23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461573
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.10.2021 Kl. 09:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310673&B=NORDKOB

Udbyder

Nordkøb A/S

Rammeaftale om landinspektør- og landmålerydelser


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordkøb A/S
CVR-nummer: 37199605
Postadresse: Energivej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Løvenstjerne
E-mail: jal@nordkob.dk
Telefon: +45 60649647
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310673&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310673&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om landinspektør- og landmålerydelser

 

Sagsnr.: 2021-3
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter en rammeaftale for indkøb af landinspektør- og landmålerydelser i forbindelse med anlægsprojekter og driftsopgaver ad hoc inden for forsyningsområderne under Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

Kontrakten forventes at gælde for perioden 1. marts 2022 til 28. februar 2026 (4 år).

De fem forsyningsselskaber forventes at indkøbe årligt for samlet ca. DKK 2,25 mio. kr. landinspektør- og landmålerydelser, hvorfor værdien af de udbudte ydelser antages at være ca. DKK 9,0 mio. kr. over 4 år.

Nordkøb A/S er Ordregiver og gennemfører i sin egenskab af indkøbscentral udbuddet på vegne af Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning, som alle er berettiget til at foretage indkøb på Kontrakten.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71355200 Landmåling
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter en rammeaftale for indkøb af landinspektør- og landmålerydelser i forbindelse med anlægsprojekter og driftsopgaver ad hoc inden for forsyningsområderne under Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning og Hillerød Forsyning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 28/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal have tilladelse til at udføre landinspektørvirksomhed i Danmark, herunder matrikulære arbejder, jf. LBK nr. 680 af 17/06/2013

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs., at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal have udført mindst tre tilsvarende referencer de seneste tre år. Med tilsvarende referencer menes opgaver, der vedrører udførsel af opgaver, der ligner eller svarer til den ikke-udtømmende liste over cases, som Kunden forventeligt vil bestille i kontraktperioden.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.078