23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-341211
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.08.2021 Kl. 13:00

Udbyder

Boligforeningen Fredensbo, afd. 5

Vestergade, Fasanvej og Glentevej (Totalentreprise)


Boligforeningen Fredensbo, afd. 5

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Fredensbo, afd. 5
Postadresse: Bredgade 81
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
E-mail: ksc@fredensbo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fredensbo.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1749-Fredensbo_afd._5_-_Renovering_af_boliger
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
Postadresse: Skibbrogade 5
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sonja Østergaard Svendsen
E-mail: son@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vestergade, Fasanvej og Glentevej (Totalentreprise)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af totalentreprise til renovering af Vestergade, Fasanvej og Glentevej for Boligforeningen Fredensbo, afd. 5.

Der skal i alt renoveres 9 stk. boligblokke samt opføres nyt fælleshus, beliggende Vestergade 65, Fasanvej 1-19, Glentevej 1-8, 9700 Brønderslev. De 9 stk. boligblokke består af 102 boliger, som efter renovering skal ende ud i 94 boliger.

Projektet er opdelt i 4 etaper, hvor projekteringen igangsættes december 2021.

For yderligere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af totalentreprise til renovering af Vestergade, Fasanvej og Glentevej for Boligforeningen Fredensbo, afd. 5.

Der skal i alt renoveres 9 stk. boligblokke samt opføres nyt fælleshus, beliggende Vestergade 65, Fasanvej 1-19, Glentevej 1-8, 9700 Brønderslev. De 9 stk. boligblokke består af 102 boliger, som efter renovering skal ende ud i 94 boliger.

Projektet er opdelt i 4 etaper, hvor projekteringen igangsættes december 2021.

For yderligere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på erfaring med lignende opgaver, bedømt ud fra ansøgers referencer. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering, herunder også i forhold til omfanget af ydelserne i referencen.

Ved lignende byggeopgaver menes der byggeopgaver vedrørende renovering af etagebyggeri udført i totalentreprise af samme størrelse.

Det bemærkes, at jo flere referencer, der medsendes, jo bedre vurdering. Der må dog maksimalt medsendes 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til tilbudslisten.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD´et oplyse følgende:

— samlet årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

a) Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 80 mio. DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår.

b) Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100) på mindst 15 % i de seneste 3 regnskabsår.

c) Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning og egenkapital som sammenslutningens/konsortiets samlede omsætning og egenkapital. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere.

Hvis ansøger har eksisteret under 3 år skal mindstekravet være opfyldt for det/de år den måtte have eksisteret.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne pkt. 8.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD´et oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver (opgaven skal være udført eller igangværende) i de seneste 5 år med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

— renovering, nybyggeri, ombygning m.v.

— antal kvadratmeter (brutto eller netto)

— type af byggeri, f.eks. familieboliger, ældreboliger etc.

— Yderligere oplysninger kan afgives såfremt ansøgeren finder det relevant.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi.

Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag indeholdende referencer. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

a) Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt, som indeholder renovering af min. 30 almene etageboliger (lejlighedsskel i vandret plan) udført i hoved- eller totalentreprise.

b) Ansøgers underrådgiver, såvel arkitekt som ingeniør, skal have mindst ét referenceprojekt hver, som indeholder projektering for renovering af min. 30 almene etageboliger.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt. 8.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de ændringer og præciseringer, der følger af aftalegrundlaget. Særlige krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld prokura for konsortiet.

Udbudsmaterialet indeholder uddannelses- og socialklausul.

For yderligere henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Efter udbudslovens § 151, stk. 1 skal ordregiver inden beslutning om tildeling af opgaven kræve, at den tilbudsgiver, ordregiveren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for oplysninger givet i ESPD.

Følgende dokumentation vil blive efterspurgt:

— En serviceattest (det skal være den nye udvidede serviceattest, der ligeledes dækker ledende med-arbejdere og bestyrelsesmedlemmer). Forældelsesfristen for serviceattesten er 6 måneder.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

— Dokumentation for økonomiske og finansiel kapacitet.

(Med mindre ordregiver selv kan indhente disse oplysninger)

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.063