23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.06.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.naestved.dk, eller www.udbud.dk

Indlevering af tilbud

Til
22.06.2012 Kl. 13:00

Addresse
indkoeb@naestved.dk, att. Indkøbskoordinator Anton Wilkens

Udbyder

Næstved Kommune

Rådgivning i forbindelse med forarbejdet til etablering af campus i Næstved


Næstved Kommune

Baggrund:
Næstved Byråd har besluttet at opføre en campus for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser på et område omkring Næstved Station. I den forbindelse annonceres i henhold til tilbudslovens §§ 15 a - 15 d efter rådgiverfirma til at varetage følgende opgaver: Foretage den indledende screening af de involverede uddannelsesinstitutioner i forhold til at opgøre deres arealbehov, økonomiske muligheder m.m. Opgøre behovet for fælles faciliteter, f.eks. auditorier, bibliotek, kantine, administration, sociale funktioner m.m. Rådgive om etablering af en bygherre- og senere driftsherrekonstruktion Rådgive om den videre proces i forbindelse med projektering og byggeri Rådgive om håndtering af uddannelsesinstitutionernes eksisterende bygningsmasse i forhold til salg.

Rådgivningen skal have form af en rapport med anbefalinger i forhold til ovenstående punkter. Rapporten skal inden udgangen af september 2012 fremlægges af rådgiverfirmaet for de ansvarlige for projektet, herunder politiske udvalg.

Følgende uddannelsesinstitutioner er involveret:
• Ungdomsuddannelser
– EUC (Erhvervsuddannelsescentret) – beliggende i Næstved
– ZBC (Zealand Business College) – beliggende i Næstved
– Næstved Gymnasium og HF (ikke aktuel p.t., men måske på længere sigt) – beliggende i Næstved
– VUC (Voksenuddannelsescentret) – beliggende i Næstved
– SOSU (Social- og Sundhedsuddannelserne) – beliggende i Næstved

• Videregående uddannelser
– UCSJ (University College Sjælland) – beliggende i Næstved
– EASJ (Erhvervsakademi Sjælland) – dele beliggende i Næstved, dele i Haslev

• Lange, videregående uddannelser
– RUC (Roskilde Universitet) – dele af uddannelsen ønskes etableret i Næstved
– SDU (Syddansk Universitet) – dele af uddannelsen ønskes etableret i Næstved
– Ingeniørhøjskolen/DTU (Danmarks Tekniske Universitet) – dele af uddannelsen ønskes etableret i Næstved.

Derudover vil Næstved Kommune selv flytte uddannelsesrelevante aktiviteter til området.

Parallelt med rådgiverprocessen vil en egentlig lokalplanproces blive igangsat, og der kalkuleres med, at de første uddannelser skal kunne flytte ind på området i 2015.

Materiale om campus, herunder de miljøundersøgelser, der er foretaget på stationsområdet samt på de øvrige steder, der har været drøftet som mulige placeringer, kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside: http://www.naestved.dk/OmKommunen/Maglemoelle.aspx

Tildelingskriterium og formkrav:
Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på tilbudsgivers pris på den samlede opgave og tilbudsgivers vedlagte metodebeskrivelse og tilgang til opgaven.

Det samlede pristilbud skal indeholde en estimering på: Forventet timeforbrug pr. konsulentkategori Pris pr. time og pr. konsulentkategori

Tilbudsgivers metodebeskrivelse og tilgang til opgaven skal indeholde: CV på medarbejdere, der skal tilgå opgaven.

Næstved Kommune forbeholder sig ret til at indkalde tilbudsgivende firmaer til forhandling om ovenstående.

Sammen med tilbuddet bedes vedhæftede kontraktudkast underskrevet og medsendt.

Udvælgelseskriterier:
Udover selve prisen og løsningsbeskrivelsen vil nedenstående kriterier blive lagt til grund for udvælgelsen af en egnet rådgiver. Rådgiver skal som minimum have erfaring med følgende: Erfaring med rådgivning vedrørende byggerier med mange parter involveret Erfaring med delfinansiering af projekter i den nævnte størrelsesorden Erfaring med byggeri af uddannelsesinstitutioner

Dokumenterede referencer med ovenstående skal vedlægges tilbuddet.

Spørgsmål:
Interesserede tilbudsgivere kan stille spørgsmål til opgaven og skal sendes senest d. 14. juni 2012, kl. 13.00 til indkoeb@naestved.dk.

Svar på spørgsmålene vil blive sendt fredag d. 15. juni 2012 og herudover lagt på Næstved Kommunes hjemmeside.

Afsendelse af tilbud:
Tilbud på opgaven sendes elektronisk til indkoeb@naestved.dk

Att. Indkøbskoordinator Anton Wilkens, Telefon: 5588 5496

Tilbuddet skal være Indkøbs- og Udbudskontoret i hænde senest fredag d. 22. juni 2012, kl. 13.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt tages ikke i betragtning.

Der ydes intet honorar for udarbejdelse af tilbud. Modtagne tilbud, incl. dokumenter og/eller andet materiale er Næstved Kommunes ejendom, og det vil efter valg af rådgiver blive arkiveret i overensstemmelse med reglerne herom.

Send til en kollega

0.109