23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 235-387273
Offentliggjort
06.12.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.01.2013 Kl. 13:00

Addresse
Kuben Management A/S, Dusager 22, Att: Michael Dumont Rasmussen, 8200 Aarhus N

Udbyder

Region Sjælland

GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse - ”Det tredje øje”


Region Sjælland

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Sjælland
Alléen 15
Kontaktpunkt(er): Region Sjælland KU Byg
Att: Henrik Bendix Olsen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 57875301
Mailadresse: hbeo@regionsjaelland.dk
Fax: +45 57875299

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionsjaelland.dk

Yderligere oplysninger fås her: Kuben Management A/S
Dusager 22
Att: Michael Dumont Rasmussen
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 89336930
Mailadresse: mdr@kubenman.dk
Fax: +45 87390405
Internetadresse: www.kubenman.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Ingen dokumenter
DANMARK

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Kuben Management A/S
Dusager 22
Att: Michael Dumont Rasmussen
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 89336930
Mailadresse: mdr@kubenman.dk
Fax: +45 87390405
Internetadresse: www.kubenman.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Sundhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse - ”Det tredje øje”.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Slagelse.
DANMARK.

NUTS-kode DK,DK022

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rådgivningsydelsen benævnt "Det tredje øje” indeholder en ekstern supplerende controlling med revisionsmæssig og byggefaglig ekspertise i forbindelse med opførelse af Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS).
Nærværende udbud omhandler derfor indgåelse af en aftale med en uvildig og uafhængig rådgiver, til, på vegne af Region Sjællands styregruppe for projektet med særligt ansvar for sundhed at varetage en overvågningsfunktion i forhold til den udpegede bygherrerådgiver, den gennemgående rådgiver samt projektorganisationen og dermed sikre, at parterne på alle niveauer efterlever ansvaret for, at kvalitetsfondsprojektet Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS) realiseres inden for den fastlagte kvalitet, tid, økonomi og organisation.
Rådgiverens primære opgaver vil følge de primære fokusområder, der indgår i ledelses- og styringsgrundlaget for Region Sjælland, herunder bl.a. at vurdere:
— At vurdere, om der i projektorganisationen for kvalitetsfondsprojektet er tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til udførelse af projektet.
— At vurdere de fastlagte samarbejdsstrukturer mellem byggeprojektets aktører, og hvorledes samarbejdet mellem disse fungerer.
— At foretage en vurdering af, om den af bygherrerådgiveren og gennemgående rådgiver udarbejdede risikovurdering er retvisende i forhold til projektets kvalitet, tidsplan, anlægsbudget, omdømme og den efterfølgende drift samt om projektafdelingen håndterer de fundne risici hensigtsmæssigt.
— At foretage en løbende vurdering af projektets status i forhold til det planlagte med fokus på at overholde budget, tidsplan og kvalitet.
— At, som minimum, foretage en kvartalsvis mundtlig afrapportering til.
Region Sjællands styregruppe for projektet med særligt ansvar for sundhed samt udarbejde kvartalsvise referater fra disse møder. Referaterne forelægges regionsrådet i Region Sjælland.
— At årligt udarbejde en statusrapport med bredt fokus på projektets organisering, projektorganisationens ressourcer og kompetencer, samarbejde, overholdelse af budget samt tidsplan, risici og kvalitet.
— At bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som det tredje øje identificerer.
Første granskning vil ske i umiddelbart forlængelse af hovedprojektets afslutning.
Afsluttende rapportering, herunder udarbejdelse af en statusrapport med bredt fokus på projektets organisation, projektorganisationens ressourcer og kompetencer, samarbejde, miljø og arbejdsmiljø samt byggefaglige emner.
Rapporteringen skal indgå som projektdokumentation i forbindelse med BH-granskning.
Ydelsens indhold:
Ydelsen er tænkt struktureret over to etaper, nemlig som:
1) Første etape:
Vurdering af projektet over en periode på 3 til 4 måneder svarende til et kvartal, inklusiv udarbejdelse af en afsluttende statusrapport.
2) Anden etape:
Fortsættelse af overvågningsfunktion fra Etape 1 frem til og med 1-års gennemgang, med de ovenfor nævnte opgaver.
Region Sjælland har besluttet at opføre et Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS), i umiddelbar nærhed af det eksisterende somatiske sygehus. Opførelsen af psykiatrisygehuset vil være det største samlede nyopførte psykiatribyggeri i Danmark i mange år, og giver en enestående mulighed for at skabe visionære rammer for psykiatriske patienter.
Byggeriet skal bygges i samspil med det omgivende landskab og bedst muligt understøtte behandlingen af psykiatriske patienter i trygge, venlige, overskuelige rammer og samtidig udgøre et godt, stimulerende og sikkert arbejdsmiljø for sygehusets medarbejdere.
