23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 138-368254
Offentliggjort
20.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

DSB

Ny vaskehal på Næstved Station, hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Thomsen
E-mail: metth@dsb.dk
Telefon: +45 24680195
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306168&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306168&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny vaskehal på Næstved Station, hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering

Sagsnr.: METTH - S203793 - K205702
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

DSB udbyder hovedentreprise angående etablering af ny vaskehal på Næstved Station, Hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering. Byggesagen udføres i én samlet hovedentreprise.

Vaskehallen forventes ibrugtaget i forbindelse med idriftsættelsen af nye vogne omkring K23, hvorfor der er et ønske om, at vaskehallen er etableret tidligst muligt efter årsskiftet 2022 - 2023.

Totalrådgiver SWECO Danmark A/S.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Station, 4700 Næstved

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Baggrunden for anlægsarbejderne er, at DSB planlægger at indsætte nye togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt København-Næstved.

Nyt togsystem København-Næstved planlægges idriftsat fra eftersommeren år 2021, mens det nye togsystem mellem Nivå og Næstved idriftsættes fra december 2022, hvor det skal køre via Ny Ellebjerg, Køge Nord og Lille Syd. Togene bliver primært ellokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne samt ER-togsæt.

Den eksisterende vaskemulighed er utidssvarende og ligger ikke optimalt ift. det fremtidige rangerflow, og det er derfor besluttet, at der skal gennemføres et projekt, som har til formål at etablere en ny vaskehal i sporgruppe 40 på Næstved Station.

Vaskehallen forventes ibrugtaget i forbindelse med idriftsættelsen af nye vogne omkring K23, hvorfor der er et ønske om, at vaskehallen er etableret tidligst muligt efter årsskiftet 2022 - 2023.

Anlægsarbejderne udføres på DSB´s, men også på Banedanmarks arealer, hvorfor Banedanmarks krav til anlæg og sikkerhedsledelse skal overholdes i projektet.

Entreprisen er projekteret og gennemføres i totalrådgivning af Sweco Danmark A/S. DSB er bygherre og de anlægstekniske arbejder vil primært ske som 3. parts projekt i Banedanmarks infrastruktur. Banedanmark skal efterfølgende forestå drift og vedligeholdelse af de banetekniske anlægselementer.

Projektafgrænsning:

Projektet er opbygget omkring de 3 anlægselementer, der alle udføres med DSB som bygherre:

- Etablering af ny vaskehal

- Sporarbejder i sporgruppe 40

- Anlægsarbejder (veje og lign.).

Hertil kommer byggepladsområde, se dokument D.1 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Projektomfang:

Projektet er et af flere igangværende eller nyligt afsluttede store infrastrukturprojekter som berører Næstved Station, herunder Elektrificeringsprojektet EPAS, Signalprogrammet samt ny bane Ringsted – Femern. Et nyt klargøringsanlæg idriftsættes sommeren 2021.

Projektet omfatter:

- Etablering af ny vaskehal og sidebygning, herunder:

- Pælefundering af bygninger

- Jordarbejder

- Konstruktionsarbejder

- Aptering

- El

- VVS og ventilation

- Afløb og kloakering

- Sporarbejder i sporgruppe 40

- Rydning og fjernelse af sporene 49 og 45

- Rydning og fjernelse af sporskifte 119/120, 114, 125, 129, 130

- Sporombygning af spor 40 og 44 inkl. genindbygning af br.æ. sporskifte som 120

- Etablering af 10 m afløbsbakker i spor 40, i nordenden af vaskehallen

- afvanding i spor 40 og den sideforskudte/ombyggede del af spor 44

- Etablering af direkte befæstelse (Slab track) gennem vaskehallen

- Sporjustering af spor 40 og 44 mellem sporskifte 109 og 133.

- Etablering af el-sporskiftevarme og elektriske sporskiftedrev med tilhørende betjeningsstandere i 2 sporskifter

- Anlægsarbejder (veje og lign.)

