23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 105-175717
Offentliggjort
06.06.2012
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
indkob@energinet.dk, eller Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, Att.: Indkøbssektionen

Udbyder

Energinet.dk

Opdateringer

Resultat
(28.01.2013)

NIRAS har vundet opgaven med forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse for havmølleparken ved Kriegers Flak.
Til opgaven har NIRAS etableret et konsortium bestående af blandt andet DHI, DCE, Hasløv & Kjærsgaard, Amphi Consult, Krog Consult, BioApp, MariLim og Det Norske Veritas.I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 15.6.2012 - 12:00.

Læses:
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 20.6.2012 - 12:00.

Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse m.m. for havvindmølleprojekt ved Kriegers Flak og Horns Rev 3 (Rettet) (Resultat)


Energinet.dk

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF
Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65
Att: Indkøbssektionen
7000 Fredericia
DANMARK
Telefon: +45 70102244
Mailadresse: indkob@energinet.dk
Fax: +45 76245180

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.energinet.dk/tenders

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Hovedaktivitet
Elektricitet

I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Prækvalifikation vedr. Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter og udkast til miljørapporter for havvindmølleprojekt ved Kriegers Flak og Horns Rev 3.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Kriegers Flak:
Havmølleparken etableres på Kriegers Flak, som ligger i Østersøen ca. 20 km øst for Møn. Ilandføring forventes i den nordlige del af Køge Bugt med slutpunkt ved Ishøj 400kV station.
Horns Rev 3:
Selve havmølleparken skal etableres på Horns Rev, som ligger i Vesterhavet ca. 20 km nordvest for Blåvandshuk. Et søkabel føres i land ved Henne strand og suppleres af et landkabel, som løber via Varde og ned til Endrup.

NUTS-kode DK

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Krigers Flak:
Udbuddet omfatter gennemførelse af forundersøgelser dels på søterritoriet til etablering af havmølleparken og dels på landjorden til etablering af kabelanlæg og en eventuel udvidelse.
Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter (kommuneplantillæg og lokalplaner) samt leveres udkast til miljørapport.
Horns Rev 3:
Udbuddet omfatter gennemførelse af forundersøgelser dels på søterritoriet til etablering af havmølleparken og dels på landjorden til etablering af kabelanlæg og en eventuel ny station.
Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter (kommuneplantillæg og lokalplaner) samt udkast til miljørapport.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71313440, 71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2012 Færdiggørelse 1.9.2014

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: 492/12 Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse på Kriegers Flak
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000, 71600000

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: 823/12 Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse på Horns Rev 3
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000, 71600000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Besvarelserne vedrørende de nedenstående oplysninger skal ske konkret og entydigt for hver enkelt virksomhed som søger prækvalifikation. Dvs. ved sammenslutninger af leverandører (konsortier, joint ventures og lign.) skal oplysningerne gives for hver enkelt tjenesteyder/leverandør.
Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af prækvalifikationsmaterialet, hvilken virksomhed (juridisk enhed) der søges prækvalificeret, da Energinet.dk efterfølgende kun må skrive kontrakt med den juridiske enhed som er blevet prækvalificeret.
1. En erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret og i Danmark samt hvorvidt tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i Danmark.
Tilbudsgiveren skal herudover erklære på tro og love ikke at befinde sig i en af de i direktiv 2004/17/EØF anførte situationer samt at en gældende Serviceattest kan indhentes af Energinet.dk senere i udbudsprocessen såfremt dette er påkrævet.

Denne erklæring kan downloades på www.energinet.dk/tenders.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 2. Tilbudsgiverens seneste revisionspåtegnede årsregnskab.
I forbindelse med kvalifikationsbedømmelsen af leverandøren vil leverandørens samlede økonomi og nøgletal blive vurderet i forhold til den forventede kontraktsum. Hvis Energinet.dk vurderer, at disse ikke står i et rimeligt forhold til hinanden, kan Energinet.dk på baggrund af dette udelukke leverandøren fra at blive prækvalificeret.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Antal prækvalificerede.
Energinet.dk vil prækvalificere op til 5 tilbudsgivere baseret på den krævede dokumentation samt listede kriterier nedenfor, og disse tilbudsgivere vil blive inviteret til egentlig tilbudsgivning.
Udvælgelseskriterier.
3.Med udgangspunkt i nedenstående punkter uddyb da for hvert fagemne jeres kompetencer og dokumenter med 3-5 væsentligste referencer til tidligere løste opgaver af lignende karakter. Beskrivelsen bør max fylde ½ A4-side pr. reference.

4. Med udgangspunkt i nedenstående punkter udfyld da for hvert fagemne antal nøglepersoner med en generel beskrivelse af faglige kompetencer. Tabel udleveres i Excel format af Energinet.dk ved henvendelse til indkob@energinet.dk.

