23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
06.06.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.aarhus.dk/?sc_itemid=4AB8A3D1-8B94-4B6A-B3E7-BBBBD6C021E2

Indlevering af tilbud

Til
20.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Aarhus Kommune, Ejendomsforvaltningen, Hans Hartvig Seerdorffs Stræde 3-5, 4. sal, 8000 Aarhus C, att.: Henrik Kjølby

Udbyder

Aarhus Kommune, Ejendomsforvaltningen

Opdateringer

Opdatering
(08.06.2012)

Der er d. 7. juni tilføjet adskillige nye bilag til dette udbud på udbyders hjemmeside.

Renovering af en beboelsesejendom fra 1870 (Opdateret)


Aarhus Kommune, Ejendomsforvaltningen

1. Beskrivelse af opgaven:
Aarhus Kommune, Ejendomsforvaltningen, planlægger en renovering af en beboelsesejendom fra 1870, som er ombygget i 1988. Da standen ikke er god, anvendes Ejendommen i dag primært til genhusning og til kortvarige lejemål.
Ejendommen rummer 11 2–værelses lejligheder med eget køkken og toilet. Der er bad i kælderen.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har bevilget et støttebeløb til etablering af ”Skæve Boliger til særligt udsatte” i ejendommen, hvilket bl.a. betyder at økonomien i projektet er begrænset. Der er sat ca. 6 mio. kr. af til projektet i alt.
Renoveringen indebærer etablering af bad/WC i hver lejlighed, og køkkener skal flyttes / renoveres. Målet med renoveringen er desuden at halvere energiforbruget, således at ejendommen bringes på niveau med BR10, dvs. gældende niveau af energiforbrug for nybyggeri. Dog må der ikke gås på kompromis med bygningens arkitektoniske kulturarv under renoveringen.

Se i øvrigt ”Bilag 3: Ansøgning vedr. Skæve Boliger” på Aarhus Kommunes hjemmeside, som bl.a. indeholder skitseforslag.

Rådgiveren skal have forståelse for at rådgivningen ydes til en kommunal myndighed, som er undergivet en række forskelligartede regler og krav.

2. Opgavens omfang:
Aarhus Kommune ønsker at tilkøbe en rådgivningsydelse med ansvar for projektering, udbud i fagentrepriser og fagtilsyn.

Ydelsen kan eventuelt udføres i konsortier eller andre former for forpligtende samarbejder mellem forskellige virksomheder. Tilbud skal i så fald indeholde en beskrivelse af organiseringen, samarbejdet mellem Aarhus Kommune og konsortiet, herunder fastlæggelse af en ordførende virksomhed mv. De deltagende virksomheder skal hæfte solidarisk i konsortiet. Alle virksomheder i konsortiet skal være repræsenteret ved bygherremøder.

Ved projektafslutning og efter 1-2 års drift vil resultaterne af energioptimeringen blive evalueret og kommunikeret ud via bl.a. pressemeddelelser og information på Aarhus Kommunes hjemmeside. Rådgiver skal medvirke ved evalueringen af projektet, bl.a. med beregninger af energiforbrug efter endt projektering, og med forklaring af eventuelle konstaterede afvigelser fra beregningerne, da der for energitiltagenes vedkommende er tale om et demonstrationsprojekt.

• Der skal afleveres driftsmanualer til alle tekniske installationer.
• Rådgiver skal beregne energiforbrug ved beslutning om tiltag. Beregningerne skal som minimum revideres efter endt projektering.
• Rådgiver skal bistå med forklaringer på eventuelle konstaterede afvigelser fra det beregnede energiforbrug efter hhv. 1 og 2 års drift af bygningen.

For at bistå kommunen i valg af løsningsforslag, skal der leveres totaløkonomiske overslag samt hvor det er relevant: vurdering af energimæssige forhold, f.eks. beregning af påvirkning på energiforbruget ved valg mellem vinduer.

3. Minimumskrav til ydelsen:
Der skal løbende leveres budgetoverslag, således at Aarhus Kommune har vished for at budgettet holder.
Gældende for projektet er Bilag 4: ”Miljø- og energirigtigt byggeri” samt bilag 6: Tilgængelighed: Sådan gør vi i Aarhus. Opmærksomheden henledes i øvrigt på Aarhus Kommunes handicappolitik.
Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, er Aarhus Kommunes standardkontraktbetingelse for indkøb af tjenesteydelser (se bilag 1) gældende. Ligeledes gælder hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, at rådgivning skal ske i henhold til ABR 89 Aarhus Kommunes udgave (se bilag 5) suppleret med F.R.I. ydelsesbeskrivelse vedrørende Byggeri og Planlægning af december 2009.

Rådgiverens informationspolitik skal indebære korte svar tider, løbende og loyal opfølgning samt en fast kontaktperson, som godkendes af Aarhus Kommune. Rådgiveren skal sikre at der under hele projektet sker en tilstrækkelig, rettidig og målrettet kommunikation med de til enhver tid relevante parter.

Rådgiveren skal ligeledes opfylde følgende krav:
• Rådgiveren skal kvalitetssikre egne ydelser. Beskrivelse af kvalitetssikringssystem skal vedlægges tilbuddet.
• Rådgiveren skal levere nødvendig instruktion i den rette brug og drift af eventuelle projekterede, tekniske installationer.
• Deltagelse i møder og forhandlinger med bygherre, entreprenører, myndigheder mv.

