23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
05.12.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.svendborg.dk/erhverv/udbud+og+indk%c3%b8b/annoncering-c3-+r%c3%a5dgiver+til+svendborg+kommunes+innovative+energispareprojekt

Anmodning om deltagelse

Til
07.01.2013 Kl. 12:00

Addresse
Svendborg Kommune, Miljø & Teknik, Svendborgvej 135 , 5762 Vester Skerninge, Kontaktperson: Peter Lørup E-mail: mt@svendborg.dk

Udbyder

Svendborg Kommune, Miljø & Teknik

Ekstern udbudsrådgiver til Svendborg kommunes innovative energispareprojekt


Svendborg Kommune, Miljø & Teknik

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a-d annonceres følgende:

Svendborg Kommune opfordrer hermed til at ansøge om prækvalifikation på opgaven som ekstern udbudsrådgiver i Svendborg Kommunes innovative energispareprojekt.

1. Beskrivelse af opgaven
Baggrund: Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg Kommune.
Efterfølgende er der foretaget en afdækning af de politiske ønsker på baggrund heraf er der udarbejdet nogle modeller deri størst muligt omfang tilgodeser disse ønsker.

Den 26. juni 2012 blev det besluttet at vælge det innovative energispareprojekt som model for den fremadrettede aktivitet på energiområdet.

I det innovative energispareprojekt indgår der en innovativ tænketank som er et ideskabende forum, hvor en bredkreds af interessenter kan byde ind med såvel afprøvede som uprøvede ideer og projekter, der kan fremme og kvalificere arbejdet med at udvikle innovative energispareprojekter og løsninger i Svendborg Kommune.

Den eksterne udbudsrådgiver:
I Svendborg Kommunes innovative energispareprojekt indgår en opgave som en ekstern udbudsrådgiver. Den eksterne udbudsrådgiver har til opgave at udbyde energimærkning af Svendborg Kommunes bygningsmasse.
Endvidere skal den eksterne udbudsrådgiver opbygge et optimeringskatalog på baggrund af de udarbejdede energimærker, den innovative tænketanks kvalificerede ideer, og de data der er tilgængelige på ejendommene.
Den eksterne udbudsrådgiver deltager i projektgruppen og skal forestå kvalificering af tænketankens ideer. Den eksterne udbudsrådgiver deltager ligeledes i den innovative tænketank. Der tænkes afholdt 1 projektgruppemøde og 1 tænketankmøde månedligt, af hver ca. 2 timers varighed.

Der vil blive prækvalificeret 5 – 7 rådgivere til opgaven.

2. Ordregiver:
Svendborg Kommune, Miljø & Teknik, Svendborgvej 135 , 5762 Vester Skerninge, Kontaktperson: Peter Lørup E-mail: mt@svendborg.dk

3. Tidsplan:
Udbudsmaterialet forventes udsendt til de prækvalificerede medio januar 2013 med frist for tilbudsaflevering primo/medio februar 2013.

Udbudsprocessen for energimærkning skal påbegyndes ultimo februar 2013 og afsluttes medio maj 2013, således at selve energimærkningen kan påbegyndes ultimo maj 2013 og forventes at pågå til medio august 2013. Optimeringskatalog rev 1 afsluttes primo september 2013.

Efterhånden som energimærkerne udarbejdes, påbegyndes opbygning af optimeringskataloget. De kvalificeredeinput fra den innovative tænketank indgår i optimeringskataloget.

Efter politisk godkendelse af optimeringskatalog rev 1, påbegyndes investering i bygningsmassen. Dernæst revideres optimeringskataloget løbende med politisk godkendelse af katalogerne årligt. Sidste revision af optimeringskataloget godkendes efterår 2016. Den løbende revidering sikre at optimeringskataloget hele tiden kan indeholde løsninger med brug af nyeste teknologier.

4. Frist for modtagelse af og krav til prækvalifikationsansøgning:
Der er frist for modtagelse af prækvalifikationsansøgning den 7. januar 2013 kl. 12.00. Ansøgningen skal sendes elektronisk til kontaktpersonen angivet i pkt. 2.

Ansøger skal sammen med en ansøgning om prækvalifikation fremsende de i pkt. 5 oplistede dokumenter. Ansøgningen må max fylde 5 A4-sider eksklusiv bilag. De i pkt. 5 oplistede dokumenter regnes som bilag.

Såfremt ét eller flere af de i pkt. 5 nævnte dokumenter ikke fremsendes sammen med anmodningen om prækvalifikation vil den pågældende ansøgning ikke blive taget i betragtning til prækvalifikation.

5. Udvælgelseskriterier:
Udvælgelsen af de prækvalificerede rådgivervirksomheder sker på baggrund af følgende oplysninger:
1. Virksomhedsbeskrivelse, herunder indeholdende firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse (udfyld bilag 1).
2. Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår (udfyld bilag 1). Ansøger skal i det enkelte regnskabsår som minimum have en omsætning inden for aktivitetsområdet, der er omfattet af udbuddet for de seneste 3 afsluttede regnskabsår på DKK 2,0 millioner.
3. Tro-og-love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (underskriv bilag 2).
4. Min. 3 referencer fra sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år med angivelse af ordregiver, kontaktperson, kontraktsum, tidspunkt for udførelse og beskrivelse af opgaven (udfyld bilag 3).
Vedr. oplysningerne pkt. 1-4 er der særskilt annoncen vedlagt bilag til udfyldelse. Bilagene skal benyttes.

Minimumskrav:
Det er et krav at ansøger har udført 3 sammenlignelige leverancer inden for de seneste 5 år.
Det er ligeledes et krav, at ansøger i det enkelte regnskabsår som minimum har haft en omsætning inden for aktivitetsområdet, der er omfattet af udbuddet for de seneste 3 afsluttede regnskabsår på DKK 2,0 millioner.
Hvis flere end 5-7 rådgivervirksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte rådgiveropgave, har de bedste og mest velegnede referencer, jf. pkt. 4.

6. Spørgsmål:
Spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikationen kan rettes til kontaktpersonen angivet i pkt. 2. Spørgsmål skal være modtaget pr. e-mail senest den 17. december 2012.

7. Tildeling af kontrakt:
Kontrakten vil blive tildelt på baggrund af tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Underkriterierog vægtning heraf vil fremgå af udbudsmaterialet der fremsendestil de virksomheder, der prækvalificeres.

8. Øvrige oplysninger :
Der betales ikke tilbudsvederlag.

Send til en kollega

0.152