23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-288459
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.07.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d3054-f3f6-4bbb-8e81-5ea1857648d2/homepage

Udbyder

I/S Smoka

Levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods Smoka


I/S Smoka

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S SMOKA
CVR-nummer: 35433430
Postadresse: U-Vej 7
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telefon: +45 29294691
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.smoka@smoka.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d3054-f3f6-4bbb-8e81-5ea1857648d2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d3054-f3f6-4bbb-8e81-5ea1857648d2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d3054-f3f6-4bbb-8e81-5ea1857648d2/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods SMOKA

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44600000 Tanke, beholdere og containere; radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter køb af UN godkendte emballager (dunke og fade) til transport af farligt affald.

Ydelsen omfatter levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods. Ydelsen er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale A: Levering af UN-godkendte dunke, spande og fade < 25 l.

- Delaftale B: Levering af UN-godkendte fade og tromler > 25 l.

Kravspecifikationen er gældende for alle leverancer, dog ikke beskrivelserne af de enkelte delaftaler.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for beskrivelse af de tilknyttede ydelser og specifikke afhentningssteder i form af genbrugspladser.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale A: Levering af UN-godkendte dunke, spande og fade < 25 l.

 

Delkontraktnr.: A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44610000 Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
44600000 Tanke, beholdere og containere; radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
44618000 Lette beholdere, propper, kapsler, kar og låg
44619000 Andre beholdere
44618100 Lette beholdere
44611600 Beholdere
44617300 Præfabrikerede kasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter køb af UN godkendte emballager (dunke og fade) til transport af farligt affald.

Ydelsen omfatter levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods. Ydelsen er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale A: Levering af UN-godkendte dunke, spande og fade < 25 l.

- Delaftale B: Levering af UN-godkendte fade og tromler > 25 l.

Kravspecifikationen er gældende for alle leverancer, dog ikke beskrivelserne af de enkelte delaftaler.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for beskrivelse af de tilknyttede ydelser og specifikke afhentningssteder i form af genbrugspladser.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale B: Levering af UN-godkendte fade og tromler > 25 l.

 

Delkontraktnr.: B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44610000 Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
44600000 Tanke, beholdere og containere; radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
44618000 Lette beholdere, propper, kapsler, kar og låg
44619000 Andre beholdere
44618100 Lette beholdere
44611600 Beholdere
44617300 Præfabrikerede kasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter køb af UN godkendte emballager (dunke og fade) til transport af farligt affald.

Ydelsen omfatter levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods. Ydelsen er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale A: Levering af UN-godkendte dunke, spande og fade < 25 l.

- Delaftale B: Levering af UN-godkendte fade og tromler > 25 l.

Kravspecifikationen er gældende for alle leverancer, dog ikke beskrivelserne af de enkelte delaftaler.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for beskrivelse af de tilknyttede ydelser og specifikke afhentningssteder i form af genbrugspladser.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår.

- Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver har mindst 2 relevante referencer inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til opgaver indenfor behandling af UN godkendte emballage som beskrevet kravspecifikationen, og hvor opgaven er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for opgavens udførelse

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven)

- Tilbudsgiver har udformet en kvalitetssikringsstandard og et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, som er nedskrevet, i kraft og implementeret i virksomheden.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal overholde ARCs CSR-politik.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.047