23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 173-450632
Offentliggjort
07.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d303bee-5b9a-4098-8279-e5de86c1cc15/homepage

Udbyder

Kampsax kollegiet

Udbud 2 til renovering af Kampsax Kollegiet: El-entreprise


Kampsax kollegiet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kampsax kollegiet
CVR-nummer: 11372619
Postadresse: c/o Polyteknisk KollegieSelskab amba
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Uffe Primdahl
E-mail: up@pks.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d303bee-5b9a-4098-8279-e5de86c1cc15/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d303bee-5b9a-4098-8279-e5de86c1cc15/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d303bee-5b9a-4098-8279-e5de86c1cc15/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4d303bee-5b9a-4098-8279-e5de86c1cc15/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud 2 til renovering af Kampsax Kollegiet: El-entreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kampsax Kollegiet, der er et kollegium på Danmarks Tekniske Universitet med 521 værelser, skal undergå en totalrenovering fordelt på 4 fagentrepriser, nemlig VVS, el, ventilation og bygningsarbejder.

Renoveringen vil blive gennemført i ni etaper over de næste 5 år med opstart den 1. maj 2022, således at hver af de 4 fagentrepriser skal udføres for etape 1, før arbejdet på etape 2 igangsættes og så videre, indtil etape 9 er færdiggjort. Der vil altså være en høj grad af afhængighed mellem de 4 fagentrepriser fra begyndelsen af etape 1 til og med færdiggørelse af etape 9. Ordregiver har valgt at tage hånd om dette ved afholdelse af et opstartsmøde, når udbudsprocesserne for alle 4 fagentrepriser er gennemført. Der vil være mødepligt på opstartsmødet.

De fire fagentrepriser bliver udbudt selvstændigt.

Dette udbud omhandler udførelse af fagentreprise nr. 2 om el-arbejderne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45214700 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med studenterboliger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Kampsax Kollegiet, Kollegiebakken 9-11, 2800 Kongens Lyngby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Renoveringen omhandler en fuld udskiftning af de eltekniske installationer på Kampsax kollegieområdet omfattende i alt 521 stk. kollegieværelser, 31 stk. fælleskøkkener og en administrations- og fællesbygning fordelt på 32 blokke + kælder.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

- Føringsveje

- Eltavler og hovedkabler i bygninger

- Kraftinstallation

- Lysinstallation

- IT-installation

- Brandtekniske anlæg

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Produkter / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den udbudte art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på følgende i forbindelse med udvælgelsen:

---

1) At referencerne påviser erfaring med levering af almindeligt forekommende el-arbejder, som er sammenligneligt med ydelserne omfattet af den udbudte anskaffelse.

2) At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring omfattende flest mulige af de beskrevne ydelser, jf. II.2.4).

3) At referencerne er udført under forhold sammenlignelige med ordregivers, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningernes daglige brugere.

4) At referencerne angår arbejder udført på kollegier eller tilsvarende bebyggelser, eksempelvis hoteller eller almene boligbyggerier.

----

Som én reference kan ansøger beskrive flere mindre opgaver, såfremt disse er udført som løbende arbejder for samme ordregiver.

Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omfatter (1)-(4) i samme reference, og i anden række, at ansøger ved enkeltvise referencer demonstrerer flest mulige af ovenævnte elementer (1)-(4), hvor forholdene er oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

- Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Omsætning i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

- En positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- En omsætning på mindst DKK 7.000.000,00 i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens §143:

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af referencen, beskrivelse af referencen, modtager og kontraktværdien. Der skal redegøres for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig med den udbudte anskaffelse.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 3 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 3 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de første 3 angivne referencer i anmodningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive mindst 1 reference, som påviser relevant erfaring med sammenlignelige ordregivere inden for arbejderne beskrevet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav om elever:

- Entreprenøren skal sikre, at mindst 2 fuldtidsstillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med elever. Kravet er yderligere beskrevet i dokumentet "UDKAST - Entreprisekontrakt".

Sprogkrav i udførelsesperioden:

- Det er et krav, at Entreprenørens medarbejdere skal kunne kommunikere mundtligt på dansk og/eller engelsk. Kravet er begrundet i hensynet til Kampsax Kollegiets beboere og besøgende, herunder af sikkerhedsmæssige hensyn i forbindelse med arbejdets udførelse. Kravet er yderligere beskrevet i dokumentet "UDKAST - Entreprisekontrakt".

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet herefter vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger i dagtimerne (kl. 8:30 – kl. 16:30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til ETHICS Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics.

Ansøger, herunder inkl. forventede underleverandører, skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejde under rammeaftalen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 , medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalerne til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. §153.

De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2021

Send til en kollega

0.078