23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 137-363872
Offentliggjort
19.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Samvirkende Boligselskab 30210001 Sallinghus, c/o KAB

Udbud af hovedentreprise til KAB Samvirkende boligselskaber 30210001 Sallinghus, beliggende Randbølvej 69-73 og Skibelundvej 22 -34


Samvirkende Boligselskab 30210001 Sallinghus, c/o KAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samvirkende Boligselskab 30210001 Sallinghus, c/o KAB
Postadresse: Enghavevej 81
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Lindenskov
E-mail: gli@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cbeyovcqxp
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af hovedentreprise til KAB Samvirkende boligselskaber 30210001 Sallinghus, beliggende Randbølvej 69-73 og Skibelundvej 22 -34

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211100 Byggearbejder på enfamiliehuse
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indgåelse af en hovedentreprise til samvirkende boligselskaber Sallinghus 3021000 ved KAB, Beliggende Randbølvej og Skibelundvej, 2720 København. Udbudsmaterialet er tilgængelig på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cbeyovcqxp

Udbuddet gennemføres som et udbud lavest pris.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 79 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Randbølvej og Skibelundvej, 2720 København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bebyggelsen Sallinghus, som er opført i 1943-1944, er en fornem eksponent for periodens murede boligbebyggelser, der rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. Bebyggelsen er bevaringsværdig. Ejendomme er i 4 etager med fuld kælder og uudnyttede tagetage. Bebyggelsen omfatter 88 lejligheder.

Hovedentreprisen indeholder en helhedsplanen med demonstrationsprojekter for efterisolering facader og ventilation.

Helhedsplanen omfatter renovering af badeværelser, etablering af 4 tilgængelighedslejligheder i stuen og 14 lejlighederne på 3. sal som udvides op i uudnyttet tagrum og derved bliver en lejligheder i 2 etager.

Lejlighederne i stuen som i fremtiden bliver tilgængelighedsboliger udvides karnap i gårdrummet og der gennemføres en totalrenovering af lejlighederne inkl. installationer.

Eksisterende tag inkl. tagkonstruktionen udskiftes. Den ny tagkonstruktion hæves ca. 700 mm. Tagetagen samt 3. salen renoveres med alle overflader, nye køkkener og bad, samt installationer. Hovedtrapperne forlænges til tagetagen i forbindelse med etablering af ny taglejligheder.

Indgangsdør til lejligheder fra uopvarmet trappeopgang udskiftes og ny dør forsynes med en sikkerhedslåsesystem. Indgangsdøre til trappeopgange renoveres og malerbehandles. Dørtelefonanlæg udskiftes til et nyt og forbedret anlæg.

Belysningsanlæg i kældre udskiftes til nyt belysningsanlæg med LED armaturer.

I gårdrummet skal der udføres rampeforløb til tilgængelighedslejlighederne, samt udvidelse af udvendig trappe med lift til kælder. Gårdrummet udføres med nyt stiforløb, inventar, beplantning og belysning. Der etableres LAR-anlæg med nedsivning i det grønne område i gårdarealets midte. Der etableres ny nedgravet affaldssystem.

Demonstrationsprojekt ventilation:

Der udføres smart behov styret ventilation med lufttag under vinduer og udtag over tag. Ventilationsanlæg placeres i tagrum.

Demonstrationsprojekt efterisolering facader:

Facaderne forbedres med efterisolering af ydervægge og nye vinduer med lydruder mod trafikerede gader og energiruder. Sallinghus er kendetegnende ved en fin bearbejdning af murværk med fremspring og 2 farvede mursten. Efterisolering af den murede facade skal derfor ske med omtanke for at bevare de værdier bebyggelsen har. Fremspring skal fortsat markere sig i facaden.

