23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-454836
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

fsb, afdeling under stiftelse,

Vindere

(08.09.2021)
Nuuks Plads A/S
Nytorv 9
1450 København K

Køb af ejendom til opførelse af 21 almene ungdomsboliger


fsb, afdeling under stiftelse,

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: fsb, afdeling under stiftelse,
Postadresse: Rådhuspladsen 59, 1.
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Fæster
E-mail: bif@fsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fsb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af ejendom til opførelse af 21 almene ungdomsboliger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70120000 Køb og salg af fast ejendom
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nuuks Plads A/S (Sælger) påtænker at opføre et blandet byggeri på Nuuks Plads 2, 2200 København N, matr.nr. 2105, Udenbys Klædebo Kvarter, København, bestående af 21 almene ungdomsboliger til fsb (Ungdomsboligerne), et erhvervsmæssigt areal og privatfinansierede ejerlejligheder i et samlet byggeri.

Ungdomsboligerne opføres som én ejerlejlighed. Ungdomsboligerne er fysisk integreret og en uadskillelig mindre del af det samlede byggeri. Der er særligt på grund af Ungdomsboligernes fysiske placering og det forhold at Undgdomsboligerne deler instalationer, adgangsveje og andre bygningsdele med den private del af det samlede byggeri, at Ungdomsboligerne er en fysisk uadskillelig del af det samlede byggeri. Det er en forudsætning for realisering af projektet, herunder for opførelsen af Ungdomsboligerne, at opførelsen sker via Sælger. fsb ønsker at indgå aftale med Sælger om at købe ejerlejligheden med Ungdomsboligerne, jf. nærmere herom nedenfor under punkt II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 145 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København N

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De 21 almene ungdomsboliger, der tilsammen forventes at få et areal på ca. 1.050 m2, opføres som én ejerlejlighed som en mindre, integreret del af det samlede byggeri. I det samlede byggeri indgår herudover et erhvervsareal og private ejerlejligheder. Det samlede byggeri opføres på Nuuks Plads 2, 2200 København N, matr.nr. 2105, Udenbys Klædebo Kvarter, København (Grunden). På Grunden findes allerede eksisterende råhus.

Opførelsesomkostningerne til de almene ungdomsboliger (Ungdomsboligerne) er under udbudslovens tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder. Udbudsloven finder også derfor ikke anvendelse. Opførelsen af de 21 almene ungdomsboliger indeholder et element af skræddersyet byggeri. Køb af skræddersyede byggerier er som udgangspunkt ikke omfattet af tilbudslovens regler. fsb’s køb af de almene boliger er derfor ikke omfattet af tilbudsloven. Desuagtet har parterne valgt, at den del af byggeriet, der alene vedrører Ungdomsboligerne, udbydes efter tilbudsloven af sælger på vegne af fsb.

De med opførelsen af ejerlejligheden indeholdende Ungdomsboligerne forbundne apteringsentrepriser udbydes således via den til det samlede projekt tilknyttede totalentreprenør (HHM A/S). Selve udbuddet sker via den delegerede bygherremodel. Sælger videredelegerer forpligtelsen til udbud af disse arbejder til sin totalentreprenør. Totalentreprenøren forestår således på vegne af fsb og sælger gennemførelsen af udbuddet af apteringsentrepriserne i overensstemmelse med tilbudsloven.

Opførelsen af Ungdomsboligerne indgår som nævnt som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeri på Grunden, herunder særligt fordi Ungdomsboligerne fysisk integreres i det samlede byggeri og deler en række bygningsdele (bl.a. konstruktioner, adgangsveje og installationer) med den private del af byggeriet. Sammenhængen og uadskilleligheden mellem ejerlejlighederne i det samlede byggeri gør, at særskilt opførelse, bortset fra aptering og færdiggørelse af Ungdomsboligerne ikke er praktisk gennemførlig. Udskillelse af en eller flere af opgaverne relateret til Ungdomsboligerne ville medføre byggetekniske og logistiske vanskeligheder, herunder med hensyn til f.eks. byggepladslogistik og fordeling af ansvar mellem flere entreprenører. Forsøg på opdeling ville derfor savne både byggeteknisk og økonomisk mening.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden indrettes til almene ungdomsboliger, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejerlejligheden. Opførelsesomkostningerne til de almene boliger er under udbudslovens tærskelværdi for bygge-og anlægsarbejder. Udbudsloven finder også derfor ikke anvendelse.

Køb af skræddersyede byggerier er som udgangspunkt heller ikke omfattet af tilbudslovens regler. Parterne har dog valgt, at samtlige bygge- og anlægsarbejder alene relateret til Ungdomsboligerne, udbydes efter tilbudsloven. Selve udbuddet sker via den delegerede bygherremodel.

De 21 almene ungdomsboliger opføres som én ejerlejlighed som en integreret del af det samlede byggeri med erhvervsareal og private ejerlejligheder. Opførelse af de almene boliger indgår således som en integreret og uadskillelig del af det samlede byggeri. Det er ikke muligt for fsb blot at købe grunden med eksisterende råhus og selv etablere almene ungdomsboliger på råhuset. Opførelsen kan derfor kun ske via sælger.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/08/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Nuuks Plads A/S
CVR-nummer: 40794255
Postadresse: Nytorv 9
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1450
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 26 145 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsener blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har tilhensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.078