- Etablering af stenbede

- Etablering af medarbejderparkering

- Etablering af fortov langs bygning

- Etablering af kørevej langs bygning med tilpasning til eksisterende vej.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante entrepriser, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med:

- Levering, styring og udførsel af store og komplekse total- eller hovedentrepriser sammenlignelige med arbejderne under nærværende udbud, herunder styring af underentreprenører og koordinering i forhold til banesikkerhed, CSM og banetekniske arbejder.

Det anses positivt hvis ansøger har været den ansvarlige entreprenør for de leverede ydelser.

Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

(A) samlet årsomsætning i de seneste 3 finansielle år

(B) EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de seneste 3 finansielle år

(C) Soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100, i de seneste 3 finansielle år.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(B) Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(C) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 pr. år i de seneste 3 finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 150 mio. DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.

(B) Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin på mindst 2,5 % i de seneste 3 finansielle år. EBIT-margin beregnes som (EBIT/Omsætning) * 100. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som ansøgers og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på tilsvarende måde, dvs. som virksomhedernes samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.

(C) Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20 % i de seneste 3 finansielle år. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapital i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad i de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Ansøger skal indsende maks. 3 referencer på lignende projekter. Med lignende projekter forstås levering, styring og udførsel af store total- eller hovedentrepriser sammenlignelige med arbejderne under nærværende udbud, herunder styring af underentreprenører og koordinering i forhold til banesikkerhed og CSM og banetekniske arbejder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

- Beskrivelse af projektet

- Total kontraktværdi for det samlede projekt i DKK ekskl. moms

- Start og sluttidspunktet for det relevante projekt

- Navn på bygherre / kunde.

DSB har valgt kun at tillade referencer for lignende projekter der er udført inden for de seneste 5 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation. Alle referencer erlagt af ansøger skal være oplistet i ESPD af ansøger eller konsortium. ESPD dokumentet skal indeholde en liste over navne på referencerne.

Hver reference må ikke overstige 3 A4 sider. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB:

- Tage de første 3 referencer oplistet i ESPD af ansøger i betragtning.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på kapaciteten af en eller flere enheder, skal ansøger bevise at de nødvendige ressourcer fra støtteenheder vil være tilgængelige for ansøger. For eksempel ved at fremskaffe en undertegning fra denne part i henhold til støtteerklæring. Ansøger kan kun basere sin ansøgning på kapaciteten af en anden enhed angående teknisk og egnethed hvor denne vil kunne levere og styre store og komplicerede hoved- eller totalentrepriser. Hvis ansøger består af en gruppe økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), kan konsortiets levere maks. 3 referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere enheder, kan der leveres samlet maks. 3 referencer fra ansøger og øvrige enheder. Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB: Tage de første 3 referencer i betragtning.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Sikkerhedsstillelse iht. til AB18 paragraf 9.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen.

Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske kapacitet, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidarisk. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæringer, som er uploadet i EU-Supply.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

AB18 med DSB's tilføjelser og fravigelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede version være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via EU-Supply. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Ansøger skal udfylde ESPD, II.A) hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (f.eks. et konsortium). Desuden skal der indleveres en konsortieerklæring, hvori deltagerne i sammenslutningen erklærer at hæfte direkte og solidarisk over for DSB. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningen om prækvalifikation. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøger skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøger baserer sig på, erklærer at være direkte og solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at benytte skabelonerne, som er uploadet i EU-Supply. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3. Ved ændringer af ansøger/tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse. I relation til pkt. II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. DSB forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud. Spørgsmål vedrørende ansøgning for prækvalifikation skal fremsendes via beskedfunktionen i EU-Supply, hvor svar på spørgsmål vil være tilgængelige. DSB forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt under udbudsprocessen, at anmode en ansøger om at fremsende dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD, hvis nødvendigt for korrekt udførelse af proceduren. Kontraktens anslåede værdi er 80 mio. DKK.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

Send til en kollega

0.078