23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-347044
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jaffnefpgx

Udbyder

Rebild Kommune

Indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune


Rebild Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Bach Jensen
E-mail: tbje@rebild.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jaffnefpgx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jaffnefpgx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Rebild Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald - FC03
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald, miljøfarligt affald, papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekartoner.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Indsamling af madaffald og restaffald og i forbindelse hermed indsamling af miljøfarligt affald i særlige miljøkasser stillet ved beholderne til madaffald og restaffald.

- Delaftale 2: Indsamling af papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton.

Tømning af nedgravede beholdere er ikke omfattet af udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 142 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indsamling af madaffald og restaffald og i forbindelse hermed indsamling af miljøfarligt affald i miljøkasser

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Rebild Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er madaffald, restaffald og miljøfarligt affald.

Udbuddet omfatter ikke tømning af nedgravede affaldsbeholdere, samt andre beholdere, der skal tømmes med kran.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning og driftssikkerhed / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 92 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delaftalen kan forlænges af ordregiver i 3 gange med 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Ændret transportafstand

- Forsøgsordning som led i udvikling af ordregivers indsamlingssystem

- Ekstra tømninger

- Ekstra affald

- Uddeling af informationsmateriale

- Registrering af chips i alle beholdere

- Udlevering af poser til madaffald

- Dieselalternativer til indsamlingsbilerne.

For yderligere beskrivelse af optionerne, henvises til udbudsmaterialet, heri særligt kravspecifikationen.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indsamling af papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511000 Indsamling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Rebild Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger i Rebild Kommune. Fraktionerne omfattet af den udbudte indsamling er papir og pap samt metal, plast og mad- og drikkekarton.

Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra nedgravede beholdere, herunder beholdere, som skal tømmes med kran.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning og driftssikkerhed / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontrakten 3 gange med 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Ændret transportafstand

- Forsøgsordninger som led i udviklingen af ordregivers indsamlingssystem

- Ekstra tømninger

- Ekstra affald

- Ommærkning af nuværende beholdere

- Montering af chip i nuværende beholdere

- Registrering af chips i alle beholdere

- Ændring af tømningsfrekvens for 2-kammerbeholderen til genanvendelige fraktioner fra hver 3. uge til hver anden uge eller til hver fjerde uge

- Dieselalternativer til indsamlingsbilerne.

For yderligere information om optionerne, henviser til udbudsmaterielet, heri særligt kravspecifikationen.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse/beskrive følgende i ESPD’et:

— Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade.

— Tilbudsgiver stiller sikkerhed for kontraktens gennemførelse på 10 % af den årlige samlede kontraktsum.

Tilbudsgiver skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for ovenstående oplysninger i form af kopi af forsikringspolice og kvittering for, at denne er gældende ved kontraktperiodens start, samt relevant erklæring i form af en forhåndsgodkendelse af sikkerhedsstillelse fra bank, pengeinstitut eller tilsvarende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i tilbudsgivers seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— har haft en positiv egenkapital.

— har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i de 3 senest afsluttede årsregnskaber.

— haft et positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital og soliditetsgrad i de regnskabsår, der er afsluttet siden virksomhedens stiftelse samt positivt resultat i senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’et:

— Beskrive tilbudsgivers virksomhed, herunder erfaring med tilsvarende opgaver (indsamling af flere fraktioner i kommunale ordninger for husholdninger).

— Beskrive tilbudsgivers organisation samt angive de nøglepersoner, der vil blive tilknyttet løsningen af opgaven med angivelse af pågældende personers kvalifikationer og erfaringer.

Kvalitetssikringsstandarder og arbejdsmiljø/miljøledelsessystemer:

- Ordregiver ønsker en samarbejdspartner, der lægger vægt på kvalitetssikring samt arbejdsmiljø og miljøforhold.

Tilbudsgiver skal I ESPD’et uploade en redegørelse for politikker på området, de arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetsledelsesstandarder, der anvendes i forbindelse med opgavens udførelse, herunder om virksomheden er certificeret ift. arbejdsmiljø- og miljøledelse og kvalitetsstyring, samt hvordan virksomheden i praksis arbejder med kvalitetsstyring og arbejdsmiljø- og miljøledelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers virksomheds erfaring med tilsvarende opgaver skal dokumenteres ved mindst 1 reference fra de seneste 3 år regnet fra udbuddets offentliggørelse med beskrivelse af hvilke indsamlingsopgaver (fraktioner og benyttet materiel), der har været udført, hvilke kommuner, der har været kunde samt den årlige omsætning på hver referenceangivelse.

Kvalitetssikringsstandarder og arbejdsmiljø/miljøledelsessystemer:

Tilbudsgiver skal have politikker på området, der er udmøntet i standarder og procedurer.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2021

Send til en kollega

0.063