23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-357871
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Banedanmark

Kontrakt om drift og vedligehold af Banedanmarks trafikinformationsanlæg


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rathleff Jensen
E-mail: LRJS@BANE.dk
Telefon: +45 50419041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hha@sbf.dk
Telefon: +45 58303143
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebæltsforbindelsen
CVR-nummer: 10634970
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hha@sbf.dk
Telefon: +45 58303143
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/storebaelt/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresundsforbindelsen
CVR-nummer: 15807830
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hha@sbf.dk
Telefon: +45 58303143
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/as-oeresund/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306863&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306863&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Jernbanetransport og infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om drift og vedligehold af Banedanmarks trafikinformationsanlæg

Sagsnr.: 2021-13008
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark ønsker at indgå aftale om drift og vedligehold af Banedanmarks landsdækkende trafikinformationsanlæg, som omfatter højtalere, ure, skærme og perronovervågning. Leverandøren skal sikre stabil drift af trafikinformationsanlægget ved ydelser som 24/7 fejlretning, præventivt vedligehold, reparationer og rapportering.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af ydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50341000 Reparation og vedligeholdelse af fjernsyn
50342000 Reparation og vedligeholdelse af audioudstyr
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder kontrakt om drift og vedligehold af Banedanmarks landsdækkende trafikinformationsanlæg, som omfatter følgende komponenter:

- Højtaleranlæg – herunder styring, det samlede anlæg fra mikrofon til højtaler, forstærkere, støjsensorer og højtalerenheder med cirka 6 921 stk.

- Ur-anlæg, herunder analoge og digitale ure med central styring samt GPS styrede ure med cirka 963 stk.

- Informationsskærme placeret i kabinetter på perroner og banegårdsarealer samt i bygninger – på væg eller i kabinet med cirka 1 562 stk.

- Perronovervågning på udvalgte stationer med cirka 7 stk.

Komponenterne er fordelt på cirka 266 landsdækkende stationer.

Antallet kan variere og nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet. Udstyret er placeret på perroner, forpladser, bygninger samt øvrige banegårdsarealer.

Ydelserne indenfor drift og vedligehold omfatter:

- Håndtering af beredskabslagre

- 8-16 driftslederfunktion

- 24 x7 beredskab til fejlretning eg udskiftning af defekte enheder

- Håndtering af hærværks- og skadevoldersager

- Reparationer og foranledning af reparationer via Banedanmark 3. parts aftaler

- Change, Incident og Problem management

- Præventiv vedligehold herunder rengøring af enheder (primært skærme)

- Rapportering

- Opdatere dokumentation.

Den udbudte kontrakt om drift og vedligehold af Banedanmarks Trafikinformationssystem inkluderer ikke projektarbejde, men alene drift og vedligeholdelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Banedanmark kan forlænge kontrakten med maksimalt 2 gange 1 (ét) år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt Banedanmark modtager flere end fem (5) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

- Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte ydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 per reference. Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte ydelser jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for referencerne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på historisk forbrug.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgning om deltagelse skal indgives i form af et udfyldt ESPD. Ansøger skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen i ansøgers ESPD:

— Ansøgers årsomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for Kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (Implementeringsbekendtgørelsen) § 11.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Ansøgers/tilbudsgivers årsrapporter/årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— En gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår på 67,5 mio. DKK. Hvis omsætningen ikke er angivet i denne valuta, vil ordregiver beregne omsætningen på baggrund af den officielle valutakurs på datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

— En positiv egenkapital i seneste disponible regnskabsår. Hvis egenkapitalen ikke er angivet i DKK, vil ordregiver beregne egenkapitalen på baggrund af den officielle valutakurs på datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår sammenlagt. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes gennemsnitlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår sammenlagt. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgning om deltagelse skal indgives i form af et udfyldt ESPD. Ansøger skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen i ansøgers ESPD:

— En referenceliste med op til 5 referencer over betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angivet:

— En kort beskrivelse (maksimalt 500 ord) af opgaven i referencen og ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen

— Den økonomiske værdi af leverancen (beløb)

— Referencens start- og slutdato

— Navn på modtageren af leverancen og ansøgers kontaktperson i forbindelse med referencen.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne modtager af leverancen med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om anfordringsgaranti. Yderligere oplysninger herom findes i udbudsmaterialet.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I Kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Der gøres opmærksom på, at kontrakten indeholder jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3).

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 30. juli 2021 kl. 14.00.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”Implementeringsbekendtgørelsen”) § 11. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. Implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Ad til pkt. I.1) og pkt. I.2) bemærkes, at der er tale om et fælles udbud. De tilknyttede parter, hvortil der også skal leveres ydelser til, er oplistet i pkt. I.1).

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af kontrakten vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

I relation til pkt. II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente dokumentation fra ansøger eller tilbudsgiver på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren, hvis det er nødvendigt for at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, jf. Implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Banedanmark forventer at etableringsfasen (varighed på ca. 2 måneder) er afsluttet inden 31. decmeber 2021.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutning i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 Kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en Kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter en dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.047