23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-452842
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Skanderborg Andelsboligforening afd. 44 II Dagmargården

Udvidelse af Plejecenter Dagmargården i Skanderborg


Skanderborg Andelsboligforening afd. 44 II Dagmargården

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Andelsboligforening afd. 44 II Dagmargården
CVR-nummer: 58963313
Postadresse: Adelgade 106
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Svend Åge Christensen
E-mail: svend@frostlarsen.dk
Telefon: +45 24481421
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sab-net.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skanderborg Andelsforening Afd. 44 II Dagmargården

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygherren Skanderborg Andelsboligforening - afd. 44 II Dagmargården ønsker at udvide det nuværende Plejecenter Dagmargården i Skanderborg med en Etape II bestående af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering i p-kælder. Der skal bygges i alt ca. 4807 m2 BBR arealer. Bebyggelsen opføres i 3 etager + kælder med teglfacader. Totalentreprenøren skal have tilknyttet tekniske rådgivere indenfor disciplinerne ingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 71 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Skanderborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherren Skanderborg Andelsboligforening - afd. 44 II Dagmargården ønsker at udvide det nuværende Plejecenter Dagmargården med en Etape II bestående af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering i p-kælder. Det nuværende Plejecenter er beliggende på adressen Sygehusvej 1, 8660 Skanderborg. Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende:

Færdigprojektering af det foreliggende Dispositionsforslag på baggrund af udbudsmaterialet og det modtagne totalentreprisetilbud i dialog med bygherre og bygherrerådgiver.

Ansøgning om byggetilladelse.

Byggemodning af grundareal, herunder rydning af grund for bevoksning.

Opførelse af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering i p-kælder.

Anlæg af udearealerne, anlæg og installationer i terræn.

Der skal bygges i alt ca. 4807 m2 BBR arealer. Hertil kommer supplerende arealer bl.a. teknikrum og ny p-kælder med tilkørsel fra eksisterende p-kælder. De støtteberettigede arealer, hvortil der foreligger godkendt Skema A, udgør ca. 4310 m2

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Hvilke "pakker" der tilbydes / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet, materialevalg. / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og gennemførelse / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 71 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges hvis en af parterne har ret til tidsfristforlængelse i henhold til reglerne i ABT18

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. nedenfor, og som opfylder egnethedskravene, udvælges 5 ansøgere, som ud fra hensynet til at skabe en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Ordregiver forventer således at udvælge et felt af ansøgere, som demonstrerer erfaring med byggeri af almene plejeboliger. Udvælgelsen vil ske på på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave, samt tekniske kapacitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbuddet ud over de lovgivningsmæssige, herunder planmæssige, rammer er forbundet med mindstekrav angivet i udbudsbetingelserne

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). ESPD'en udfyldes direkte i udbudsportalen. I ESPD'en skal ansøgeren afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen (eksempelvis underrådgivere), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD del IV skal ansøgeren angive følgende økonomiske oplysninger:

• Årsomsætning i de seneste 3 år.

• Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

• Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

• Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 200 mio. kr. eksklusive moms i det seneste afsluttede regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

• Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 30 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

• Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på min.15 % i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal de ovenstående minimumskrav opfyldes af den eller de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammen-slutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD del IV, C skal ansøgeren angive følgende oplysninger vedr. teknisk og faglig kapacitet:

Der må max. oplyses 5 referencer samlet på hele teamet på lignende opgaver/projekter, som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

• Projektet, med angivelse og præcisering af relevans (art og omfang)

• Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for.

• Oplysninger om anlægssum, udbudsform og kontraktsum (inkl. alle håndværkerudgifter, bygge-pladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.)

• Udførelsesperiode – status, herunder om byggeriet er afleveret til bygherre

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af den enkelte references relevans.

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, kan ansøger supplere beskrivelsen af referencerne angivet i ESPD’en i selvstændigt bilag (referenceblade).

Det accepters henset hertil, at der alene indsættes en meget kort beskrivelse af referencerne i ESPD’en. Der gøres opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD’en og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de nedennævnte krav opfyldes af gruppen som helhed.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders teknisk kapacitet, skal de nedennævnte krav opfyldes af ansøgeren og den / de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på, i fællesskab.

Referenceblade vedhæftes som selvstændige bilag og hver reference må maksimalt være på én A4-side.

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

• Ansøger skal kunne påvise reference(er) med nyopførelse af alment byggeri i totalentreprise med entreprisesumsinterval på 60-120 mio. ekskl. moms.

• Ansøger skal kunne påvise reference(er) vedrørende arkitekt- og ingeniørprojektering i forbindelse med nyopførelse af plejecenterbyggeri med entreprisesumsinterval på 60-120 mio. ekskl. moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten og ABT 18 med tilføjelser og fravigelser er gældende for kontraktforholdet.

Se venligst udbudsmaterialet for nærmere detaljer.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/11/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan findes på: www.rib-software.dk/udbudsportal/, udbudsnummer TN781996A

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 27. september 2021, kl. 12:00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 30. september 2021 på udbudsportalen, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Skanderborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.094