23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 109-287838
Offentliggjort
08.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
06.07.2021 Kl. 16:12

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12ea8e3e-0a4b-438f-8476-561b2ad60ccf/homepage

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Levering af brøndgods mv


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
CVR-nummer: 32562361
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
E-mail: trine.bech@aarhusvand.dk
Telefon: +45 22196256
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12ea8e3e-0a4b-438f-8476-561b2ad60ccf/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12ea8e3e-0a4b-438f-8476-561b2ad60ccf/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12ea8e3e-0a4b-438f-8476-561b2ad60ccf/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af brøndgods mv.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44423750 Kloakdæksler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af kloakbrøndgods og omfatter levering af dæksler, karme og riste som nedlægges i forbindelse med byggemodninger, kloaksaneringer, slidlagsarbejder og almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Krav til produkt, levering og udførsel m.v. fremgår af kravspecifikationen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og udvælgelseskriterier. Ordregiver prækvalificerer kun ansøgere, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene.

Hvis mere end 5 ansøgere opfylder udvælgelseskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på at der er leveret til en forsyning, samt mængderne af disse leveringer. Disse 5 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Vand har sat krav til økonomisk og finansiel formåen, som ansøger skal overholde, for at Aarhus Vand kan prækvalificere ansøger til at afgive tilbud.

- Har haft en positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 år

- Har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

Egnethedskriterierne udfyldes i ESPD’et.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal minimum have 3 lignende referencer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Ansøger må maksimalt angive 5 referencer.

Med lignende reference forstås:

- Levering af brøndgods til virksomhed/forsyning i min. 2 sammenhængende år og med levering på min. 2 forskellige adresser) i relation til produkter og mængde. Lignende mængder er af Aarhus Vand fastsat til at have en værdi på minimum 1,5 mio. DKK ekskl. moms).

Ansøger skal afgive oplysning om referencer i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Ansøger skal i beskrivelsen af referencen minimum oplyse:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne

- Tidspunktet for udførelsen af referencen

- Kort beskrivelse af opgavens omfang, herunder mængden af brøndgods, varighed, kontraktsum samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Aarhus Vand forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Informationen fremgår af udkast til rammeaftale afsnit 9.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftalevilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder aftalen et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar samt krav til arbejdsmiljø.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 16:12
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Samtlige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-137 finder anvendelse i nærværende udbud.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen).

— Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

— Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2021

Send til en kollega

0.11