23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-455556
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.10.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Aabenraa Kommune

Vestergade-huset, Rødekro - Totalentrepriseudbud


Aabenraa Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aabenraa Kommune
CVR-nummer: CVR nr. 29 18 98 54
Postadresse: Skelbækvej 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Kuben Management A/S, bygherrerådgiver Camilla Lodberg Jensen
E-mail: calj@kubenman.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aabenraa.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/login2/PublicEnquiry.aspx?publiclinkId=ddylawpamm&marketid=3&lang=3
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vestergade-huset, Rødekro - Totalentrepriseudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af totalentreprisekontrakt i forbindelse med nybyggeri af Vestergadehuset i Rødekro og ombygning af eksisterende bygning fra 2003.

Projektet omhandler etablering af et nyt og samlet byggeri for de tre funktioner ”Træning og forebyggelse”, ”Hjælpemiddelhuset” og ”Montagen” som er værkstedsfaciliteter for ”Center for Job & Uddannelse” i Aabenraa Kommune. Byggeriet opføres på central grund i Rødekro by, som tidligere husede Rødekro Skole. Skolen bliver nedbrudt i efteråret 2021, bortset fra en nyere bygning fra 2003. Bygherren udbyder selv nedrivningen og nedrivningen er derfor ikke del af projektet.

Hele byggeriet forventes etableret som samlet i ét kompleks, hvori den eksisterende bygning fra 2003 skal indgå og ombygges. Det samlede areal forventes at udgøre ca. 4.225 m2/brutto inklusive de ca.1.400m2/brutto i 2003-bygningnen.

Nye veje, p-pladser, adgangsarealer, opholdsarealer, haveanlæg, udendørs træningsfaciliteter m.v. indgår i projektet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vestergade 14

6230 Rødekro

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. udbudslovens §§61-66. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud og således ikke gennemføre en forhandlingsrunde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og sammenhæng / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, teknik samt drift og vedligeholdelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse, samarbejder og organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver har til hensigt at udvælge 4 ansøger som indbydes til at afgive tilbud. Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver de ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på relevans af ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

Byggeri:

• Nybyggeri af lignende omfang og kompleksitet som den udbudte opgave.

• Bygninger som rummer flere forskellige funktioner, som f.eks. træningsfaciliter til genoptræning, hjælpemiddelindsats samt jobtræning.

• Kommunalt multifunktionelt byggeri.

• Nybyggeri hvor der er arbejdet med genanvendelse af materialer og bæredygtighed.

Ydelser:

Projekter indeholdende sammenlignelige ydelser, herunder:

- Projektstyring i totalentreprise (ikke relevant for rådgivningsreferencerne)

- Projektering og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning, arbejdsmiljøkoordinering P+B

- Brugerinddragelse

- Bæredygtigt byggeri.

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

• Referencer som er gennemført fra start til slut vægtes højere end projekter der kun er delvist gennemført.

• Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Etablering af ekstra m2 i lagerfunktioner som henholdsvis fast dæk eller mezzanin udbydes som option til projektet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

a) Soliditetsgrad opgjort i procent.

b) Likviditetsgrad opgjort i procent.

c) Samlet omsætning.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV B.

Ved konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste tre afsluttede regnskabsår:

a) Soliditetsgrad minimum 15 % pr. år

b) Likviditetsgrad minimum 100 % pr. år

C) Omsætning minimum 90 mio. kr. pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

d) Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

o Kunde

o Opgavens indhold og samlede størrelse (økonomi og omfang, herunder entreprisesum og bruttoareal)

o Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven, herunder faser

o Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder dato for afleveringsforretning, såfremt denne er gennemført

o Beskrivelse af byggeriet, herunder:

• renovering, ombygning, nybyggeri m.v.

• type af byggeri (anvendelse, opførelsesår m.v.)

• entrepriseform

o Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Referencer: I stedet for at beskrive referencer i ESPD´et kan ansøger vedlægge referenceark som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til u-konditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 5 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives flere referencer, vil alene de 5 første referencer blive taget i betragtning. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider, sider herudover vil ikke blive tillagt værdi. Der henstilles til, at de udvalgte referencer indeholder min. 1 reference på arkitektrådgivning og min. 1 reference på ingeniørrådgivning

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er ikke mindstekrav til referencer. Referencer benyttes til udvælgelse af ansøgere.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT18 med tilføjelser og fravigelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde §§ 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr. 1 og nr. 2, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Spørgefrist i Prækvalifikationsfasen er sat til 23.09.2021, kl. 12:00

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2021

Send til en kollega

0.063