Udover ovenstående opgaver indeholder udbuddet forskellige optioner samt beboervalg jf. II 2.11).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 79 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Forventet antal ansøgere: 4

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis KAB modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil KAB begrænseantallet af ansøgere til 4.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil KAB lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt II.1.4) og II.2.4). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

Ved vurderingen vil KAB lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af opgaver med renovering af etage ejendomme i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne vedrører udskiftning af tegltag.

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med efterisolering af facaderne med murværk.

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med miljøsanering.

e) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med renovering af badeværelser.

f.) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med beboerhåndtering under renovering i beboet etageejendomme.

Kriterierne a) - f) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Ved referencer på igangværende opgaver vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt udførelsen af opgaven er.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår følgende optioner:

- ARB 290: Facadebeklædning karnap 1,5 mm anodiseret aluminiumsplade inkl. anodiserede popnitter eller skruer i samme farve

- ARB 330: Malerbehandling af koksvægge, bræddevægge, murværk med puds med tapet/rutex

- ARB 330: Malerbehandling af pudsede lofter

- ARB 380: Fradrag/tillæg for glasvæg på badeværelse type 5B og 5D

- ARB 430: iht. bygningsdelsbeskrivelsen: 430.4.2 spjæld

- ARB 430: iht. bygningsdelsbeskrivelsen: 430.4.3 armaturer

- ARB 450: iht. bygningsdelsbeskrivelsen (450.4.15 Røgalarmanlæg i boliger)

- ARB 510: Belægninger.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil medføre uforholdsmæssigt storeomkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration samt eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) angive følgende oplysninger:

— Ansøgers nettoomsætning for det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysning foreligger.

— Ansøgeres egenkapital for det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysning foreligger.

— Ansøgers soliditetsagrad for det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysning foreligger.

Ansøger skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er gjort tilgængelig på Rip.software.dk

Ansøger skal på Lejerbos anmodning fremlægge følgende dokumentation:

- Årsregnskaber eller revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning, egenkapital, soliditetsgrad samt likviditetsgrad, jf. nedennævnte mindstekrav. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskabeller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under aftalen, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende 3 krav:

a) Ansøgerens nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 80 mio. DKK.

b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 50 mio. DKK.

c) Ansøgerens soliditetsgrad for det seneste regnskabsår skal være mindst 10 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4) udført inden for de seneste 5 (fem) år beregnet fra ansøgningsfristen, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden.

Ansøgeren kan højst oplyse 4 referencer. Hvis ansøgeren oplyser mere end 4 referencer, vil KAB kun tage de første 4 referencer på listen i betragtning. Referencer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet

3) Entrepriseform

4) Entreprisesum (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, skal entreprisesummen angives for den del af bebyggelsen, der er boliger. Hvis entreprisesummen for boligbebyggelsen ikke har været opgjort særskilt, må ansøger anslå den ud fra sit bedste skøn).

5) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt, herunder det samlede projekts fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og bruttokvadratmeter (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, angives bruttokvadratmeter tillige for den del af bebyggelsen, der er boliger).

6) Bebyggelsens art i form af f.eks. erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger, familieboliger eller en kombination af disse.

7) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet.

Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 2 A4-sider. Hvis referencen fylder mere end 2 A4-sider, vil KAB alene se på de første 2 sider.

KAB forbeholder sig ret til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer for at verificere de angivne oplysninger, herunder de der i anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Ansøger skal have mindst 2 reference, der vedrører renovering i hovedentreprise. referencerne skal have en entreprisesum på mindst 60 mio. DKK ekskl. moms.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger skal være opmærksom på, at aftalen er betinget af, at KAB opnår skema-B godkendelse. Der udover stiller KAB krav om sikkerhedsstillelse. Endvidere stiller KAB en række sociale og etiske krav, her under arbejdstagerrettigheder og lærlingevilkår. Kravene fremgår af hovedentrepriseaftalen samt dens bilag.

Endeligt skal det bemærkes, at såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), stilles der krav om, at deltagerne påtager sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger,der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet forUdbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden,skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jaconsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

0.062