Projektet består af et nyt byggeri på ca. 44 000 m², med plads til i alt 190 sengepladser fordelt på almen psykiatri, retspsykiatri og Sikringen. Til langtidsindlagte patientgrupper skal desuden udformes tilbud med aktiviteter og fritidsbeskæftigelser som bl.a. madlavning, håndværk, træning samt idræts- og svømmehal.
Ud over sengepladser og behandlingsmuligheder til indlagte patienter skal der indrettes en døgnåben psykiatrisk skadestue og faciliteter til ambulante behandlinger.
Psykiatrisygehuset skal indplaceres på det udvalgte område, så udearealerne kan indgå aktivt i patienternes liv, og behandling og udformningen af terrænet skal på en naturlig måde, sammen med bygningskomplekset, medvirke til at tilbyde udearealer, der kan fungere som en del af sygehusets almindelige udendørs opholdsarealer.
Ved udformningen af det samlede område skal der endvidere indarbejdes hensyn til interne logistiske sammenhænge og relationen til det somatiske sygehus, tilkørselsmuligheder, synlighed, tilgængelighed, udvidelsesmuligheder, relationer til omgivende samfund. Nærheden til Vestmotorvejen vil kræve særlig håndtering af støjproblematik i løsning af opgaven.
Sygehuset skal desuden rumme alle faciliteter til at give rammerne for en attraktiv arbejdsplads for alle personalegrupper samt udgøre et dynamisk forsknings- og læringsmiljø, der udvikler og formidler viden om psykiatriske sygdomme og behandling til bl.a. ansatte, studerende, pårørende, kommuner og andre interessenter.
Psykiatrisygehuset skal målrettes til at give den enkelte patient de bedste forudsætninger for at blive helbredt, og for at fungere i sit netværk som en del af samfundet. Bygningerne skal så vidt muligt kunne rumme og tilpasses de kommende års forskelligartede udfordringer i patientbehandlingen. Der er modtaget endeligt tilsagn fra Finansministeren og Ministeren for Sundhed og Forebyggelse om finansiering af byggeriet.
Entrepriseaftalerne omfatter nyopførelse af Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse, bestående af bygninger for sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse, i alt ca. 33 000 m² bruttoetagearel, hvoraf størstedelen er i 1 etage. Hertil kommer ca 11 000 m² kælderareal.
Grunden afgrænses mod nord af Fælledvej(tidligere Stadionvej) og af Haveforeningen Etterbjerg, mod vest af Frederikshøjvej, mod syd af Teglværksvej og mod øst af Vestmotorvejen E20.
Byggeriet opdeles i 5 delafsnit samt en underjordisk forbindelsestunnel under Fælledvej, mellem psykiatrisygehuset og det eksisterende somatiske sygehus.
Grønningen, der forbinder den østlige del af Slagelse med motorvejens tilkørsel 39, gennemskærer grunden med byggefelt A øst herfor og byggefelt B vest herfor.
Der er indgået totalrådgiverkontrakt med Karlsson arkitekter/VLA I/S vedrørende projekteringen af det nye psykiatrisygehus samt en aftale om byggeledelse med Rambøll Danmark A/S. "Det Tredje Øje" skal således være den eksterne controlling med overvågningsfunktion.
Budget.
Samlet budget på GAPS omfatter i prisindeks 2010 P/L:
- 715.000.000 DKK til håndværkerudgifter,
- 100.000.000 DKK til inventar, IT-udstyr, perimeterhegn mv,
- 235.000.000 DKK til grundkøb, honorarer, omkostninger mv.
I alt 1.050.000 DKK i Kvalitetsfondsprojektet.
Derudover budgetteres Region Sjællands egenfinansiering:
- 60 000 000 DKK til særlige sikkerhedstiltag.
Forberedende arbejder er opstartet i september 2012 og afsluttes december 2012.
Der er den 12. november foretaget entrepriseudbud af 11 fag-/storentrepriser.
Der forventes opstart af disse februar 2013 og aflevering ultimo 2014.
Udover dette forventes der udbud på yderligere 5 - 6 entrepriser.
Der påtænkes desuden indkøbt 6 til 10 arbejder efter indkøbsaftaler eller i indkøb under tærskelværdierne for delarbejder.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000, 79400000, 79210000, 71240000, 71530000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Omfanget og tidsforløbet for det samlede projekt kan defineres som angivet i punkt II.1.5.
Første granskning vil ske i umiddelbart forlængelse af hovedprojektets afslutning.
Afsluttende rapportering, herunder udarbejdelse af en statusrapport med bredt fokus på projektets organisation, projektorganisationens ressourcer og kompetencer, samarbejde, miljø og arbejdsmiljø samt byggefaglige emner.
Rapporteringen skal indgå som projektdokumentation i forbindelse med BH-granskning.
Ydelsens indhold:
Ydelsen er tænkt struktureret over to etaper, nemlig som:
1) Første etape:
Vurdering af projektet over en periode på 3 til 4 måneder svarende til et kvartal, inklusiv udarbejdelse af en afsluttende statusrapport.
2) Anden etape:
Fortsættelse af overvågningsfunktion fra Etape 1 frem til og med 1-års gennemgang, med de nævnte opgaver i punkt II.1.5.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 20.3.2013. Færdiggørelse 31.12.2015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Skal kontrakten tildeles en sammenslutning af selvstændige rådgivere (konsortium), skal sammenslutningen oplyse dette ved prækvalifikationen og samtidig bekræfte, at deltagerne i givet fald påtager sig solidarisk ansvar og hæftelse for opgavens udførelse og udpeger en fælles befuldmægtiget, som med bindende virkning for konsortiet kan indgå rådgivnings-/controllingsaftalen. ("konsortieerklæring").

