23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 235-387055
Offentliggjort
06.12.2012
Udbudstype
Projektkonkurrence

Bestilling af materiale

Addresse
Akademisk Arkitektforening, Strandgade 27 A, Att: Bettina Mylin, 1401 København K, Telefon: +45 30859003, Mailadresse: bm@arkitektforeningen.dk

Anmodning om deltagelse

Til
08.01.2013

Udbyder

Køge Kommune

Køge Kulturhus


Køge Kommune

Tjenesteydelse

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Køge Kommune
Torvet 1
Att: Linda Moris
4600 Køge
DANMARK
Telefon: +45 56672340
Mailadresse: linda.moris@koege.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.koege.dk

Yderligere oplysninger fås her: Akademisk Arkitektforening
Strandgade 27 A
Att: Bettina Mylin
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 30859003
Mailadresse: bm@arkitektforeningen.dk
Internetadresse: http://www.arkitektforeningen.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Akademisk Arkitektforening
Strandgade 27 A
Att: Bettina Mylin
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 30859003
Mailadresse: bm@arkitektforeningen.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

1.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Fritid, kultur og religion

1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Køge Kulturhus.

II.1.2)Kort beskrivelse:
Projektkonkurrencen har til formål at tilvejebringe forslag til et nyt Kulturhus. Det er ønsket at Kulturhuset skal indeholde bibliotek, musikskole, billedskole, sal og eventfaciliteter samt rum for Køges foreningsliv og en bearbejdning af udearelaerne. Det vurderes at alle funktionerne vil kunne udlægges i en bygning på mellem 4.500 - 6.000 m2. Det samlede byggeri skal kunne realiseres inden for en budgetramme på mellem 100 - 135.000.000 DKK.
Finansieringen af hele projektet er ikke på plads endnu. Køge Kommune har som udgangspunkt 60.000.000 DKK. Herudover søges fonde og sponsorer.
Rådgivningsopgaven skal varetages som totalrådgivning med ét firma som totalrådgiver og de eventuelt øvrige firmaer som underrådgivere. Kulturhuset skal kunne bygges i to etaper og derfor skal der i besvarelsen påvises en mulig etapedeling. Det er kommunens hensigt at der som minimum vil være en rådgivningsopgave med en budgetramme på 60.000.000 DKK såfremt finansieringen af den fulde version ikke falder på plads. Rådgivningsopgaven skal i så fald indeholde en ny sal og eventfaciliteter.
I Køge Kommunes kommende kulturhus er det tanken, at de traditionelle grænser mellem kulturinstitutionerne skal udviskes, og erstattes af nye funktionelle fagområder - såkaldte zoner. Der foreligger et visionsprogram for kulturhusets indhold udarbejdet i efteråret 2012, som er udviklet i tæt samarbejde mellem politikere, borgere, kulturinstitutioner og øvrige interessenter. ’Kulturhus Køge – analyse og scenarier’.

Man kan læse mere om visionsprogrammet ved at følge linket: http://www.koege.dk/Kultur-og-Fritid/~/media/Images/Kultur%20og%20fritid/Kulturhus/kulturhus/UiWEs%20rapport%20om%20kulturhuset.ashx.

II.1.3)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Udvælgelse vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgeren skal vedlægge oplysninger om:
1) Referencer fra tilsvarende opgaver. Referencerne skal indeholder oplysninger om: Projekt-navn, bygningens funktion og størrelse, Bygherre (kontaktperson), ansøgerens/underrådgiverens funktion (f.eks. totalrådgiver, underrådgiver mv.), entrepriseform og projektets stade. Listen må gerne omfatte ikke-realiserede projekter.
2) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de medarbejdere (der ønskes ikke CV’er), der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave.
3) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, tlf.nr. og kontaktperson.
4) Antal ansatte gennem de seneste 3 år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end tre år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret).
5) Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår, dvs. revisorpåtegnede oplysninger (hvis ansøgerens firma er yngre end 3 år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret).
Også nystartede arkitektfirmaer opfordres til at søge om prækvalifikation sammen med mere etablerede kolleger, således at der også ansøger konkurrenceteams med yngre tegnestuer involveret.
Oplysningerne skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerens konkurrenceteam.
Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 4 og 5 kun skal indsendes for totalrådgiveren.
Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen.
Der ønskes alene summariske oplysninger, i alt maks. 25 A4 ark, svarende til 50 A4 sider. Konkurrenceudskriver kan kræve oplysningerne dokumenteret. Ansøgningen bør følge ovenstående disposition.
Ansøgningsmaterialet skal, inkl. forsendelsesemballagen, være mærket "Projektkonkurrence – Kulturhus Køge” og indsendes i 3 eksemplarer: 2 papireksemplarer i A4-format samt 1 elektronisk eksemplar på usb-stik eller cd-rom. Ansøgningen må ikke sendes pr. mail.
Indledningsvist vil der ud fra pkt. 1 - 5 blive foretaget en vurdering om ansøgere har kompetencer og kapacitet til at løse opgaven. Ansøgeren vurderes herefter på pkt. 1, hvor relevante referencerne er i forhold til nybyggeri som afspejler innovativ arkitektur evt. i kombination med eksisterende bygninger. Derudover lægges der vægt på erfaring med Kultur- og fritidsinstitutioner i bred forstand, der forholder sig til de omkringliggende udviklingsområder.

III.2)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Konkurrencen henvender sig primært til arkitektvirksomheder, gerne i samarbejde med ingeniørvirksomheder og relevante kulturelle faggrupper, der har kompetencer som relaterer sig til opgaven.

Del IV: Procedure

IV.1)Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5

IV.2)Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3)Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets krav og ønsker. Der vil blive lagt vægt på sandsynligheden for, at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet.

IV.4)Administrative oplysninger
IV.4.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2)Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3)Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 8.1.2013

IV.4.4)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.5)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1)Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej

IV.5.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Alle konkurrencehold, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, modtager et vederrlag på 200 000 DKK ekskl. moms.

IV.5.3)Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja

IV.5.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja

IV.5.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen
1. Bedømmelseskomiteens medlemmer vil fremgå af konkurrencens program.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2)Yderligere oplysninger:
1) Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationsfasen.
4) Projektets gennemførelse er betinget af både en afklaring mht. finansiering samt den ordregivende myndigheds endelige godkendelse.
5) Tro og Love- erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Totalrådgiver vil, umiddelbart efter at være blevet prækvalificeret, blive bedt om at indsende denne erklæring.
6) Ansvarsforsikring. Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring skal først foreligge ved kontraktindgåelse med vinder.
7) Dokumentation for at ansøgerne ikke befinder sig i nogen af de i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og stk. 2 litra a), b), c), e) og f) nævnte situationer. Serviceattest (erklæring fra erhvervs- og Selskabsstyrelsen) eller tilsvarende dokumentation, underskrevet af en kompetent, retslig eller anden administrativ myndighed, skal først foreligge ved kontraktindgåelse med vinder. Serviceattesten må maks. være 6 mdr. gammel.
8) Hvis sagen standses, før der er underskrevet kontrakt med vinderen, eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens afslutning, tilkommer der vinderen en kompensation på 150 000 DKK ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af rådgivningshonoraret.
9) Konkurrenceprojekterne skal afleveres på dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget er dansk.
10) Konkurrenceperioden forventes gennemført ultimo januar 2013 til ultimo marts 2013 med offentliggørelse af vinder medio maj 2013.

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.12.2012

Send til en kollega

0.134