23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-355643
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.08.2021 Kl. 16:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/159215998.aspx

Udbyder

Biofos A/S

Vareindkøb, med associeret leverancer, af tiltag til forbedrede slamegenskaber på Renseanlæg Damhusåen


Biofos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Michaelsen
E-mail: emm@biofos.dk
Telefon: +45 32573232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159215998.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159215998.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159215998.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vareindkøb, med associeret leverancer, af tiltag til forbedrede slamegenskaber på Renseanlæg Damhusåen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38810000 Industrielle processtyringsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

BIOFOS ønsker at etablere en ny teknologi, som kan øge den hydrauliske kapacitet af den biologiske proces inden for et år og en teknologi, som på længere sigt kan sikre en øget robusthed af renseanlægget.

Derfor skal indkøbes et anlæg med tilhørende tilslutning til det resterende anlæg og som kan forbedre Renseanlæg Damhusåens slamegenskaber.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38800000 Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr
42996500 Spildevandsfiltre
44163110 Kloakrør
45252121 Sedimentationsanlæg
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71327000 Tjenesteydelser inden for projektering af bærende konstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Renseanlæg Damhusåen

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

BIOFOS ønsker at opbygge en ekstra robusthed i anlægsdesignet. Derfor ønsker BIOFOS at etablere en ny teknologi, som kan øge den hydrauliske kapacitet af den biologiske proces inden for et år og en teknologi, som på længere sigt kan sikre en øget robusthed af renseanlægget. Installationen skal sikre, at RD allerede i begyndelsen af 2022 kan rense større mængder spildevand biologisk og dermed minimere antallet af regnvandsbetingede udledninger, hvilket især er vigtigt indtil det nye efterklaringsvolumen er klar til idriftsætning.

BIOFOS ønsker at etablere en ny teknologi til forbedring af slamegenskaberne (bundfældningshastigheden) som skal bygge på etablering af granulær slam i spildevandsprocessen, da erfaringer fra andre renseanlæg viser, at der med opbygning af granulært slam kan opnås følgende fordele:

— Højere hydraulisk kapacitet af den biologiske proces på renseanlægget bl.a. ved lave spildevandstemperaturer og varierende temperaturer

— Mulighed for at drive anlægget med lavere koncentration af slam og dermed mindre behov for energi og højere robusthed samt kapacitet af renseanlægget.

Der ønskes en løsning til RD, som kan øge bundfældningshastigheden for det biologiske slam fra de nuværende ca. 0,8-2 m/h til minimum 2,5 m/h i efterklaringstankene. Bundfældningshastigheden på minimum 2,5 m/h skal kunne opnås uafhængigt af årstidsvariationer på slammet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Robusthed / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Aftalen er ikke delt op i delopgaver grundet opgavens karakter.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive årlig omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum have en omsætning på 800 000 DKK om året i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende leverancer, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 7 år, maksimalt 5 referencer. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Dato for opgavens udførelse

c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

d) Kort redegørelse for referencens relevans for nærværende udbud.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal angives mindst 2 referencer, som omfatter fuldskalaanlæg etableret under tilsvarende spildevandstemperaturer som i Danmark. Referencerne skal omfatte biologisk kvælstoffjernelse efter danske krav og biologisk og/eller kemisk fosfor-fjernelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 07:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.078