23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-278373
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
06.07.2021 Kl. 08:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Margretheholmsvej - ny daginstitution - totalentreprise


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Dalum Andersen
E-mail: gj0m@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Margretheholmsvej - ny daginstitution - totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter totalentreprisekontrakt indeholdende etablering af en nybygget 7-gruppers integreret daginstitution samt udearealer omkring bygningen og på bygningens tagflader. Derudover skal der opføres et fælleshus for Grundejerforening Margretheholm, der integreres i bygningens stueplan. Bruttoarealet er

omkring ~1 700 m2 (inkl. liggehaller, teknik mv.), derudover udearealer, jf. dispositionsforslag. Den udbudte opgave omfatter projektering.

Projektet opføres på adressen: Margretheholmsvej 1, 1432 København K, (matrikel: K. Matrikel. nr. 650bs).

En stor del af byggegrunden er omfattet af en fredning (fortidsmindebeskyttelsesfredningslinje), der har været udslagsgivende ift. placering og dimensionering af bygningen såvel som disponering af arealerne på grunden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Margretheholmsvej 1, 1432 København K, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud med forhandling af totalentreprisekontrakt vedrørende nybygget 7-gruppers daginstitution.

Tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende vægtede underkriterier:

- Pris 55 %

- Proces- og løsningsbeskrivelse 25 %

- Projektorganisation og bemanding 20 %.

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Med "udførte projekter" menes projekter, hvor der er gennemført AB-/ABT-aflevering inden udløbet af ansøgningsfristen for prækvalifikation i nærværende udbud.

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiveropgaver og bygge- & anlægsprojekter, der indeholder følgende elementer:

- Planlægning, projektering og udførelse af daginstitutioner og andet institutionsbyggeri, udført som nybyggeri eller tilbygning

- Planlægning, projektering og udførelse af legepladser, udearealer og andre opholdsarealer herunder på tagflader

- Byggeri af samme eller tilsvarende størrelse, kompleksitet og økonomisk omfang som den udbudte opgave

- Overordnet styring- & ledelseserfaring med byggerier udført i totalentreprise.

En reference vægtes særligt positivt, hvis ansøger kan fremvise erfaring med byggerier opført i totalentreprise.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring, og bør indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på projektet

2) Bygherrens navn

3) Kort beskrivelse af projektet, herunder:

a) Type (nybyg, ombygning, renovering mv.)

b) Entreprisesum

c) Udførelsestidspunkt (start- og slutdato/afleveringsdato)

d) Entrepriseform

e) Bruttoareal.

4) Ansøgers rolle (total- eller underrådgiver, total-, hoved- eller underentreprenør) samt økonomisk andel i

projektet.

5) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer af hver maksimalt 2 A4-sider.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast og de heri indeholdte vilkår, herunder for CSR, arbejdsklausul og inddragelse af praktikanter/lærlinge.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationsansøgning skal indgives elektronisk via Byggeweb - TN889721A - på adressen www.rib-software.dk

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har beget handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.079