Rådgiveren skal beskrive, hvordan man forholder sig til sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af de foreslåede tiltag. Beskrivelsen skal vedlægges tilbuddet.

4. Betingelser for deltagelse i licitationen:
Der vil ske en vurdering af virksomhedens egnethed som leverandør af rådgivningsydelsen. Vurderingen sker ud fra de nedenfor angivne udvælgelseskriterier, på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som derfor skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet desværre ikke tages i betragtning.

Udvælgelseskriterier:
• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Økonomisk og finansiel kapacitet - årsrapporter: I muligt omfang (dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver startede sin virksomhed) vedlægges årsrapporter for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, eksempelvis regnskabsårene 2009/2010 og 2010/2011. Redegørelse for virksomhedens status p.t., eventuelle koncernforhold og uddybning af specielle forhold, der fremgår af de vedlagte årsrapporter, kan medsendes. Virksomheden skal være økonomisk solid.

• Organisationen skal være egnet og tilstrækkelig til at løse opgaven, og der skal anvendes tilstrækkeligt kompetent personale til løsning af opgaverne. Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding, der er til rådighed for gennemførelse af opgaverne. Der skal angives kompetenceforhold, kommunikationsveje og ansvarsforhold.

5. Tildelingskriterium:
Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Underkriterier:
Faglig indsigt / opgavens udførelse: 60 %
Opgavens gennemførelse: 20 %
Økonomi: 20 %

Faglig indsigt / opgavens udførelse:
Oplysninger til bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet:
En fyldestgørende referenceliste omfattende den faglige indsigt vedrørende:
- projektets karakter
- energibesparende tiltag i denne type bygninger
- renovering med arkitektonisk kvalitet
- handicaptilgængelighed

Der skal vedlægges en vurdering af de aspekter (f.eks. risici) i forbindelse med opgavens løsning, som bør håndteres for at sikre et succesfuldt byggeri. Der skal i denne sammenhæng vedlægges forslag til at imødegå negative effekter af de vigtigste aspekter.

Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt:
At tilbudsgiver kan demonstrere arkitekt- og ingeniørfaglig erfaring med og indsigt i renovering af ældre etageejendomme.
Ved bedømmelsen lægges vægt på, at rådgivers referencer demonstrer ovennævnte erfaring og indsigt.

Endvidere lægges vægt på at rådgiver i sin beskrivelse af aspekter vedr. opgavens løsning sandsynliggør at rådgiver har forståelse for de vigtigste udfordringer og har forslag til at tackle disse.

Opgavens gennemførelse:
Oplysninger til bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet:
Der skal afleveres en beskrivelse af rådgiverens ydelser opdelt på de omfattede opgaver, f.eks. i form af et kontraktoplæg. Beskrivelsen skal indeholde deadlines for, hvornår klientens og andre interessenters medvirken og beslutninger forudsættes at foreligge.
Der skal endvidere vedlægges forslag til den opgavespecifikke kvalitets- og miljøstyring i projekteringsfasen

Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt:
Ved bedømmelsen lægges vægt på at beskrivelsen af ydelserne demonstrerer overblik over opgaven og lægger op til en logisk sammenhæng og rækkefølge ved gennemførelsen. Der lægges her vægt på at opgavernes tidsmæssige gennemførelse reducerer risiko for spild ved ændringer i projektgrundlaget.
Der lægges endvidere vægt på at rådgiveren anvender metoder, der sikrer en optimal projekteringsproces med minimering af spild.

Økonomi:
Projektets økonomiske ramme er ca. 6 mio.kr. excl. Moms., men tilbudsgiver skal kunne acceptere og håndtere en udvidelse af den økonomiske ramme op til ca. 10 mio.kr.

Oplysninger til bedømmelse af opfyldelsen af underkriteriet:
Bygherren kan eventuelt skabe en option på en udvidelse af det økonomiske råderum, som man i givet fald vil udnytte. Tilbudsgiver skal have det personalemæssige råderum til at kunne udføre opgaven såfremt den økonomiske ramme udvides væsentligt.

Hvad udbyder lægger vægt på bliver opfyldt:
Tilbudsgiver godtgør, at disponibelt kompetent personale er til stede

6. Tilbudsfrist og procedure for afgivelse af tilbud:
Tilbuddet skal være skriftligt og afgivet på dansk.
Tilbuddet skal være Aarhus Kommune, Ejendomsforvaltningen, Hans Hartvig Seerdorffs Stræde 3-5, 4. sal, 8000 Aarhus C, att.: Henrik Kjølby i hænde senest den 20. Juni 2012, kl. 12.00.

Tilbud skal fremsendes i 3 eksemplarer, samt i pdf-format pr. mail, på USB nøgle eller lignende lagermedie. Tilbuddet skal mærkes “Søgade 14-16 / Tilbud på total rådgivning”.
Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.
Tilbud er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud.

7. Kontaktperson hos Aarhus Kommune:
Aarhus Kommunes kontaktperson i forbindelse med indkøbet er Henrik Kjølby, Ejendomsforvaltningen, Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C.
E-mail HEKRA@aarhus.dk
Bemærk, at der mulighed for at stille spørgsmål til annoncematerialet. Spørgsmål skal være ovennævnte i hænde senest den 13. Juni 2012, kl. 15.00.
Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside, www.aarhus.dk senest den 15. Juni 2012.

Send til en kollega

0.078