23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-460705
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.10.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://permalink.mercell.com/163051200.aspx

Udbyder

Nordfyns Kommune

Rammeaftale for indkøb af todelte affaldsbeholdere


Nordfyns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
CVR-nummer: 29188947
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5400
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Åstrøm-Andersen, Rambøll
E-mail: loa@ramboll.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163051200.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.nordfynskommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/163051200.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/163051200.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for indkøb af todelte affaldsbeholdere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700 Affaldscontainere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nordfyns Kommune udbyder en 4-årig rammeaftale for:

- indkøb af todelte 240 L beholdere med sidehængslede låg, opdelt 60/40 til hhv. rest- og bioaffald og 40/60 til genanvendelige fraktioner 

- udbringning af 240 l beholderne i hovedleverancen i perioden 27. juni - 22. august 2022.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nordfyns Kommune udbyder en 4-årig rammeaftale for indkøb af todelte 240 L beholdere til hhv. rest- og bioaffald og genanvendelige fraktioner. Rammeaftalen dækker også udbringning af 240 l beholderne i hovedleverancen.

Hovedleverancen på ca. 28.000 beholdere skal finde sted med udbringning i perioden 27. juni - 22. august 2022.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Garantiperiode / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/11/2021
Slut: 14/11/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årsomsætning, egenkapital og erhvervsansvarforsikring

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft en omsætning det seneste år på mindst DKK 5 mio. Hvis Tilbudsgiver baserer sig økonomisk på en anden enhed, beregnes den årlige omsætning samlet for Tilbudsgiver og den støttende enhed.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert år i de seneste tre afsluttede regnskabsår eller svarende til virksomhedens evt. kortere driftsperiode. Hvis Tilbudsgiver støtter sig økonomisk til en anden enhed, beregnes egenkapitalen for det enkelte år som summen af Tilbudsgivers og den anden enheds egenkapital det pågældende år.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst DKK 5.000.000 ved person- og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer på tilsvarende leverencer samt minimumsgaranti på 5 år på affaldsbeholderne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremlægge minimum to sådanne referencer på lignende opgaver indenfor de seneste tre år.

Det er et mindstekrav, at Leverandøren stiller 5 års garanti på affaldsbeholderne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 161-422565
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 23:59
Sted:

 

Nordfyns Kommune via Rambøll

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Ingen adgang

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.063