23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-349188
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.08.2021 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304948&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Aarhus H - rammeaftale for rådgiverudbud


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Berg Paarup
E-mail: spra@bane.dk
Telefon: +45 82344700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304948&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=304948&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aarhus H - rammeaftale for rådgiverudbud

 

Sagsnr.: NFSP0552
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes en ikke-eksklusiv rammeaftale for totalrådgivningsydelser på projektet NFSP0552 Aarhus H.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
71317000 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mod og bekæmpelse af farer
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71322100 Mængdeberegning i forbindelse med ingeniørarbejder
71322300 Projektering af broer
71322400 Projektering af dæmninger
71325000 Projektering af fundament
71327000 Tjenesteydelser inden for projektering af bærende konstruktioner
71328000 Tjenesteydelser inden for kontrolberegning af projekterede bærende konstruktioner
71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71335000 Tekniske undersøgelser
71336000 Ingeniørmæssig støttevirksomhed
71351100 Forberedelse og analyse af kerner
71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning
71351500 Undersøgelser af terræn
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71355200 Landmåling
71356300 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand
71356400 Teknisk projektering
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71631450 Inspektion af broer
71631470 Inspektion af jernbanespor
71900000 Laboratorieundersøgelser
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212140 Udvikling af jernbanetrafikstyringsprogrammel
90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
90700000 Tjenester på miljøområdet
90710000 Miljøledelse
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en ikke-eksklusiv rammeaftale for totalrådgivningsydelser på projektet NFSP0552 Aarhus H. Projektet omfatter en lang arbejder mv. inden for en kort årrække og inden for et relativt begrænsede geografiske projektområde ved Aarhus H.

"NFSP0552 Aarhus H” forventes primært at omfatte totalrådgivning inden for følgende discipliner:

- Anlægsarbejder (f.eks. jordarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejde samt ledningsarbejde)

- Afvanding

- Konstruktioner inkl. broer, tunneler og perroner

- Sporanlæg

- Stærkstrømsforsyningsanlæg

- Beskyttelse og potentialudligning

- Geoteknik

- Miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinator

- Sikringsanlæg (herunder signalanlæg).

Derudover forventes projektet også at få behov for følgende ydelser i forbindelse med forundersøgelser og/eller ovenstående projekteringsopgaver:

- Rådgivning i forbindelse med jernbaneprojekter, herunder bl.a. tilsynsopgaver

- Landinspektørarbejde, herunder bl.a. landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver

- Geotekniske undersøgelser

- CAD-ydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges, jf. pkt. II.2.11).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan af ordregiver forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 (tre) disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste 3 (tre) disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 20 mio. DKK i gennemsnit for de seneste 3 (tre) disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som gennemsnittet af ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i de seneste 3 (tre) disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de seneste 3 (tre) disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4) og nedenfor under mindstekrav, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen.

Der ønskes højest 5 (fem) referencer. Afleveres mere end 5 (fem) referencer vil ordregiver alene se på de 5 (fem) første referencer. Tilbudsgiver bedes oplyse, hvilke mindstekrav de respektive referencer er påtænkt at opfylde.

En liste over de personer, som tilbudsgiver har til rådighed inden for hvert af følgende fag/område:

— Anlægsarbejder (f.eks. jordarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejde)

— Afvanding

— Konstruktioner, inkl. broer og perroner

— Sporanlæg

— Geoteknik

— CAD-ydelser

— Stærkstrømsforsyningsanlæg (f.eks. belysning og aptering på perroner, sporskiftevarme og forsyningstavler, føringsveje og kabelbrønde på perron, øvrig bane og rangerområde samt rangerbelysning)

— Beskyttelse og potentialudligning

— Miljøledelse og arbejdsmiljø (f.eks. koordinator samt ydelser ift. indhentning af myndighedstilladelser på miljø- og naturområdet på grundlag af bl.a. arealerhvervelsesbehov, arbejdsmiljøkoordinator o.lign.)

— Landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver, udarbejdelse af besigtigelses- og ekspropriationsmateriale, arealfortegnelser og protokoller, afsætning og opmåling).

Beskrivelsen skal indeholde oplysning om antal personer og de pågældende personers uddannelse og antal års erhvervserfaring.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil blive afkrævet en erklæring om antal af de personer/teknikere, som tilbudsgiver har til rådighed for udførelsen af arbejdet samt disse personers uddannelse og antal års erhvervserfaring.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit C.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

A: Tilbudsgiver skal have mindst 3 (tre) referencer der dokumenterer, at tilbudsgiver har udført sammenlignelige projekteringsopgaver, som omhandlet i nærværende udbud, jf. nærmere pkt. II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen.

Ved sammenlignelige projekteringsopgaver forstås opgaver, der indeholder følgende:

— Et samlet anlægsbudget på mindst 100 mio. DKK inkl. entreprisesum og

— inddragelse af banenormer i projekteringen, herunder Eurocodes med relevante nationale annekser samt

— projektering indenfor 6 fagdiscipliner eller flere. Ved fagdiscipliner forstås spor, jord, afvanding, geoteknik, trafikal planlægning, sikring og stærkstrøm, samt kørestrøm.

B: Tilbudsgiver skal have mindst 2 (to) referencer der dokumenterer, at tilbudsgiver har udført sammenlignelige projekteringsopgaver med jernbanesikkerhedsmæssige ydelser indenfor de sidste 3 år, som omhandlet i nærværende udbud, jf. nærmere pkt. II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen.

C: Tilbudsgiver skal råde over mindst det antal personer og med det uddannelsesniveau, som angivet under hvert punkt, inden for hvert af fagene, som fremgår af nedenstående oplistning:

C.1: Tilbudsgiver skal råde over mindst 5 (fem) personer med uddannelse som diplom-, teknikum-, akademi- eller civilingeniør inden for byggeri og anlæg inden for hvert af følgende fag/område:

— Anlægsarbejder (f.eks. jordarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejde)

— Afvanding

— Konstruktioner inkl. broer og perroner

— Sporanlæg

— Geoteknik.

C.2: Tilbudsgiver skal råde over mindst 3 (tre) personer inden for hvert af fagene:

— Stærkstrømsforsyningsanlæg (f.eks. belysning og aptering på perroner, sporskiftevarme og forsyningstavler, føringsveje og kabelbrønde på perron, øvrig bane og rangerområde samt rangerbelysning); uddannelse: el-ingeniør eller el-installatør

— Beskyttelse og potentialudligning (BPU); uddannelse: el-ingeniør eller el-installatør

— Miljøledelse og arbejdsmiljø (f.eks. koordinator samt ydelser ift. indhentning af myndighedstilladelser på miljø- og naturområdet på grundlag af bl.a. arealerhvervelsesbehov, arbejdsmiljøkoordinator)

— CAD-ydelser.

C.3: Tilbudsgiver skal råde over mindst 2 (to) personer med landinspektøruddannelse inden for landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver, udarbejdelse af besigtigelses- og ekspropriationsmateriale, arealfortegnelser og protokoller, afsætning og opmåling).

C.1-C.3: For alle personer gælder, at disse skal have minimum 36 måneders erfaring inden for det/de fag, som den pågældende person anvendes til at dokumentere opfyldelse af mindstekravet af.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmateriale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) udbudsforretningen gennemføres digitalt via EU-Supply. Alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Spørgsmål skal stilles senest den 9. august 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-4 og 6.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren.

D) Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

E) Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået værdi udgør 60-80 mio. DKK og er angivet for hele rammeaftalens løbetid, inklusive optioner, baseret på ordregivers skøn over omfanget af de ydelser, der forventeligt skal leveres til realisering af det samlede projekt. Værdien forventes at ligge i den nedre del af rammen, men usikkerhed omkring projektets endelige omfang kan indebære, at værdien bliver højere. Rammeaftalens maksimale værdi udgøres af spændets øvre ramme.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2021

Send til en kollega

0.078