23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-343629
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Vindere

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1 362 mjavax.xml.bind.JAXBElement@5397389b med tilhørende legeplads

(07.07.2021)
Danica Ejendomsselskab ApS
Holmens Kanal 2-12
1060 København K

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1.362 kvm med tilhørende legeplads


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Aarestrup Laursen
E-mail: ey9u@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kobenhavnsejendomme.kk.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1 362 m2 med tilhørende legeplads

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70120000 Køb og salg af fast ejendom
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Danica Ejendomsselskab ApS (herefter Danica) opfører på matr.nr. 407 Kongens Enghave, København, beliggende Sluseholmen 6, 2450 KBH SV et byggeri (herefter Projektet). Projektet består af opførelse af et ungdomsboligprojekt og en daginstitution i 5 etager med et forventet samlet areal på 11 770 m2. Københavns Kommune har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution (herefter ”Ejerlejligheden”). Ejerlejligheden udgør forventet 1 362 m2. Hvis kommunen indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Den samlede ejendom vil blive opført, uanset om der indgås aftale med kommunen. Omkostningerne til special indretningen til daginstitution er små, sammenholdt med den samlede pris for grundkøb/køb af ejerlejlighed samt køb af »basisejerlejlighed«. Da der er tale om et samlet og integreret etagebyggeri, er det ikke muligt for Københavns Kommune at købe en byggeret og etablere daginstitution.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 507 280.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Sluseholmen 6, 2450 København SV.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet er udviklet af Danica uafhængigt af Københavns Kommunes erhvervelse af Ejerlejligheden. Indretning af Ejerlejligheden til daginstitution har således ikke været afgørende for Projektets udformning eller realisering. Ejerlejligheden udgør under 11,57 % af Projektets samlede areal. Hverken Projektet eller Ejerlejlighedens konstruktion opfylder krav, som er specificeret af Københavns Kommune med henblik på kommunens køb og benyttelse af Ejerlejligheden, og som har afgørende indflydelse på arbejdets art eller projektering.

Med henblik på kommunens brug af Ejerlejligheden til daginstitution udfører Danica visse indretningsmæssige tilpasninger af Ejerlejligheden. Disse tilpasninger udgør en ubetydelig del af de samlede byggeomkostninger ved Projektet og langt under tærskelværdien for udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter i henhold til Udbudsloven. Daginstitutionen projekteres af Danica og dennes rådgivere. Danica leverer Ejerlejligheden som nøglefærdig daginstitution. Danica etablerer en legeplads til brug for daginstitutionen på dele af matriklen. Legepladsen indgår i ejendommens udendørs arealer. Der er således offentlig adgang til legepladsen uden for daginstitutionens åbningstid.

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden indrettes til daginstitution, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejerlejligheden. Det skræddersyede element er dog begrænset. Hertil kommer, at selve indretningen til daginstitution kun udgør et accessorisk element i forhold til den samlede etablering af selve den erhvervede ejerlejlighed. Såvel de samlede opførelsesomkostninger for ejerlejligheden som værdien af det skræddersyede element (indretning til daginstitution med tilhørende legeplads) er under tærskelværdien i udbudsloven, når grundkøbesum/byggeretspris fradrages.

Ejerlejligheden er beliggende i en samlet bebyggelse på forventet 5 etager, hvor der hovedsageligt opføres ungdomsboliger og daginstitution. Under den samlede bebyggelse etableres der parkeringskælder, og daginstitutionen er således beliggende oven på parkeringskælderen og hænger dermed konstruktionsmæssigt sammen med det samlede byggeri. Da der er tale om et samlet og integreret byggeri, er det ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe en byggeret og så selv etablere daginstitutionen på matriklen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
Non empty span 2-->IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Københavns Kommune opfatter derfor købet som værende undtaget udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Hertil kommer, at selve indretningen til daginstitution med tilhørende legeplads kun udgør et accessorisk element i forhold til den samlede etablering af selve den erhvervede ejerlejlighed. Såvel de samlede opførelsesomkostninger for ejerlejligheden som værdien af det skræddersyede element (indretning til daginstitution) er under tærskelværdien i udbudsloven, når grundkøbesum/byggeretspris fradrages.

Som anført er det skræddersyede element meget begrænset. Hverken Projektet eller Ejerlejlighedens konstruktion opfylder krav, som er specificeret af Københavns Kommune med henblik på kommunens køb og benyttelse af Ejerlejligheden, og som har afgørende indflydelse på arbejdets art eller projektering. Projektet er udviklet af Danica uafhængigt af Københavns Kommunes erhvervelse af Ejerlejligheden. Indretning af Ejerlejligheden til daginstitution har således ikke været afgørende for Projektets udformning eller realisering. Ejerlejligheden udgør under 11,57 % af Projektets samlede areal.

Ejerlejligheden er som anført beliggende i en samlet etagebebyggelse, hvor der opføres ungdomsboliger og daginstitution. Under den samlede bebyggelse etableres der parkeringskælder, og daginstitutionen er således beliggende oven på parkeringskælderen og hænger dermed konstruktionsmæssigt sammen med det samlede byggeri. Ejerlejligheden skal derfor opføres i logistisk sammenhæng med den samlede opførelse af bebyggelsen.

Endelig bemærkes det, at Københavns Kommune ikke har mulighed for at erhverve ejerlejligheden på anden vis end via sælger. Det er ikke muligt at købe ejerlejlighed og byggeret og selv forestå opførelsen, da daginstitutionen udgør en integreret del af det samlede byggeri. Opførelsen kan derfor kun ske via sælger.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1 362 m2 med tilhørende legeplads

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Danica Ejendomsselskab ApS
CVR-nummer: 24 91 97 14
Postadresse: Holmens Kanal 2-12
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 40 507 280.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde, hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.11