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende punkter, jf. ovenstående:
1. Virksomhedsnavn, adresse, selskabsform, organisation, ejerforhold, CVR-nummer, telefon nr., telefaxnummer og e-mail adresser for kontaktperson i det ansøgende firma.
2. Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Ubetalt og forfalden gæld må ikke overstige 100 000 DKK.
3. Tro- og loveerklæring om, at ansøgeren ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45 stk. 2, litra a), b), c), e) og f).
4. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af selvstændige rådgivere(konsortium), skal dokumentationen i pkt. 1 - 3 foreligge for hver af de selvstændige rådgivere, der deltager i sammenslutningen(konsortiet), ligesom hver af de selvstændige rådgivere skal afgive en konsortieerklæring, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 5. Virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende a) omsætning, b) resultat før skat, c) balance og D) egenkapital. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal minimum fra seneste regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor eller bank.
6. Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt regnskabsåret er afsluttet for mere end 6 måneder siden, regnet fra ansøgningsdagen.
7. De økonomiske nøgletal skal være revisorpåtegnet eller attesteret af ansøgers pengeinstitut.
8. Såfremt ansøgeren med henvisning til direktiv 2004/18/EF, art. 47 stk. 2 og 3, ønsker at basere sig på underrådgiveres økonomiske formåen, skal der fremsendes dokumentation for de forpligtigelser, underrådgiverne har påtaget sig. Hvis ansøgeren indgår i en koncern, fremsendes oplysningerne for det prækvalifikationsansøgende selskab. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af selvstændige rådgivere(konsortium), skal dokumentationen i pkt. 5 - 8 foreligge for hver af de selvstændige rådgivere, der deltager i sammenslutningen(konsortiet).

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
9) Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger vedrørende antallet af medarbejdere hos ansøger de seneste 5 år:
a) antallet af medarbejdere hos ansøger i alt,
b) antallet af medarbejdere hos ansøger beskæftiget indenfor controlling med revisionsmæssig og byggefaglig ekspertise, herunder overvågning, opfølgning og korrektion af økonomi, tid, kvalitet, proces- og risikostyring.
10) Ansøger skal vedlægge en referenceliste med op til 10 referencer for lignende eller tilsvarende controlling-opgaver med revisionsmæssig og byggefaglig ekspertise, herunder overvågning, opfølgning og korrektion af økonomi, tid, kvalitet, proces- og risikostyring, indenfor de seneste 5 år. Referencelisten skal alene udarbejdes på virksomhedsniveau og skal indeholde:
a) bygherre og ansøgers kunde (hvis disse er forskellige),
b) kontaktoplysninger på relevant kontaktperson hos bygherre og ansøgers kunde (hvis disse er forskellige),
c) beskrivende navn på samt start- og sluttidspunkt for projektet,
d) anlægsøkonomien for projektet,
e) kort beskrivelse af projektet samt,
f) karakteren af de opgaver, som ansøger udførte på virksomhedsniveau under kontrakten.
Region Sjælland forbeholder sig ret til kontrol af oplysningerne og til at kontakte de oplyste referencer. Såfremt ansøgningen baseres på en underrådgivers kompetencer, bør oplysningerne i pkt. 9 og 10 vedrørende disse vedlægges, samtidig skal der vedlægges en rådighedserklæring fra den pågældende underrådgiver, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2.
I det omfang ansøgningen ikke er vedlagt sådanne oplysninger for underrådgiveres vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgningen. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af selvstændige rådgivere(konsortium), skal dokumentationen i pkt. 9 - 10 foreligge for hver af de selvstændige rådgivere, der deltager i sammenslutningen(konsortiet).

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en teknisk/faglig kapacitet til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de 6 (seks) virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe optimal konkurrence har de bedste sammenlignelige referencer indenfor de seneste 5 år.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.1.2013 - 13:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.
Andet: Arbejdssproget er dansk, men i anmodninger om deltagelse kan anvendes dansk og/eller engelsk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger
Kontrakts- og arbejdssproget er dansk.
Ansøgning om prækvalifikation bedes fremsendt i 3 fysiske eksemplarer. Endvidere skal der vedlægges en elektronisk kopi af ansøgningen på cd-rom eller usb-stik. Der gøres opmærksom på, at ansøgningsmaterialet ikke returneres. Ansøgning sendes til kontaktpersonen angivet i bilag A, III).

Såfremt Region Sjælland modtager spørgsmål under prækvalifikationen, vil disse i anonymiseret form blive offentliggjort med tilhørende svar på http://www.kubenman.dk/udbud [primo uge 1]samt fremsendt til alle kendte ansøgere, hvorfor alle interesserende virksomheder er velkomne til at tilkendegive deres interesse til kontaktpersonen angivet i bilag A.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne fremgår af Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv.Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt klagen begæres tillagt opsættende virkning.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen, Center udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.12.2012

Send til en kollega

0.141