23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-457703
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f374ffd7-86ca-4321-a604-a132424150ef/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune

Opdateringer

Annullering
(24.09.2021)

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):
Udover udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder i dette udbud følgende af udbudslovens §137 frivillige udelukkelsesgrunde:
— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område.
— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling.
— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet.
— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.
— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.
— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund.
Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af kontrakten, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå servicekontrakten med.
Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå servicekontrakten med, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel.
Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.
Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.
Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:
— Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed
— Afgivet for en notar
— Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.
Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.
For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven.

Levering af legepladsinspektioner til Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Dirksen
E-mail: stkd@aarhus.dk
Telefon: +45 41854899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f374ffd7-86ca-4321-a604-a132424150ef/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f374ffd7-86ca-4321-a604-a132424150ef/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f374ffd7-86ca-4321-a604-a132424150ef/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f374ffd7-86ca-4321-a604-a132424150ef/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af levering af legepladsinspektioner til Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af legepladsinspektioner. Det udbudte område indgås som en servicekontrakt med én leverandør.

Servicekontrakten er obligatorisk og forpligtende for Magistrat for Børn og Unge - Aarhus Kommune (MBU) inkl. selvejende institutioner, mens aftalen er frivillig for de øvrige Magistrater i Aarhus Kommune. Aftaleforpligtede institutioner og adresser fremgår af oversigten over legepladser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune (MBU)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af levering af legepladsinspektioner til Aarhus Kommune

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 3 omgange af 24 måneders varighed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ydelserne er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder omkostninger til udbud og kontraktadministration.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ingen krav til økonomisk- og finansiel kapacitet

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Med lignende referencer forstås referencer som omfatter det beskrevne i nærværende udbudsmateriale. Referencerne skal vedrøre levering til stat, region, kommune eller privat institution/skole/firma. Tilbudsgiver bedes for hver reference angive en beskrivelse af leverancerne, herunder tidspunkt, firmanavn og kontaktperson i den pågældende institution/skole/firma.

- I ESPD angiver oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der skal udføre opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer. Angives mere end 3 referencer vil kun de første 3 referencer blive taget i betragtning. Såfremt tilbud afgives af et konsortium, angives referencer som efterspurgt i ESPD for den enhed, som referencen tilhører. Kravene til antal referencer gælder hele konsortiet samlet set. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og/eller faglige formåen, angives referencer som efterspurgt i ESPD for den enhed, som referencen tilhører. Kravene til antal referencer gælder tilbudsgiver og den/disse andre enheder samlet set. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den/de tilbudsgiver(e), som Aarhus Kommune forventer at indgå aftaler med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

De personer som tilknyttes opgaven skal som minimum være uddannede legepladsinspektører fra et dansk godkendt uddannelsessted. Som dokumentation for de uddannelsesmæssige- og faglige kvalifikationer angivet i ESPD skal den vindende tilbudsgiver eftersende uddannelsesbeviser på de medarbejdere, som tilknyttes opgaven.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der indgår en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Herudover gælder der en arbejdsklausul og en uddannelsesklausul se nærmere i bilag 1 til kontrakten "Aarhus Kommunes CSR bilag".

Leverandøren er forpligtet til at tegne relevant erhvervsansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele aftaleperioden. Forsikringen skal have en dækningssum på mindst 10 mio. danske kr.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 12:30
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Området forventes genudbudt forud for udløb af aftalerne indgået som følge af dette udbud. Tidspunktet afhænger af, hvorvidt aftaleforlængelserne udnyttes.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

Udover udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder i dette udbud følgende af udbudslovens §137 frivillige udelukkelsesgrunde:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område.

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet.

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.

— Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af kontrakten, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå servicekontrakten med.

Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå servicekontrakten med, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel.

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:

— Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed

— Afgivet for en notar

— Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2021

Send til en kollega

0.078