23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-457846
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.10.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9de446fa-474b-4e3c-8c10-4a9c99b652a8/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Rettelse
(17.09.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-10-2021
Time: 09:00
Læses:
Dato: 11-10-2021
Time: 09:00

Levering af mekanisk sikring


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Guldberg Larsen
E-mail: megl@odense.dk
Telefon: +45 21160155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9de446fa-474b-4e3c-8c10-4a9c99b652a8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9de446fa-474b-4e3c-8c10-4a9c99b652a8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9de446fa-474b-4e3c-8c10-4a9c99b652a8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af mekanisk sikring

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af komplette låseenheder, systemdele samt relaterede serviceydelser af mekanisk og elektronisk sikring til Ordregiver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
44500000 Værktøj låse, nøgler, hængsler, befæstelseselementer, kæder og fjedre
44520000 Låse, nøgler og hængsler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter levering af komplette låseenheder og systemdele (samlet betegnet Produkter), samt montering og teknikerbesøg relateret til Produkter (samlet betegnet Serviceydelser). Aftalen omfatter både mekaniske og elektroniske låseenheder til bygninger og anlæg, herunder komplette låseenheder, systemdele, øvrige Produkter, og Serviceydelser. Aftalen omfatter ikke døre i skallen og til særlige lokaler (f.eks. kontorer, faglokaler, teknikrum osv.), døre, der er tilkoblet Ordregivers AIA/ADK-anlæg, samt mekanisk og elektronisk sikring af borgere i eget hjem (f.eks. opsætning af nøglebokse osv.).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver agter at indgå én samlet rammeaftale for levering af mekanisk og elektronisk sikring. Ordregiver har dermed valgt ikke at opdele anskaffelsen i delaftaler, da det vurderes økonomisk mest fordelagtigt at holde det i én rammeaftale.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til tilbudsgivers bruttofortjeneste og egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår, som udgør minimum kr. 10 mio. (ekskl. moms). Bruttofortjenesten skal vedrøre mekanisk og elektronisk sikring.

Tilbudsgiver skal have en egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, som udgør minimum kr. 1 mio. (ekskl. moms).

Som dokumentation for ovenstående, vil der blive indhentet årsrapport fra seneste årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at have gennemført mindst tre sammenlignelige referencer, der ikke er mere end tre år gamle.

Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end den 8. oktober 2018. Der kan også være tale om referencer, som tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen er ved at udføre, altså en gældende aftale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De angivne referencer skal vedrøre løbende aftaler, der har været i drift i minimum 3 måneder på datoen for tilbudsfristen af nærværende udbud, og skal således være påbegyndt senest den 8. juli 2021.

Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver.

Referencerne skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre levering af mekanisk og elektronisk sikring. Dette bør angives specifikt.

Der stilles ikke yderligere krav til størrelsen/økonomien på den anførte reference, hvilket medfører, at tilbudsgiver ikke behøver at oplyse omsætningen for referencen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast inkl. bilag, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige rammeaftale mellem Ordregiver og den valgte Leverandør.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Medio 2025

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.

Den forventede omsætning for rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktiviteter og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet.

Leverandøren skal ved udførelse af arbejde i forbindelse med rammeaftalen overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. bilag 2, samt Odense Kommunes lærlingeklausul, jf. bilag 3.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2021

Send til en kollega

0.078