23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 112-293050
Offentliggjort
11.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.07.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/158031468.aspx

Udbyder

Greve Renovation A/S

Indsamling og sortering af farligt affald m.v


Greve Renovation A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Renovation A/S
CVR-nummer: 32268536
Postadresse: Løvmosen 2
By: Greve
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Steffan Vaaben
E-mail: sev@cowi.dk
Telefon: +45 56403521
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158031468.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/158031468.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/158031468.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling og sortering af farligt affald m.v.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling og sortering af farligt affald m.v. i miljøkasser fra enfamilieboliger og fra miljøskabe ved flerfamilieboliger/etageboliger 6 gange om året.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90523000 Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Greve Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indsamling og sortering af farligt affald m.v. i miljøkasser fra enfamilieboliger og fra miljøskabe ved flerfamilieboliger/etageboliger 6 gange om året.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/01/2022
Slut: 30/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Greve Renovation A/S har option på uændrede vilkår at forlænge kontraktperioden i 1 år frem til den 30. april 2026.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Have en egenkapital på minimum 1 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår, for hvilket der foreligger godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab, angiv egenkapital i ESPD, eller

- Have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab, angiv soliditetsgrad i ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Have en egenkapital på minimum 1 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår, for hvilket der foreligger godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab, angiv egenkapital i ESPD, eller

- Have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt ved-taget årsregnskab, angiv soliditetsgrad i ESPD.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med indsamling og/eller sortering af farligt affald fra minimum 5 000 husstande eller en mængde svarende til 10 tons pr. år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med indsamling og/eller sortering af farligt affald fra minimum 5 000 husstande eller en mængde svarende til 10 tons pr. år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2021

Send til en kollega

0.062