1. VVM Redegørelse
Udarbejdelse af selve VVM redegørelse med udgangspunkt i baggrundsrapporter.
2. Plandokumenter og udkast til miljørapport
Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner samt udkast til miljørapport.
3. Socioøkonomi
Kortlægning af blandt andet virkningen på turisme og rekreative aktiviteter i områdernes nærhed.
4. Havbundstype, flora og fauna
Med udgangspunkt i de geofysiske og geotekniske undersøgelser kortlægges områdets havbundstype (substrat) samt flora og fauna.
5. Fisk
Kortlægning af fiskearter og bestande.
6. Sedimentforhold og geologi
Kortlægning af hydrografi, sedimentspild, vandkvalitet, geomorfologi og kystmorfologi.
7. Radar og radiokæder
Kortlægning af eksisterende radar og radiokæder samt virkningerne på disse ved etablering havmøller og el-tekniske anlæg i områderne.
8. Erhvervsfiskeri
Kortlægning af fiskeri og vurdering af de fiskerimæssige konsekvenser ved etablering havmøller og el-tekniske anlæg i områderne.
9. Visualisering
Belysning og vurdering af de visuelle aspekter ved etablering af havmøller og el-tekniske anlæg til havs og på land ved gennemførelse af visualiseringer.
10. Sejladsforhold
Risikoanalyse for kollision og kompasforstyrrelser ved etablering af havmøller, kabler og el-tekniske anlæg.
11. Marine pattedyr
Kortlægning og vurdering af påvirkning af områdernes marine pattedyr.
12. Fugle
Kortlægning af områdernes fuglebestande og trækruter såvel til søs som på land.
13. Marinarkæologi
Med udgangspunkt i de geofysiske undersøgelser varetages denne baggrundsrapport af de respektive regionale museer jf. museumsloven.
14. Arealinteresser
Kortlægning af nuværende og planlagt fremtidige arealanvendelsesinteresser i områderne såvel til søs som på land (eksempelvis fredede områder, råstofindvinding, olie- gas og teleforbindelser samt militære områder mv.).
15. Støj
Beregning af støj i anlægs- og driftsfase ved etablering af havmøller, kabler og el-tekniske anlæg såvel til søs som på land.
16. Emissioner
Beregning af forurenende emissioner i anlægs- og driftsfase ved etablering af havmøller, kabler og el-tekniske anlæg, såvel til søs som på land.
17. Flytrafik
Kortlægning af eksisterende flyruter samt nødvendig luftfartsafmærkning ved etablering af havmøller og el-tekniske anlæg i områderne.
18. Metocean
Monitering og kortlægning af vind, bølge og strømforhold.
19. Naturinteresser
Beskrivelse og vurdering af påvirkning af forekommende og potentielt forekommende bilag IV-arter indenfor projektområdet. Udarbejdelse af konsekvensvurdering og beskrivelse af Natura 2000 områder samt beskyttede naturområder.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
492/12 Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse på Kriegers Flak og 823/12 Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse på Horns Rev 3

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 14.6.2012 - 16:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
Anmodningen skal sendes elektronisk til indkob@energinet.dk og være skrevet på dansk. I emnefeltet anføres tydeligt Energinet.dk referencenr. samt titel på prækvalifikationen.

Alternativt kan USB-stick eller CD-rom fremsendes til:
Energinet.dk.
Tonne Kjærsvej 65.
7000 Fredericia
Att.: Indkøbssektionen.
Mrk. Energinet.dk referencenr. samt titel på prækvalifikation.
Anmodningen skal være forsynet med tydelig afsender.
Anmodninger, der modtages efter den fastsatte frist, vil ikke blive taget i betragtning - uanset fremsendelsesmåde.
Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende og uddybende oplysninger hos Tilbudsgiver.
Ordregiver forventer at indgå kontrakt med 1 til 2 tilbudsgivere. Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på en eller begge delaftaler. Tilbudsgivere vil, såfremt der foreligger en grundig argumentation og dokumentation af fagkompetencer og ressourcefordeling samt overholdelse af tidsfrister, kunne tildeles kontrakt på begge projekter.

Bilag til det foreliggende prækvalifikationsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Indkøbsafdelingen på indkob@energinet.dk.

Energinet.dk har tilsluttet sig Global Compact, og benytter Global Compact s ti principper som udgangspunkt for virksomhedens arbejde med CSR og Energinet.dk s code of conduct. Du kan læse Energinet.dk s CSR politik på vores hjemmeside www.energinet.dk. Aktører som Energinet.dk kontraherer med, forventes at efterleve Energinet.dk s code of conduct.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Kampmandsgade
1780 København V
DANMARK
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over manglende prækvalifikation skal indgives inden 30 dage efter at ordregiver har afsendt en begrundet meddelelse om resultatet af prækvalifikationen til virksomhederne.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.6.2012

Send til en kollega

0.125