23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 111-184535
Offentliggjort
13.06.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.07.2012 Kl. 12:00

Addresse
Brøndby almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark v/ DAB, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 8 v/ Fællesadministrationenaf 2009, Tranemosegård (T13), afdeling Silergården v/ BO-VEST og Brøndby Boligselskab, afdeling 605-608 v/ Lejerbo, Kigkurren 8 M, Kontaktpunkt: sbs rådgivning a/s. Att: Martin Kjølby, 2300 København S, Telefon: +45 82322514, Mailadresse: mkj@sbsby.dk

Udbyder

Lejerbo

Opdateringer

Resultat
(15.01.2013)

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Byggeteknisk gennemgang FASE 2
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30.11.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
AI as
Refshalevej 147
1432 København
DANMARK
Telefon: +45 32680800
Internetadresse: www.ai.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 1 307 145 DKK
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 2

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Byggeteknisk gennemgang af almene boligforeninger i Brøndby Strand (Resultat)


Lejerbo

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Brøndby almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark v/ DAB, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 8 v/ Fællesadministrationenaf 2009, Tranemosegård (T13), afdeling Silergården v/ BO-VEST og Brøndby Boligselskab, afdeling 605-608 v/ Lejerbo
Kigkurren 8 M
Kontaktpunkt(er): sbs rådgivning a/s
Att: Martin Kjølby
2300 København S
DANMARK
Telefon: +45 82322514
Mailadresse: mkj@sbsby.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: Almen boligorganisation (offentligretligt organ)

I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Byggeteknisk gennemgang af almene boligforeninger i Brøndby Strand til brug for udarbejdelse af helhedsplan og ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Strandesplanaden.
2660 Brøndby Strand.
Danmark.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand rummer 7 almene boligafdelinger med ca. 3 300 boliger, og i 3 af disse boligafdelingers højhuse er der fundet PCB, primært i forbindelse med tætningsfuger. Omfanget af PCB forekomsten er ved at blive kortlagt med henblik på fastlæggelse af en plan for sanering af PCB i bygningerne. Opgaven med tilstandsvurdering af disse 8 højhuse udgør FASE 1 i den samlede tilstandsvurdering af bygningerne i de 7 boligafdelinger. Prækvalifikation til FASE 1 er annonceret medio marts 2012. Denne fase forløber separat af hensyn til tidsplanen for sanering af PCB i de berørte højhuse. Nærværende udbud omhandler således FASE 2. Formålet med bygningsgennemgangen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag vedr. det samlede renoveringsbehov og tilhørende budget til brug for helhedsplanen for området, og sidenhen ansøgning om støtte hos Landsbyggefonden. Opgaven omfatter bygningsgennemgang af lavhuse, rækkehuse (kun køkken, bad og installationer), centerbygninger og institutionsbygninger samt udearealer. Bygningsgennemgangen omfatter: 5 % af boligerne i lavhuse svarende til 80-100 boliger i varierende størrelse, 10 % af boligerne i rækkehuse (kun køkken, bad og installationer) svarende til 15-20 boliger, 10 % af arealet i centerbygninger svarende til 500-1000 kvm, 10 % af arealet i institutionsbygninger svarende til 500-1000 kvm, 10 % af øvrige arealer og overflader såsom klimaskærme, kældre, indvendige fællesarealer, fælles adgangsveje, udearealer, veje/stier, overdækkede gangbroer samt P-arealer på terræn og overdækkede P-arealer. Områdets samlede areal (fase 2, ekskl. bebygget areal) er cirka 30-35 hektar. Bygningsgennemgangen omfatter alle bygningsdele, herunder tillige termografering, TV-inspektion, destruktive prøveudtagninger, skimmelsvampprøver og laboratorieanalyser.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der skal indgås separate kontrakter med hver af de 4 ordregivere.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En erklæring på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 15.5.97 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger (gælder tillige for eventuelle underrådgivere). Vindende tilbudsgiver skal senest ved kontraktsindgåelse udlevere en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om virksomhedernes navn og adresse, og CVR nr. samt oplysninger om firmastruktur, herunder selskabsform og ejerforhold. Regnskabsoplysninger for de seneste 3 regnskabsår visende nettoomsætning, antal ansatte, resultat af primærdrift samt egenkapital.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves dels en årlig omsætning per regnskabsår på 20 000 000 DKK for hele totalrådgiverteamet inkl. underrådgivere, dels minimum 30 fast ansatte medarbejdere (eller tilsvarende fast tilknyttede) inkl. ledelse og administration.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal dokumentere referencer på maks. 5 projekter for totalrådgiveren, og maks. 3 projekter for hver underrådgiver. Referencer skal være tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, som er udført inden for de seneste 5 år. Til ansøgningen skal vedlægges dokumentation for bygherreevaluering (underskrevet af kunde/bygherre) for hver af referencerne vedr. samarbejde og kvalitet samt overholdelse af tid og økonomi. Opgavernes art, indhold og honorarsum skal angives.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Bedømmelse af ansøgernes dokumenterede referencer vil ske med fokus på opgaver, der er sammenlignelige med nærværende. Herunder vil det blive bedømt, hvorvidt den enkelte ansøger har dokumenteret erfaring med at fastlægge en byggeteknisk gennemgang på et passende og tilstrækkeligt detaljeringsniveau, samt at anvende værktøjer, metodiker og målemetoder som anbefalet og ønsket af Landsbyggefonden.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.7.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.6.2012

Send til en kollega

0.142