23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 132-349761
Offentliggjort
12.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

AL2bolig

AL2bolig afd. 149, Nybyggeri, "Thorasdal". Udbud af totalentreprise


AL2bolig

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AL2bolig
CVR-nummer: 39745216
Postadresse: Langkærvej 2 F
By: Tilst
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8381
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Rytter
E-mail: kry@al2bolig.dk
Telefon: +45 60294294
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.al2bolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://al2bolig.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/c256bdba-2228-471c-a426-c9aacbff0dc9
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://al2bolig.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/c256bdba-2228-471c-a426-c9aacbff0dc9
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AL2bolig afd. 149, Nybyggeri, "Thorasdal". Udbud af totalentreprise

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Boligorganisationen AL2bolig ønsker at opføre 75 almene boliger (støtteberettiget areal: 6 100 m2) som familieboliger udført som etagebebyggelse på Ådalsvej/Fredensgade og Østergade i Hinnerup, Favrskov Kommune.

Bygherre har et stort ønske om at byggeriet certificeres til minimum sølv i henhold til DGNB-kriterierne efter Green Building Council Denmarks certificeringsordning for etageejendomme og rækkehuse, dog er dette udbudt som en konkurrencepakke.

Vi gør opmærksom på, at opgaven kun kan løses ved at der etableres en parterreetage til parkering mm. og at denne skal være indeholdt i totalentreprisen. Der henvises til Byggeprogram (bilag 02-01) og AL2boligs Designoplæg (bilag 03-02).

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
45100000 Forberedelse af byggeplads
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71247000 Byggeledelse
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Ådalsvej/Fredensgade og Østergade i Hinnerup, Favrskov Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der konkurreres ikke på pris. Anlægssummen er angivet til 94,25 mio. DKK inkl. moms, derfor konkurreres der ikke på prisen men på bedste opfyldelse af bygherrens ønsker og krav på grundlag af de angivne underkriterier.

Der ønskes indkøbt totalrådgiverydelser, herunder hovedsageligt arkitektydelser og ingeniørydelser i henhold til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af det tilbudte løsningsforslag / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse, organisation og CVér / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed og DGNB / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes opgaver der:

- er gennemført som totalentreprise (gælder for totalentreprenør)

- nybyggeri af almene familieboliger

- DGNB certificeret eller kommende DGNB certificerede projekter

- etagebyggeri fra 3 etager.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner jf. tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger oplyse økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår vedr.:

- Egenkapital

- Omsætning

- Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er fastsat følgende mindstekrav som gennemsnit af seneste 3 årsregnskab:

- Egenkapital på min. 15 mio. DKK

- Omsætning min. 100 mio. DKK

- Soliditetsgrad på min. 15 %.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes både egenkapital og omsætning som ansøgers samlede egenkapital og omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der må maksimalt angives 6 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere), ansøger baserer sig på.

Referencer bør fordeles således på de efterspurgte ydelser:

— Min. 1 stk. fra totalentreprenør

— Min. 1 stk. reference fra hvert fag, som dokumenterer erfaring med arkitekt-, ingeniør- og landskabsfagligeydelser

— Min. 1 stk. reference fra DGNB certificeret projekter eller kommende DGNB certificeret projekter.

Referencer udover de første 6 vil ikke blive taget i betragtning. Referencer må ikke være mere end 5 år gamle, referencer fra byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden vil ikke blive tillagt vægt.

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse)

- Anlægssum

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for

- Udførelsestidsperiode

- Ordregiver.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

- Ansøger (totalentreprenøren) skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af totalentreprise i forbindelse med almene projekter (renovering, ombygning af boliger eller nybyggeri).

Vi gør opmærksom på, at denne reference skal være afsluttet / afleveret jf. kravet i udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 1 - det er i relation til mindstekravet ikke tilstrækkeligt, at det er delvist udført.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://al2bolig.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/c256bdba-2228-471c-a426-c9aacbff0dc9

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. august 2021 kl. 10.00.

Der gives et vederlag for udarbejdelse og aflevering af et første konditionsmæssigt totalentreprisetilbud på 30 mio. DKK inkl. moms. Derudover gives der et vederlag for udarbejdelse og aflevering af et endeligt konditionsmæssigt totalentreprisetilbud på 20 000 DKK inkl. moms.

Den tilbudsgiver, der får opgaven overdraget, modtager ikke vederlag.

Efter udbudslovens § 151 stk. 1 skal ordregiver inden beslutning om tildeling af opgaven kræve, at den tilbudsgiver, ordregiveren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger givet i ESPD. For at sikre at udbudsprocessen gennemføres korrekt, ønsker ordregiver i dette udbud, at dokumentationen fremlægges af tilbudsgiver ved tilbudsafgivelse. Følgende ønskes fremlagt som dokumentation ved tilbudsafgivelse:

- En serviceattest (det skal være den nye udvidede serviceattest, der ligeledes dækker ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer). Forældelsesfristen for serviceattesten er 6 måneder. https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

- Dokumentation for økonomiske nøgletal jf. udvælgelseskriterierne. Med mindre ordregiver selv kan indhente disse oplysninger, skal tilbudsgiver fremsende godkendte årsregnskaber for de seneste 3 år eller revisorpåtegnet erklæring om de relevante nøgletal.

- Teknisk kapacitet. Ordregiver anser referencebeskrivelsen i ESPD'et og/eller i det selvstændige bilag iht. afsnit 10.2 (i udbudsbetingelserne) som den endelige dokumentation, herunder med angivelse af kontaktperson for referencen.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www-kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2021

Send til en kollega

0.078