23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 101-168497
Offentliggjort
30.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, Att: Allan Solberg, 2630 Taastrup, Telefon: +45 43591229, Mailadresse: AllanSo@htk.dk, Fax: +45 43591002

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

Opdateringer

Annullering
(11.07.2012)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt.

Yderligere supplerende oplysninger

Høje-Taastrup Kommune har besluttet at annullere udbudet og i stedet indgå i et udviklingsprojekt for at fremme forskning og teknologisk fremskridt på PCB område.Yderligere supplerende oplysninger

Ingen datoer eller tidspunkter ændres 29.6.2012 (12:00).

Materialet skal afleveres i 1 eksemplar i papirform og et eksemplar i elektronisk udgave på USB. Den elektroniske udgave skal kunne læses i Microsoft Office 2003 eller Adobe Reader 9.3. I tvivlstilfælde er det papirudgaven der er gældende.

Udtagning af PCB materialeprøver, luftprøver samt afsluttende afrapportering af PCB i indhold i indeklimaet (Opdateret) (Annulleret) (Annulleret)


Høje-Taastrup Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
Att: Allan Solberg
2630 Taastrup
DANMARK
Telefon: +45 43591229
Mailadresse: AllanSo@htk.dk
Fax: +45 43591002

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.htk.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udtagning af PCB materialeprøver, luftprøver samt afsluttende afrapportering af PCB i indhold i indeklimaet.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Høje-Taastrup Kommune.
DANMARK.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Grundlag for opgaven:
Høje Taastrup Kommune ejer en lang række bygninger som benyttes til forskellige formål, det være sig skoler, klubber, vuggestuer og plejehjem m.m.
I 2011 blev der udarbejdet en screening af alle HTK (Høje Taastrup Kommune) ejendomme. Screeningen er baseret på udtræk fra BBR-registreret og indeholder oplysninger om en anslået risiko for at der forekommer PCB i bygningerne, der er ikke foretaget visuel besigtigelse af de udvalgte ejendomme.
Opgavebeskrivelse:
Konsulentopgave. Kortlægning af PCB forekomst i Høje Taastrup Kommunes bygninger. Der er udtaget ca. 80 bygninger til nærmere undersøgelse og kortlægning samt udtagning af materialeprøver. Indenfor tidsrammen forventes også gennemført luftanalyser.
De udvalgte bygninger har et samlet bebygget areal på ca. 100.000 m2 og anvendes bl.a. til skoler, daginstitution og vuggestuer mv.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90743100

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Kontrakten omfatter prøveudtagning af materialerfra 80 bygninger. Der skal udtages ca. 500 prøver. Kontrakten forventes at starte primo september, og alle prøver skal være færdigudført 31.12.2012.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Option på udtagning af luftprøver. Det er Center for Ejendomme og Intern Srevice der beslutter mængden af luftprøver, baseret på de prøveudtagninger der er foretaget. Det forventes, at mængden af luftprøver der skal udtages svarer til 40 % af de gennemgåede bygninger.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 3.9.2012. Færdiggørelse 31.12.2012

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Fortrykt formular kan hentes på dette link: http://www2.htk.dk/oekonomi_og_analysecenter/Indkoeb/Erklaeringer/Erklaering_om_gaeld.DOC

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring samt rådgiveransvarsforsikring med hver en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.
2) Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår i muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.
3) Seneste revisorpåtegnede årsrapporter. I koncernforhold/konsortier skal der fremsendes årsrapport for den virksomhed, der byder på kontrakten.
4) Oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning for de seneste tre afsluttede regnskabsår inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed,
5) Nøgletal for soliditetsgrad for de seneste tre afsluttede regnskabsår i muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Der kræves beskrivelse/dokumentation for følgende:
A) Et indgående kendskab til bygningskonstruktion
B) Kendskab til anvendelse af PCB-holdige byggematerialer i Danmark og Internationalt
C) Erfaring med prøvetagning og behandling af prøver frem til analyse
D) Erfaring med kemiske analyser af PCB i materialer og med tolkning af analyseresultater
E) Erfaring med formidling af data og afrapportering af projekter
F) Erfaring med gennemførsel af projekter inden for fastsatte rammer
2) Referenceliste over sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste 3 år i muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Referencelisten skal indeholde
A) Beskrivelse af leverancen
B) Navn på ordregiver
C) Kontaktperson
D) Telefonnr.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der skal som minimum kunne præsteres to referencer med navn og telefonnummer, der svarer til denne opgave. Dvs. referencerne skal som minimum omfatte udtagning af 300 materialeprøver samt håndtering/behandling af disse frem til analyse.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
11/19485 eller 82.00.00G00

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
6.7.2012

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V.
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk/
Fax: +45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Konkurrencestyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V.
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk/
Fax: +45 33307799

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24.5.2012

Send til en kollega

0.151