23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 107-178160
Offentliggjort
07.06.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.regionsyddanmark.dk/wm218399

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2012 Kl. 14:00

Addresse
Region Syddanmark, Damhaven 12, Kontaktpunkt: Bygningsafdelingen, Att: Mikael Polk, 7100 Vejle, Telefon: +45 76631000, Mailadresse: mikael.polk@regionsyddanmark.dk

Udbyder

Region Syddanmark

Opdateringer

Resultat
(09.10.2012)

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10.8.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 7

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
CASA Arkitekter MAA
Farimagsvej 69
4700 Næstved
DANMARK
Telefon: +45 55786666
Fax: +45 55786660

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 3 049 103,00 DKK
Eksklusive moms

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Totalrådgivning på etablering af bosted, Skovhuse, erstatningsbyggeri i Nyborg (Resultat)


Region Syddanmark

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Syddanmark
Damhaven 12
Kontaktpunkt(er): Bygningsafdelingen
Att: Mikael Polk
7100 Vejle
DANMARK
Telefon: +45 76631000
Mailadresse: mikael.polk@regionsyddanmark.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionsyddanmark.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Sundhed
Social beskyttelse

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Skovhuse, erstatningsbyggeri i Nyborg - prækvalifikation vedr. totalrådgivning på etablering af bosted.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 5800 Nyborg.
DANMARK.

NUTS-kode DK031

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Region Syddanmark skal have opført et erstatningsbyggeri for Skovhuse. Der skal nybygges et bosted til 16 fysisk og psykisk udviklingshæmmede på eksisterende grund i Nyborg by, og et bosted til 16, på et areal tæt på Strandvænget i Nyborg.
Opgaven omfatter nybyggeri af 32 to-rums boliger, i alt ca. 2.800 m2.
Kontrakten forventes at have en varighed af 1 år og 9 måneder i perioden oktober 2012 - juli 2014.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Se pkt. II.1.5.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
ABR 89 vil indgå som aftalegrundlag.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig virksomhed, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed:
1) Identifikation: Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og kontaktperson.
2) Generel virksomhedsbeskrivelse: Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab.
3) Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
4) Tro- og loveerklæring om, at virksomheden ikke befinder sig i en situation som nævnt i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f). Den virksomhed der får overdraget opgaven skal ved kontraktindgåelse aflevere en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er over 6 måneder gammel. Serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som i forhold til ansøgningsfristen ikke er over 6 måneder gammel, kan anvendes i stedet for tro- og loveerklæringen.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed:
1) Ansøgers revisionspåtegnede regnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt virksomheden er yngre end 3 år, skal der oplyses regnskabstal, hvor der er mulighed herfor.
Hvis anmoder baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, og denne virksomheds regnskaber fremlægges.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal gennem de anførte oplysninger/ dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at ansøger har den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre opgaven.
Udfra de givne oplysninger vil der blive foretaget en vurdering af risikoen for virksomhedens ophør i kontraktperioden.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed:
1) Referencer for lignende byggerier opført inden for de seneste 5 år. Referencerne dokumenteres med korte beskrivelser og fotos eller lignende, gerne indeholdende ansøgers begrundelse for, hvorfor referencerne er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet til at udføre de udbudte opgaver.
2) Beskrivelse af kvalitetssikring og miljøledelse.
3) Generel beskrivelse af virksomhedens medarbejderes relevante kompetencer i forhold til den udbudte opgave, gerne vedlagt CV er eller lignende.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal gennem de anførte oplysninger/ dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at ansøger har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiver vil udvælge tilbudsgivere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes personlige forhold samt økonomiske og tekniske kapacitet jf. pkt. III.2.1 - III.2.3.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
17.8.2012 - 14:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Anmodning om prækvalifikation fremsendes i 1 eksemplar i papir.
Ansøgningen om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.2 angivne betingelser for deltagelse. Fremsendes de i pkt. III.2.1, III.2.2 og III.2.3 angivne oplysninger/erklæringer/-dokumentation ikke, vil ordregiver være berettiget til at afvise ansøgningen, og kan i visse situationer være forpligtet til at afvise ansøgningen.

Denne udbudsbekendtgørelse samt eventuelt supplerende prækvalifikationsmateriale offentliggøres tillige på ordregivers hjemmeside på adressen: www.regionsyddanmark.dk/wm218399.

Spørgsmål:

Ansøger har mulighed for at afklare eventuelle uklarheder ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmål, der skal være på dansk, skal fremsendes pr. e- mail til ordregivers kontaktperson, jf. ovenfor pkt. 1.1, gerne med emneteksten "Spørgsmål til udbud af XX". Alle spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort/uploaded i anonymiseret form på www.regionsyddanmrk.dk/wm218399. Ansøger opfordres således til løbende at holde sig orienteret om prækvalifikationen på www.regionsyddanmark.dk/wm218399. Spørgsmål, der modtages senere end to arbejdsdage inden udløb af fristen for ansøgning om prækvalifikation, kan ikke forventes at blive besvaret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark)

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som følger:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.
Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsensvej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.6.2012

Send til en kollega

0.134