23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 105-175649
Offentliggjort
06.06.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk

Anmodning om deltagelse

Til
03.07.2012 Kl. 14:00

Addresse
Aarhus Kommune, Rådhuspladsen 2, Kontaktpunkt: Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Att: Kathrine Ahrenholt, 8000 Aarhus C, Telefon: +45 89402000, Mailadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk

Udbyder

Aarhus Kommune

Opdateringer

Rettelse
(05.07.2012)

I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 2.7.2012.

Læses:
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 3.7.2012 - 14:00.

Yderligere supplerende oplysninger

Der er indført ændringer i det relevante udbudsmateriale.

Proceskonsulent til varetagelse af processen omkring et fremtidigt forventet udbud af et lokalcenter (Rettet)


Aarhus Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
Kontaktpunkt(er): Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Att: Kathrine Ahrenholt
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 89402000
Mailadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.aarhus.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af proceskonsulent.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.
DANMARK.

NUTS-kode DK042

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 0

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg ønsker at udbyde opgaven som proceskonsulent, til varetagelse af processen omkring et fremtidigt forventet udbud af et lokalcenter. Udbuddet af lokalcenteret forventes vedtaget af Aarhus Byråd den 29.8.2012, hvorfor nærværende udbud er betinget af, at Byrådet tiltræder magistratens indstilling.
Magistraten forventer endvidere, at udbyde implementeringen af den eventuelle nye leverandør, samt det efterfølgende evalueringsforløb.

Udbudsbetingelser for prækvalifikation rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
72224000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Betingelserne for tilbudsafgivelsen vil fremgår af udbudsbetingelserne. De prækvalificerede ansøgere vil modtage en kopi af udbudsbetingelserne.

Udbudsbetingelserne for prækvalifikationen rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Udbuddet forventes at omfatte optioner. Optionerne vil blive beskrevet i udbudsbetingelserne for tilbudsafgivelsen.

Udbudsbetingelserne for prækvalifikationen rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
dage: 0 (fra tildeling af kontrakten)

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Oplyses i udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Oplyses i udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der stilles ingen krav om retlig form. Tilbudsgiver skal påtage sig det fulde ansvarfor kontraktens opfyldelse uanset om der anvendes underleverandører. Tildeles ordren ssammenslutning af tjenesteydelsere skal disse påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en i forhold til ordregiver befuldmægtiget.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Tilbudsgiveren skal endvidere erklære at virksomheden ikke befinder sig under omstændigheder som beskrevet i udbudsdirektivet art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c og d. Fortrykt bilag, som skal afkrydses og underskrives, findes som bilag 1 og skal benyttes.

Udbudsbetingelser for prækvalifikationen, samt bilag 1 rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Aarhus Kommune vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at ansøgers virksomhed består under hele kontraktsperioden.
For at sikre, at tilbudsgiver har den rette finsielle og økonomiske formåen, skal ansøger for at komme i betragtning angive følgende:
a) Dokumentation for virksomhedens nøgletal for de seneste 2 regnskabsår omfattende som minimum omsætning, resultat før skat, balance og egenkapital.
b) Erklæring om virksomhedens omsætning de seneste 3 år i forbindelse med sådanne tjenesteydelser, som udbuddet vedrør.

Udbudsbetingelser for prækvalifikationen rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Det har afgørende betydning for Aarhus Kommune, at ansøgeren har den fornødne tekniske og faglige formåen til udførelse af opgaven. For at sikre, at ansøgeren har den rette tekniske formåen, skal ansøgeren levere følgende oplysninger:
a) Liste over betydligste leverancer, der i omfang og karakter svarer til sådanne ydelser, som kontrakten vedrør og som er udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af kunde, den pågældende leverances karakter og værdi, periode for levering, samt kontaktperson.
b) Beskrivelse af virksomhedens virksomhedsprofil, herunder ejerforhold og organisation med angivelse af antal ansatte og geografisk placering af afdelinger i Danmark og udlandet.
c) Oplysninger om eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere.

Udbudsbetingelser for prækvalifikationen rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt, der er flere egnede ansøgere end Aarhus Kommune har angivet at ville prækvalificere, vil Aarhus Kommune på baggrund af en saglig og objektiv vurdering af de modtgane ansøgeres egnethed udvælge de ansøgere, der vil blive inviteret til afgivelse af tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af pkt. III.2, hvor Aarhus Kommune vil prækvalificere 5 - 7 ansøgere. Der lægges vægt på ansøgernes omsætningstal, samt erfaring med opgaver der ligner den udbudte opgave.

Udbudsbetingelser for prækvalifikationen rekvireres hos Kathrine Ahrenholt, mail: kalt@aarhus.dk.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
2.7.2012 - 14:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
13.7.2012

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 33307600
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over manglende prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de benævnte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificieret. Klage som ikke vedrør manglende prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørtelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Johansens Vej 36
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.ks.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2.6.2012

Send til en kollega

0.104