23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-342669
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.09.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305787&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Indsamling af affald


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug Bruun
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305787&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305787&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Non empty span 2-->I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af indsamling af affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

På vegne af Fors Affald Holbæk A/S (CVR: 33 03 31 92) udbydes indsamling af følgende affaldsfraktioner:

- Indsamling af storskrald, haveaffald samt miljøfarligt affald i miljøkasser fra husholdninger

- Indsamling af bioaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal samt plast og mad- og drikkekarton fra nedgravede beholdere og andre beholdere, der skal tømmes med kran.

Kontrakten udbydes for 2 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 350 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511000 Indsamling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På vegne af Fors Affald Holbæk A/S (CVR: 33 03 31 92) udbydes indsamling af følgende affaldsfraktioner:

- Indsamling af storskrald, haveaffald samt miljøfarligt affald i miljøkasser fra husholdninger

- Indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal samt plast og mad- og drikkekarton fra nedgravede beholdere og andre beholdere, der skal tømmes med kran.

Kontrakten udbydes for 2 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 350 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD’et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal jf. udbudslovens § 142:

— Tilbudsgivers egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad i procent for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers gennemsnitlige resultat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft:

- en positiv egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår

- en soliditetsgrad på mindst 10 % i seneste 3 afsluttede regnskabsår

- et positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital, en soliditetsgrad på mindst 10 % samt et positivt resultat i alle afsluttede regnskabsår siden virksomhedens etablering.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et angive/bekræfte følgende:

- Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade ved kontraktstart.

- Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver kan stille sikkerhed for kontraktens gennemførelse på minimum 10 % af den årlige samlede kontraktsum under de vilkår, der er angivet i bilaget ”Kontrakt. Indsamling af affald. Indsamling af storskrald, haveaffald og miljøfarligt affald og affaldsfraktioner i nedgravede beholdere. Fors A/S - Juni 2021”.

- Tilbudsgiver skal angive af egenkapitalen for de senest afsluttede 3 regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal angive soliditetsgraden som udregnet for de senest 3 afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal angive det gennemsnitlige resultat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Angive erfaring med tilsvarende opgaver (indsamling af de pågældende affaldsfraktioner i kommunale ordninger for husholdninger) i form af referencer fra de seneste 3 år med beskrivelse af den indsamlingsopgave, der har været udført, hvilke kommuner, der har været kunde samt den årlige omsætning på hver referenceangivelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal redegøre for, at kontrakten kan gennemføres ved i ESPD’et at:

- Angive erfaring med tilsvarende opgaver (indsamling af de pågældende affaldsfraktioner i kommunale ordninger for husholdninger) i form af mindst 2 referencer fra de seneste 3 år med beskrivelse af den indsamlingsopgave, der har været udført, hvilke kommuner, der har været kunde samt den årlige omsætning på hver referenceangivelse.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver ønsker en samarbejdspartner, der lægger vægt på kvalitetssikring samt arbejdsmiljø og miljøforhold. Det er derfor et minimumskrav, at tilbudsgiver har kvalitetsledelsessystem, der er certificeret efter standarden ISO 9001 eller tilsvarende, samt et miljøledelsessystem, der er certificeret efter standarden ISO 14001 eller tilsvarende.

Tilbudsgiver skal I ESPD’ets del IV, afsnit C under ”Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring” angive hvilket certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, samt certificeret kvalitetsstyringssystem, der anvendes.

Der skal desuden oplyses udløbsdato for nuværende certifikater.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/03/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang for tilbudsgivere til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles

Europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et håndteres således som en del af den samlede

besvarelse på udbudsportalen.

ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

For yderligere oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle

information om ESPD. Tilbudsgivere henvises i øvrigt til at søge vejledning på udbudsportalen, som

indeholder ESPD-formularen, som skal anvendes.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del II:

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene,

skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders

kapacitet, vil tilbudsgiver vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller

tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for

ansøgeren.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende) skal hver

konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at

deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Bemærk, at hvis den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten udgøres af en sammenslutning af

virksomheder (konsortium eller lignende), skal der som en del af dokumentationen afleveres en

konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de alle hver især hæfter direkte, solidarisk

og ubegrænset overfor ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, såfremt

konsortiet tildeles den udbudte kontrakt.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund i henhold til udbudslovens § § 135-136 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1., vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i

udbudslovens § 137, nr. (1)-(6), jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af

tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation

(udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.062