23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 128-339741
Offentliggjort
06.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2021

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=frbxcmrunw

Udbyder

Greve Spildevand A/S

Projektering mv. for renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg


Greve Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Spildevand A/S
CVR-nummer: 32268668
Postadresse: Løvmosen 2
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
E-mail: hkj@klarforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.klarforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=frbxcmrunw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=frbxcmrunw
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Projektering mv. for renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave vedrører projektering og anden teknisk rådgivning i forbindelse med renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg. Ud over den ingeniørmæssige projektering af anlæg mv. omfatter opgaven arkitektydelser i forbindelse med terrænudformningen samt formidlingsfremmende elementer i udformningen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000 Arkitektprojektering
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71247000 Byggeledelse
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
90420000 Behandling af spildevand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Mosede Renseanlæg, Greve Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Greve Spildevand ønsker at genetablere, renovere og modernisere Mosede Renseanlæg og forventer at projekterende rådgiver (arkitekt og ingeniør) varetager granskning, forundersøgelser, disposition og projektforslag, detailprojektering udbudsprojekt, forestår udbud i fagentrepriser og varetager byggeledelse og fagtilsyn frem til delprojekternes aflevering og 1- og 5-års eftersyn samt evt. myndighedsbehandling.

Der henvises til udbudsmaterialet, specielt ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere principielt egnede ansøgere, dvs. ansøgere der opfylder mindstekravene i del III.1), anmoder om deltagelse, udvælges de 3 ansøgere der har præsenteret de mest relevante referencer for de landskabelige og formidlingsmæssige samt innovative og udviklingsmæssige opgaver. Ordregiver vil i denne forbindelse lægge særlig vægt på erfaring med udformning af anlægsarbejde i godt samspil med omgivelserne samt understøttelse af formidlingsaktiviteter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Egenkapital og soliditetsgrad ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode (eller på et senere tidspunkt forud for den fastsatte frist for anmodning om deltagelse).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves dokumentation for en egenkapital på minimum 500 000 DKK og en soliditetsgrad på minimum 15 % ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode eller på et senere tidspunkt forud for den fastsatte frist for anmodning om deltagelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et angive maksimalt 5 referencer.

Ud over at dække nedenstående mindstekrav skal referencerne også anvendes ved eventuelt videregående udvælgelse, jf. del II.2.9).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra tidligere udførte opgaver af tilsvarende eller større omfang end den aktuelt udbudte opgave vedrørende:

1) procesmæssig design og projektering af renseanlæg til kommunalt spildevand, min. honorarsum 2,5 mio. DKK, og

2) byggeledelse/tilsyn på ombygning af sådanne renseanlæg i drift, min. honorarsum 1 mio. DKK.

Kravene under 1) og 2) kan opfyldes af to forskellige referencer eller af samme reference.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Baseret på ABR18, jf. udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om deltagelse sker ved download, udfyldelse og upload af ESPD-formularen, der er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet på iBinder.

Udfyldelse af xml-filen foregår via iBinders ESPD-funktion, hvorefter den gemmes på egen computer.

Ved afgivelse af anmodning om deltagelse uploades den udfyldte ESPD-formular til iBinder, gerne i såvel pdf- som xml-format.

Referencebeskrivelser kan eventuelt vedlægges som særskilte dokumenter, maksimalt 2 sider pr. reference.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2021

Send til en kollega

0.094