygningssyn vil være i den høje ende af intervallet. En yderligere ukendt faktor, som kan have indflydelse på ordregivers forbrug af ydelsen, er indholdet af den politiske flerårsaftale, som fastlægger ordregivers økonomi for en fireårig periode.
Da estimatet er forbundet med stor betydelig usikkerhed, er det angivne interval derfor udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.
Vedrørende henvisning til andre ressourcer
En ansøger kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal virksomheden ligeledes godtgøre over for ordregiver, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Ansøger skal derfor vedlægge dokumentation for disse enheders forpligtelse i så henseende (benyt venligst de relevante underbilag i bilag 2).
De støttende enheder såvel som ansøger bedes udfylde og medsende et udfyldt bilag 1.
Det bemærkes, at ansøger og de enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Solidarisk hæftelse medfører, at virksomheden, der afgiver støtteerklæring, skal medunderskrive rammeaftalen. Derudover medfører solidarisk hæftelse, at såfremt hovedleverandøren misligholder kontrakten og dette medfører et økonomisk tab for ordregiver, kan ordregiver rette det økonomiske krav mod støttevirksomheden, såfremt hovedleverandøren ikke kan dække dette.
Vedrørende konsortier:
Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale vedrørende samtlige konsortiedeltagere med henblik på at dokumentere, at konsortiet som helhed er økonomisk egnet til at opfylde rammeaftalen (bilag 2 bedes benyttet her til). Dette kan efter omstændighederne ske på baggrund af oplysninger om blot én af konsortiedeltagernes økonomiske egnethed. Dog skal der kun udfyldes én samlet referenceliste, jf. tidligere angivet.
Endvidere skal én af konsortiedeltagerne være bemyndiget til, med juridisk bindende virkning, at indgå aftale med ordregiver. Ansøgningen skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyndiget.
Alle konsortiedeltagere bedes udfylde og medsende et udfyldt bilag 1.
Det bemærkes, at konsortiet hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte kontrakt.
Såfremt de af ansøger udfyldte oplysninger i bilag 1 og 2 giver anledning til tvivl om ansøgers personlige forhold, økonomiske/finansielle og/eller tekniske formåen, forbeholder ordregiver sig retten til at indhente supplerende oplysninger, jf. art. 45 i forsvars og sikkerhedsdirektivet.
Eventuel anførelse af navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelser jf. pkt. III.3.2), vil først være relevant i forbindelse med tilbudsafgivelse.
Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden, at der gennemføres forhandlingsrunder.
Forhandlingsfasen starter med, at tilbudsgiverne afgiver et indledende tilbud. Herefter indledes forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund af det indledende tilbud. Der forventes alene gennemført ét forhandlingsmøde per tilbudsgiver. Møderne forventes afholdt i september-oktober 2021 i København. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at gennemføre flere forhandlingsmøder/-runder.
Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for indholdet af den underskrevne tro- og loveerklæring, før rammeaftalen underskrives. Dokumentationskravene fremgår af forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 3. En gyldig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller attest fra tilsvarende myndighed vil være gyldig information.
Dokumentation må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dag, ordregiver anmoder om fremlæggelse heraf.
Fremlægger tilbudsgiver ikke dokumentation efter anmodning fra ordregiver, hvor dokumentationskravene er opfyldt, kan ordregiver tilbagekalde tildelingsbeslutningen, udelukke tilbudsgiveren fra udbudsproceduren, og herefter træffe en ny tildelingsbeslutning.
Rammeaftalen har en løbetid på 4 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for forlængelse tre (3) gange med op til 12 måneder ad gangen.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.5.2021

Send til en kollega

0.079